31-03-07

De 'nieuwe wet' op de patiëntenrechten


De 'nieuwe wet'

MedicijnenPillen_p
In bijlage vindt men een uittreksel uit de 'Nieuwe Wet op de patiëntenrechten' die inmiddels al weer enkele jaren oud is.

Of deze rechten daadwerkelijk worden gerespecteerd, is een andere zaak.

De manier waarop klachten nog steeds worden behandeld, is niet onmiddellijk 'vernieuwend' te noemen.

Er wordt ook geen evaluatieonderzoek gevoerd naar de wijze waarop de klachten sinds de 'Nieuwe wet' werden behandeld.

Veel patiënten en/of familieleden van patiënten dienen geen klacht in omdat ze reeds problemen genoeg hebben of omdat de afhandeling van klachten een langdurig en moeizaam proces is.
De 'Nieuwe wet': nieuwe wijn die nog moet rijpen, in oude zakken ?


Image Hosted by ImageShack.usNIEUWE WET OP DE PATIENTENRECHTEN

Sinds eind 2002 bestaat er een Wet op de patiëntenrechten waarin een aantal basisrechten opgesomd worden die elke patiënt geniet. Ze gelden voor alle zorgverstrekkers, van artsen over apothekers tot verplegers, kinesisten, tandartsen,...). Voorheen werden deze rechten afgeleid uit internationale verdragen en algemene rechtsbeginselen, of bestonden ze zelfs niet.

Welke rechten werden wettelijk vastgelegd?

* Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg : Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg met respect voor de menselijke waardigheid en ongeacht het inkomen, de nationaliteit en de persoonlijke overtuiging van iemand. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op basis van culturele, morele, filosofische of religieuze overtuigingen.

* Recht op vrije keuze van zorgverstrekker : Iedereen is vrij in de keuze van zorgverstrekker en kan ook wanneer hij dat wil vrij van zorgverstrekker veranderen. Er zijn natuurlijk wel enkele wettelijke beperkingen bij deze vrijheid van keuze zoals de arbeidsgeneesheer en de controlegeneesheer, die niet zelf mogen gekozen worden.

* Recht om informatie te ontvangen : Elke patiënt heeft het recht om informatie te ontvangen over zijn gezondheidstoestand. Hierbij moet de zorgverstrekker rekening houden met de individuele patiënt, want niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig. In ieder geval moet de informatie duidelijk geformuleerd worden. Een patiënt heeft ook het recht om niet geïnformeerd te worden over zijn gezondheidstoestand. Hij kan bijvoorbeeld wel schriftelijk verzoeken deze informatie te verstrekken aan een vertrouwenspersoon. Enkel onder heel strikte voorwaarden kan de zorgverstrekker beslissen bepaalde informatie niet aan de patiënt door te geven (therapeutische exceptie).

* Recht op toestemming : Wanneer een behandeling door een zorgverstrekker nodig is, dan moet de patiënt voorafgaandelijk en zonder druk zijn uitdrukkelijke toestemming geven. In de meeste gevallen kan de zorgverstrekker na het geven van de nodige informatie (over de aard van de ingreep, de duur, de nevenwerkingen, de risico's, de nazorg, de financiële gevolgen…) uit de gedragingen van de patiënt afleiden of die de behandeling ziet zitten. Beide partijen kunnen evenwel vragen om die toestemming, de weigering of de intrekking ervan schriftelijk vast te leggen in het patiëntendossier.

* Recht op een patiëntendossier : Elke patiënt heeft recht op een persoonlijk patiëntendossier, dat zorgvuldig aangevuld en bewaard moet worden. Hij mag het ook rechtstreeks inkijken, mag een afschrift vragen, mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze, of zijn inzagerecht door die aangewezen vertrouwenspersoon laten uitoefenen. Enkel de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar of de gegevens die betrekking hebben op een andere persoon dan de patiënt (een derde) zijn van dit rechtstreekse inzagerecht uitgesloten. Een afschrift mag enkel geweigerd worden als de zorgverstrekker aanwijzingen heeft dat de patiënt onder druk is gezet om deze stukken aan derden (zoals verzekeringsmaatschappijen) te geven.

* Recht op respect voor zijn intimiteit : Een patiënt heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zo mogen enkel de zorgverstrekkers die nodig zijn voor het onderzoek of de behandeling rond zijn bed aanwezig zijn. Verder mag de informatie over zijn gezondheid niet zomaar aan derden meegedeeld worden.

* Recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst : Tot op heden wist de patiënt in geval van conflict met een zorgverstrekker niet tot wie hij zich moest wenden zonder soms langdurige en dure gerechtelijke procedures te vermijden. De wet voorziet verschillende vormen van ombudsdiensten voor de verschillende zorgverstrekkers. Elk ziekenhuis zal over een eigen ombudsdienst moeten beschikken om de klachten i.v.m. de zorgverstrekkers van het ziekenhuis te behandelen. Verder voorziet men een specifieke ombudsdienst voor andere groepen van zorgverstrekkers (tandartsen, kinesisten,...) en een federale ombudsdienst voor klachten i.v.m. zorgverstrekkers waarvoor geen specifieke ombudsdienst bestaat. Belangrijk om weten is dat een patiënt steeds het recht blijft behouden om onmiddellijk een klacht bij het gerecht in te dienen.

Paul Willems

http://www.vivat.be

19:52 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

'Patiëntenrechten' - federale ombudsdienst

 

'Patiëntenrechten'

In De Standaard van 28 juli 2004 las ik het volgende: 'De federale ombudsdienst die waakt over de naleving van patiëntenrechten, heeft sinds zijn start in oktober 2003 ongeveer tweehonderd klachten ontvangen. Dat zegt Willeke Dijkhoffz, de federale ombudsvrouw voor Nederlandstalig België, in een gesprek met het medische weekblad De Huisarts.'

