29-01-09

Gevangenissen - Recht op Gezondheidszorg: Brief aan Dokter Francis Van Mol


GevangenisBrugge.P-18patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

From: Jo
To: francis.vanmol@just.fgov.be
Sent: Wednesday, January 28, 2009
Subject: Wetgeving gezondheidszorg en gezondheidsbescherming in gevangenissen.

HOOFDSTUK VII.

— Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming

Afdeling I.
— Gezondheidszorg

Art. 87.

De gezondheidszorg in de gevangenissen omvat :

1° de diensten verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt;

2° de bijdrage van de zorgverleners tot de gezondheidspreventie en de gezondheidsbescherming van het personeel en van de gedetineerden;

3° de bijdrage van de zorgverleners tot de reïntegratie van de gedetineerde in de samenleving.

Art. 88.

De gedetineerde heeft recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving en die aangepast is aan zijn specifieke noden.

Art. 89.

De gedetineerde heeft in de loop van zijn detentietraject er recht op dat de gezondheidszorg die hij voor de opsluiting in de gevangenis genoot gelijkwaardig wordt voortgezet. Hij wordt zo spoedig mogelijk na zijn opname en daarna telkens hij erom verzoekt bij de aan de gevangenis verbonden arts gebracht.

Art. 90.

De gedetineerde heeft recht op de diensten van zorgverleners met de vereiste kwalificaties in functie van zijn specifieke noden.

Art. 91.

§ 1. De gedetineerde heeft het recht het bezoek te ontvangen van een arts van zijn keuze. De vrij gekozen arts heeft de bevoegdheid om de gedetineerde met raadgeving te dienen. Na onderzoek van de gedetineerde deelt de vrij gekozen arts zijn advies betreffende diagnose, voorgestelde diagnostische onderzoeken en behandeling schriftelijk mee aan de aan de gevangenis verbonden arts. Indien de artsen, na overleg, het niet eens zijn, vragen zij, met instemming van de gedetineerde, het advies van een derde arts die zij in onderling overleg aanwijzen.

§ 2.Indien daartoe redelijke gronden bestaan kan de gedetineerde zich, op zijn verzoek, in de gevangenis laten behandelen door een vrij gekozen arts, mits toestemming van het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Het diensthoofd brengt de verzoeker binnen zeven dagen na de indiening van het verzoek schriftelijk op de hoogte van zijn met redenen omklede beslissing. Bij afwijzing van het verzoek wijst het diensthoofd hem op de beroepsmogelijkheid bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad alsmede op de termijnen waarbinnen en de wijze waarop dit beroep moet worden ingesteld.

De artikelen 165 en 166 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De Koning regelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor het bezoek en de tenlasteneming van de kosten verbonden aan het advies, aan de behandeling op advies van de vrij gekozen arts en aan de behandeling door een vrij gekozen arts. Hij bepaalt de nadere procedure bij meningsverschil tussen de artsen.

Art. 92.

§ 1. In de uitoefening van zijn rechten van patiënt kan de gedetineerde als vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 7, § 2, derde lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, enkel aanwijzen :

1° een arts van buiten de gevangenis;

2° een advocaat;

3° een door de gevangenis aangestelde of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing.

§ 2. In afwijking van artikel 9, § 3, eerste lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, kan een gedetineerde geen afschrift verkrijgen van zijn patiëntendossier. Hij kan enkel schriftelijk verzoeken een afschrift mee te delen aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon.

Art. 93.

§ 1. Wanneer een gedetineerde een medisch geïndiceerd diagnostisch onderzoek of gespecialiseerde behandeling nodig heeft waarvoor de gevangenis niet of onvoldoende is uitgerust, wordt hij op verzoek van de aan de gevangenis verbonden arts, in voorkomend geval na diens overleg met de vrij gekozen arts, overgebracht, indien nodig met medische begeleiding, naar een gespecialiseerde gevangenis, naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg.

De in artikel 91, § 3, voorziene procedure bij meningsverschil tussen de artsen is van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Zwangere vrouwen worden voor bevalling overgebracht naar een ziekenhuis.

§ 3. Zwangere vrouwen die binnen de wettelijk gestelde voorwaarden om een zwangerschapsafbreking verzoeken worden overgebracht naar een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden.

§ 4. Wanneer de gedetineerde naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg wordt overgebracht wordt dit beschouwd als een bijhuis van de gevangenis, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de zorgverstrekking.
De Koning stelt de nadere regels vast inzake de overbrenging en de bewaking.

Art. 94.

Wanneer een behandelende arts van oordeel is dat de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een gedetineerde ernstig wordt geschaad door de voortzetting van de detentie of door enigerlei daarmee verband houdende omstandigheden, meldt hij dit, met instemming van de gedetineerde, aan de directeur en aan het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Art. 95.

In geval van levensgevaar of overlijden van de gedetineerde draagt de directeur er zorg voor dat zijn samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, zijn naastbestaanden, diegene die met hem een feitelijk gezin vormt en desgevallend zijn voogd of voorlopige bewindvoerder en de door de gedetineerde patiënt aangewezen vertegenwoordiger daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Hij stelt hen, indien zij hierom verzoeken, in verbinding met de aan de gevangenis verbonden arts.

Art. 96.

§ 1. De zorgverleners behouden hun professionele onafhankelijkheid en hun evaluaties en beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de gedetineerde worden enkel gefundeerd op medische criteria.

§ 2. Zij kunnen niet gedwongen worden handelingen te stellen die hun vertrouwensrelatie met de gedetineerde in het gedrang brengen.

§ 3. De functie van zorgverlener is onverenigbaar met een opdracht als expert in de gevangenis

Art. 97.

§ 1. De gezondheidszorg in de gevangenissen wordt gestructureerd en zodanig georganiseerd en geïntegreerd in de gevangenisactiviteit dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden.

§ 2. De Koning stelt nadere regels vast voor de organisatie van de gezondheidszorg, voor de structuur en voor de werking van de dienst voor gezondheidszorg in de gevangenis.

Art. 98.

Er wordt een uit aan de gevangenis verbonden artsen, tandartsen en verplegers samengestelde Penitentiaire Gezondheidsraad opgericht die aan de minister adviezen verleent teneinde de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen in het belang van de gedetineerde patiënt. De Koning bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking ervan.

Afdeling II.
— Gezondheidsbescherming

Art. 99

§ 1. De gezondheidsbescherming in de gevangenissen heeft onder meer betrekking op de hygiëne, de voeding, het welzijn op het werk, de distributie van geneesmiddelen en de verwijdering van het medisch afval.

§ 2. De directeur draagt er zorg voor dat de diensten die belast zijn met de gezondheidsbescherming van personen in de vrije samenleving hun diensten kunnen aanbieden in de gevangenissen.

§ 3. De zorgverleners lichten de directeur in over de omstandigheden die niet voldoen aan de eisen van gezondheid, van hygiëne en van het welzijn op het werk.

§ 4. De aan de gevangenis verbonden arts verwittigt onmiddellijk de directeur als hij een besmettelijke ziekte of de dreiging ervan vaststelt.

Hij verwittigt tevens de directeur ingeval er maatregelen moeten getroffen worden om de zieke gedetineerde af te zonderen of om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

HOOFDSTUK VIII. — Medische en medico-psychosociale expertise

Afdeling I. — Medische expertise

Art. 100.

§ 1. De medische expertise heeft onder meer betrekking op :

1° het onderzoek en de diagnose die dwingend aan de gedetineerden kunnen worden opgelegd en die tot doel hebben duidelijkheid te scheppen over de gezondheidstoestand van de gedetineerde en de negatieve invloed daarvan op de toestand van anderen of op de gezondheid in de gevangenis;

2° het advies over de arbeidsgeschiktheid en de geschiktheid tot sporten van de gedetineerde;

3° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van een bijzondere veiligheidsmaatregel, de plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime, de opsluiting in een strafcel of de afzondering in de eigen cel als tuchtsanctie;

4° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van dwangmiddelen, voor de handhaving van de orde, de veiligheid en de tucht in de gevangenis;

5° het advies over de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van gedetineerden na een arbeidsongeval of sportongeval in de gevangenis met het oog op de toekenning van een vergoeding;

6° inspecties van ruimtes, voorwerpen en levensmiddelen met betrekking tot gezondheid en de hygiëne.

§ 2. De medische expertise wordt uitgevoerd door adviserende artsen.

§ 3. De functie van adviserende arts is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis.

Afdeling II. —

Medico-psychosociale expertise

Art. 101.

§ 1. De medico-psychosociale expertise in de gevangenissen omvat de diensten verstrekt door experten met het oog op het stellen van een diagnose en het verlenen van adviezen in het kader van de besluitvormingsprocessen met betrekking tot onder meer :

1° het individueel detentieplan;
2° de plaatsing en overplaatsing van gedetineerden;
3° het tijdelijk verlaten van de strafinrichting;
4° de bijzondere vormen van strafuitvoering;
5° de vervroegde invrijheidstelling.
§ 2. De functie van expert is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89
(Het is reeds 5 keer op 9 dagen tijd dat men Marcel Vervloesem van cel verandert. Wil men hem, door te voorkomen dat hij zijn brieven tijdig aankrijgt, nog verder van de buitenwereld afsluiten ?)

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto: Gevangenis Brugge

De commentaren zijn gesloten.