De vraag is echter hoeveel van deze klachten er met sukses en tot grote tevredenheid van de patiënt, ook daadwerkelijk werden onderzocht want daarnaar wordt -spijtig genoeg- geen onderzoek naar gevoerd, laat staan dat de patient bij dergelijk onderzoek wordt betrokken. Het gezondheidsbeleid zou zich op de resultaten van dergelijk onderzoeken kunnen afstemmen.

Dat er slechts sprake is van slechts een paar honderd klachten heeft te maken met het feit dat de klachten over foute behandelingen en medische fouten niet eens worden gemeld. De meeste patiënten weten zelfs niet eens dat zij zich daarvoor tot een federale ombudsvrouw kunnen richten.

Patiënten die zwaar ziek zijn en/of de familie van deze patiënten hebben meestal de moed niet om zich met hun klacht tot de ziekenhuisdirectie te wenden. Zij ondergaan liever lijdzaam de bijkomende pijn en ellende dan een nog eens een discussie aan te gaan die tenslotte op niets uitloopt. Oudere en totaal veréénzaamde mensen of psychiatrische patiënten hebben trouwens helemaal geen stem.  Op de zogenaamde ziekenhuisinspecties hoeven zij niet te rekenen.

Er zijn steeds meer en meer mensen die (indien zij daartoe in staat zijn en daartoe de financiële middelen hebben) een gerechtsgeding tegen de ziekenhuisdirectie die uiteindelijk verantwoordelijk is, inspannen.

De gerechtelijke procedures zijn echter ingewikkeld en emotioneel uitputtend, het gerecht werkt enorm traag en rechters zijn uit gewoonte eerder geneigd om de verdediging van de instellingen op zich te nemen.

In de brochures en folders over 'patiëntenrechten' wordt alles erg mooi en zorgvuldig uitgelegd.  Men verwijst ook steeds naar de 'nieuwe wet' inzake de patiëntenrechten (2002) terwijl men vanuit christen-democratische hoek wil doen geloven dat de nieuwe/oude wet voornamelijk de verdienste is geweest van volksvertegenwoordiger Hubert Brouns (CD&V).

De werkelijkheid is echter anders en is voor heel wat patiënten helaas zeer triest en bedroevend.

http://groups.msn.com/Patientenrechten 

19:39 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

'Patiëntenrechten' - federale ombudsdienst


'Patiëntenrechten'

operatiePatiënten kunnen zich, naar het schijnt, met hun klachten ook tot de bestaande ombudsdiensten richten....


Federale ombudsmannen: opnieuw spektakel en chaos, zitting geschorst

Er zijn in de Kamer opnieuw problemen opgedoken rond de stemming over de federale ombudsmannen. De oppositie en de MR willen de stemming voor zowel de Franstalige als de Nederlandstalige ombudsmannen overdoen. De socialisten en de VLD wensen zich enkel nog over de Nederlandstalige kandidaat uit te spreken. De zitting is momenteel geschorst. De conferentie van de voorzitters moet een oplossing uitdokteren. De benoeming van een nieuw college van federale ombudsmannen begint stilaan op een neverending story te lijken.

Het Nieuwsblad, 21 oktober 2005


Ombudsdienst voor patiënten al maanden plat

BRUSSEL - Vlaamse patiënten die bellen met klachten over huisarts, tandarts of andere zorgverstrekkers krijgen al sinds juni via het antwoordapparaat te horen dat een nieuwe ’ombudsvrouw’ wordt gezocht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De Nederlandstalige afdeling van de federale ombudsdienst Patiëntenrechten ligt al maanden plat.

Volgens Spirit-kamerlid Annelies Storms komt dat omdat er door een te lage verloning weinig kandidaten zich geroepen voelen. ,,Het is een schande dat de problemen binnen de ombudsdienst worden afgewenteld op de patiënten. Intussen blijven klachten onbehandeld'', luidt het. Storms stelt vandaag een vraag over de ombudsaffaire aan bevoegd minister Rudy Demotte.

De Standaard, maandag 24 oktober 2005


Klachten Vlaamse patiënten blijven onbehandeld

Vlaamse patiënten met klachten over de huisarts, de tandarts, de apotheker, de kinesist kunnen al vijf maanden niet meer terecht bij de federale ombudsdienst. Sedert 1 juni is de Nederlandstalige ombudsvrouw uit dienst en ligt de ombudsdienst plat. “Schandalig,”, zegt volksvertegenwoordiger Annelies Storms, “de problemen bij de ombudsdienst mogen niet afgewenteld worden op de patiënt.”

http://www.meerspirit.be


http://groups.msn.com/Patientenrechten

 

19:26 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Health care is a fundamental human right

Europese patiëntenrechten - Petitie

patientJM1

ALDE Campaign for EU Patient Rights

The Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) always stands up for human rights and individual rights to be ensured and protected. The right to health and health care are fundamental human rights.

Our mission is to support all EU citizens and their rights to health care. They should have fast (or faster)  access to high quality and safe health care regardless of state borders. ECJ already established this principle in Watts' case 2005.

We need to ensure timely medical treatment of good quality for patients as close as possible to their home. But when necessary, patients should have the choice to go to another Member State and to be able to benefit from the achievements of European science and technology for their health.

Patients make choices already. We should be able to create a safe and empowering environment and good governance to ensure their rights.

The ALDE campaign aims to support the European citizens for Charter of patients' rights to be included in the future Community frame for health services.

Give your support for this initiative by signing our petition

Demand that the European Commissioner for Health assures that this right is guaranteed through future EU legislation!

http://www.alde.eu/index.php?id=alde4patients

http://groups.msn.com/Patientenrechten

18:34 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |