29-01-09

Gevangenissen - Recht op Gezondheidszorg: Brief aan Dokter Francis Van Mol


GevangenisBrugge.P-18patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

From: Jo
To: francis.vanmol@just.fgov.be
Sent: Wednesday, January 28, 2009
Subject: Wetgeving gezondheidszorg en gezondheidsbescherming in gevangenissen.

HOOFDSTUK VII.

— Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming

Afdeling I.
— Gezondheidszorg

Art. 87.

De gezondheidszorg in de gevangenissen omvat :

1° de diensten verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt;

2° de bijdrage van de zorgverleners tot de gezondheidspreventie en de gezondheidsbescherming van het personeel en van de gedetineerden;

3° de bijdrage van de zorgverleners tot de reïntegratie van de gedetineerde in de samenleving.

Art. 88.

De gedetineerde heeft recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving en die aangepast is aan zijn specifieke noden.

Art. 89.

De gedetineerde heeft in de loop van zijn detentietraject er recht op dat de gezondheidszorg die hij voor de opsluiting in de gevangenis genoot gelijkwaardig wordt voortgezet. Hij wordt zo spoedig mogelijk na zijn opname en daarna telkens hij erom verzoekt bij de aan de gevangenis verbonden arts gebracht.

Art. 90.

De gedetineerde heeft recht op de diensten van zorgverleners met de vereiste kwalificaties in functie van zijn specifieke noden.

Art. 91.

§ 1. De gedetineerde heeft het recht het bezoek te ontvangen van een arts van zijn keuze. De vrij gekozen arts heeft de bevoegdheid om de gedetineerde met raadgeving te dienen. Na onderzoek van de gedetineerde deelt de vrij gekozen arts zijn advies betreffende diagnose, voorgestelde diagnostische onderzoeken en behandeling schriftelijk mee aan de aan de gevangenis verbonden arts. Indien de artsen, na overleg, het niet eens zijn, vragen zij, met instemming van de gedetineerde, het advies van een derde arts die zij in onderling overleg aanwijzen.

§ 2.Indien daartoe redelijke gronden bestaan kan de gedetineerde zich, op zijn verzoek, in de gevangenis laten behandelen door een vrij gekozen arts, mits toestemming van het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Het diensthoofd brengt de verzoeker binnen zeven dagen na de indiening van het verzoek schriftelijk op de hoogte van zijn met redenen omklede beslissing. Bij afwijzing van het verzoek wijst het diensthoofd hem op de beroepsmogelijkheid bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad alsmede op de termijnen waarbinnen en de wijze waarop dit beroep moet worden ingesteld.

De artikelen 165 en 166 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De Koning regelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor het bezoek en de tenlasteneming van de kosten verbonden aan het advies, aan de behandeling op advies van de vrij gekozen arts en aan de behandeling door een vrij gekozen arts. Hij bepaalt de nadere procedure bij meningsverschil tussen de artsen.

Art. 92.

§ 1. In de uitoefening van zijn rechten van patiënt kan de gedetineerde als vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 7, § 2, derde lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, enkel aanwijzen :

1° een arts van buiten de gevangenis;

2° een advocaat;

3° een door de gevangenis aangestelde of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing.

§ 2. In afwijking van artikel 9, § 3, eerste lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, kan een gedetineerde geen afschrift verkrijgen van zijn patiëntendossier. Hij kan enkel schriftelijk verzoeken een afschrift mee te delen aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon.

Art. 93.

§ 1. Wanneer een gedetineerde een medisch geïndiceerd diagnostisch onderzoek of gespecialiseerde behandeling nodig heeft waarvoor de gevangenis niet of onvoldoende is uitgerust, wordt hij op verzoek van de aan de gevangenis verbonden arts, in voorkomend geval na diens overleg met de vrij gekozen arts, overgebracht, indien nodig met medische begeleiding, naar een gespecialiseerde gevangenis, naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg.

De in artikel 91, § 3, voorziene procedure bij meningsverschil tussen de artsen is van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Zwangere vrouwen worden voor bevalling overgebracht naar een ziekenhuis.

§ 3. Zwangere vrouwen die binnen de wettelijk gestelde voorwaarden om een zwangerschapsafbreking verzoeken worden overgebracht naar een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden.

§ 4. Wanneer de gedetineerde naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg wordt overgebracht wordt dit beschouwd als een bijhuis van de gevangenis, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de zorgverstrekking.
De Koning stelt de nadere regels vast inzake de overbrenging en de bewaking.

Art. 94.

Wanneer een behandelende arts van oordeel is dat de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een gedetineerde ernstig wordt geschaad door de voortzetting van de detentie of door enigerlei daarmee verband houdende omstandigheden, meldt hij dit, met instemming van de gedetineerde, aan de directeur en aan het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Art. 95.

In geval van levensgevaar of overlijden van de gedetineerde draagt de directeur er zorg voor dat zijn samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, zijn naastbestaanden, diegene die met hem een feitelijk gezin vormt en desgevallend zijn voogd of voorlopige bewindvoerder en de door de gedetineerde patiënt aangewezen vertegenwoordiger daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Hij stelt hen, indien zij hierom verzoeken, in verbinding met de aan de gevangenis verbonden arts.

Art. 96.

§ 1. De zorgverleners behouden hun professionele onafhankelijkheid en hun evaluaties en beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de gedetineerde worden enkel gefundeerd op medische criteria.

§ 2. Zij kunnen niet gedwongen worden handelingen te stellen die hun vertrouwensrelatie met de gedetineerde in het gedrang brengen.

§ 3. De functie van zorgverlener is onverenigbaar met een opdracht als expert in de gevangenis

Art. 97.

§ 1. De gezondheidszorg in de gevangenissen wordt gestructureerd en zodanig georganiseerd en geïntegreerd in de gevangenisactiviteit dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden.

§ 2. De Koning stelt nadere regels vast voor de organisatie van de gezondheidszorg, voor de structuur en voor de werking van de dienst voor gezondheidszorg in de gevangenis.

Art. 98.

Er wordt een uit aan de gevangenis verbonden artsen, tandartsen en verplegers samengestelde Penitentiaire Gezondheidsraad opgericht die aan de minister adviezen verleent teneinde de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen in het belang van de gedetineerde patiënt. De Koning bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking ervan.

Afdeling II.
— Gezondheidsbescherming

Art. 99

§ 1. De gezondheidsbescherming in de gevangenissen heeft onder meer betrekking op de hygiëne, de voeding, het welzijn op het werk, de distributie van geneesmiddelen en de verwijdering van het medisch afval.

§ 2. De directeur draagt er zorg voor dat de diensten die belast zijn met de gezondheidsbescherming van personen in de vrije samenleving hun diensten kunnen aanbieden in de gevangenissen.

§ 3. De zorgverleners lichten de directeur in over de omstandigheden die niet voldoen aan de eisen van gezondheid, van hygiëne en van het welzijn op het werk.

§ 4. De aan de gevangenis verbonden arts verwittigt onmiddellijk de directeur als hij een besmettelijke ziekte of de dreiging ervan vaststelt.

Hij verwittigt tevens de directeur ingeval er maatregelen moeten getroffen worden om de zieke gedetineerde af te zonderen of om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

HOOFDSTUK VIII. — Medische en medico-psychosociale expertise

Afdeling I. — Medische expertise

Art. 100.

§ 1. De medische expertise heeft onder meer betrekking op :

1° het onderzoek en de diagnose die dwingend aan de gedetineerden kunnen worden opgelegd en die tot doel hebben duidelijkheid te scheppen over de gezondheidstoestand van de gedetineerde en de negatieve invloed daarvan op de toestand van anderen of op de gezondheid in de gevangenis;

2° het advies over de arbeidsgeschiktheid en de geschiktheid tot sporten van de gedetineerde;

3° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van een bijzondere veiligheidsmaatregel, de plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime, de opsluiting in een strafcel of de afzondering in de eigen cel als tuchtsanctie;

4° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van dwangmiddelen, voor de handhaving van de orde, de veiligheid en de tucht in de gevangenis;

5° het advies over de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van gedetineerden na een arbeidsongeval of sportongeval in de gevangenis met het oog op de toekenning van een vergoeding;

6° inspecties van ruimtes, voorwerpen en levensmiddelen met betrekking tot gezondheid en de hygiëne.

§ 2. De medische expertise wordt uitgevoerd door adviserende artsen.

§ 3. De functie van adviserende arts is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis.

Afdeling II. —

Medico-psychosociale expertise

Art. 101.

§ 1. De medico-psychosociale expertise in de gevangenissen omvat de diensten verstrekt door experten met het oog op het stellen van een diagnose en het verlenen van adviezen in het kader van de besluitvormingsprocessen met betrekking tot onder meer :

1° het individueel detentieplan;
2° de plaatsing en overplaatsing van gedetineerden;
3° het tijdelijk verlaten van de strafinrichting;
4° de bijzondere vormen van strafuitvoering;
5° de vervroegde invrijheidstelling.
§ 2. De functie van expert is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89
(Het is reeds 5 keer op 9 dagen tijd dat men Marcel Vervloesem van cel verandert. Wil men hem, door te voorkomen dat hij zijn brieven tijdig aankrijgt, nog verder van de buitenwereld afsluiten ?)

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto: Gevangenis Brugge

25-01-09

MINISTER DE CLERCK: NOOD-OPROEP VOOR MARCEL VERVLOESEM


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 25.1.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Minister De Clerck,

Betreft: Marcel Vervloesem

Hopelijk hebt U mijn mails en aangetekende brieven in verband met de zorgwekkende toestand van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en het vervalste medische rapport over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand waarin ik U om een onderzoek vroeg, goed ontvangen.

Ik weet niet welk initiatief U inzake Marcel Vervloesem gaat nemen maar hou er wel rekening mee dat deze tengevolge van de volledig onterechte tuchtstraffen die een gevolg zijn van de weigering van de Werkgroep Morkhoven om haar artikels in verband met het geknoei omtrent het medisch rapport aan te passen, gedurende verschillende dagen geen medicatie meer neemt.
Marcel Vervloesem is momenteel afhankelijk van een insulinepomp en men had hem pas antibiotica voor een gevaarlijke infectie van de wonde in zijn linkerlies voorgeschreven (een maand geleden diende hij voor een inwendige bloeding van deze wonde met spoed opgenomen en geopereerd te worden in het A.Z. Sint Jan te Brugge).

U begrijpt ook dat terminaal zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, ongeneeslijke wonde, zware suikerziekte, insulinepomp, 5 x op 4 maanden tijd in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd, nog 2 te verwachten hartoperaties,) onmogelijk door middel van vervalste medische rapporten in de gevangenis kunnen opgesloten blijven.
Het in de gevangenis laten overlijden van terminaal zieke gevangenen is ook geen aangewezen middel om Uw probleem rond de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Volgens onze informatie zou Dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die Marcel Vervloesem persoonlijk opvolgde, nu ook 'op vacantie' zijn.

Rekenende op uw hoogdringende tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

PS. Ik zal maandag a.s. telefonisch contact opnemen met één van uw kabinetsmedewerkers alhoewel zij het misschien zijn die het dossier van Marcel Vervloesem onder Uw voorganger Jo Vandeurzen, geblokkeerd hebben.


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

23-01-09

Zieke gevangenen: folteringen, pesterijen, chantages en tuchtstraffen


GevangenisBrugge.151041743declerck300patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

TUCHTCOMMISSIE ZONDERT MARCEL VERVLOESEM VAN DE BUITENWERELD AF

Brussel, 22.1.2009

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die als onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort gedurende 11 jaar lang door de Belgische justitie werd vervolgd en tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd nadat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier had laten verdwijnen, moest vandaag voor de tuchtcommissie van de gevangenis van Brugge verschijnen.

Die besliste dat Marcel Vervloesem, zoals bij zijn 32-dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge, enkel nog maar zijn familie (zijn dochter Wendy die zich nauwelijks kan verplaatsen) op 'bezoek' kan krijgen. Marcel Vervloesem mag zijn dochter (die geen lid is van de Werkgroep Morkhoven) enkel achter een glazen wand zien en het is niet gezegd of ook zijn kleinkinderen kunnen meekomen. Er werden nog andere tuchtstraffen genomen. Marcel Vervloesem kan niemand meer telefoneren, heeft geen recht meer op briefwisseling enzoverder.
De tuchtstraffen die werden genomen, zijn niet meer dan de verderzetting van maandenlange pesterijen, de medische verwaarlozing gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting en de mensonterende behandelingen en folteringen (isoleercellen, naaktfouillering, vastgeboeid aan de operatietafel in het A.Z Sint-Jan te Brugge,). Er werden trouwens ontelbare willekeurige tuchtstraffen uit puur sadisme of als pure wraakactie voor de publicaties van de Stichting Prinses de Croÿ en/of Werkgroep Morkhoven, zonder tussenkomst van de tuchtcommissie (alhoewel dit geen verschil uitmaakt) genomen.
De volledige afsluiting van de buitenwereld, komt neer op een soort doodsvonnis voor Marcel Vervloesem die uit het bezoek van zijn vrienden juist de moed wist te putten om voor zijn rechten te blijven vechten en de wil vond om te blijven overleven alhoewel hij door het onmenselijke gevangenissysteem en de willekeurige tuchtmaatregelen die de totale vernietiging van zijn persoon beoogden, zodanig gekraakt werd dat hij steeds meer in de richting van zelfmoord en zelfs van euthanasie is beginnen te denken.

Zo werd Marcel Vervloesem enkele dagen geleden nog, omwille van de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, die een volledig foutief medisch rapport over Marcel Vervloesem opmaakte, plotseling uit zijn cel van het medisch centrum gehaald en opgesloten in een isoleercel van een afdeling die over geen enkele medische voorziening beschikt.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, zei dat het geen tuchtmaatregel betrof maar dat was het duidelijk wel want Marcel Vervloesem werd 24 uren op 24 uren, zonder enige ontspanning of afleiding, in de piepkleine isolatiecel (een 'observatiecel' genoemd) opgesloten.
Op een bepaald moment werd hij plotseling op het bureau van gevangenisdirecteur Vandecandelaere ontboden die hem ervoor waarschuwde dat er 'nog meer sancties zouden volgen' indien bepaalde gezegdes over dokter Van Mol, niet van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven verwijderd zouden worden.
De Werkgroep Morkhoven weigerde toe te geven aan deze chantage en vond niet -zoals zij justitieminister De Clerck (die zich weinig van deze zaak aantrekt) per aangetekende brief liet weten- dat het geknoei met het medische rapport over de medische toestand van Marcel Vervloesem moest dichtgedekt worden.
Kort daarop werd Marcel Vervloesem terug naar zijn cel op het medisch centrum overgebracht. Om de nuchtere waarnemer wat zand in de ogen te strooien, werd Marcel Vervloesem vanwege de 'problematische toestand met zijn suikerziekte' die men grotendeels opnieuw door middel van de chantage en de 24-uren-op -24-uren-isolatie had veroorzaakt, eerst naar een specialist gestuurd die een insulinepomp voorschreef.
Vervolgens zorgde dokter Proot ervoor dat Marcel Vervloesem antibiotica kreeg om de infectie van zijn reeds wekenlange wonde in de linkerlies te stoppen.
Het leek weer de goede kant op te gaan. Maar dan kwam de aap uit de mouw. Toen Marcel Vervloesem vroeg om naar de ontmoetingsruimte te mogen gaan (ook wel 'rokerszaaltje' genoemd omdat er geen andere ruimte ter beschikking is), werd hem dat zonder enige reden geweigerd.
De stoppen sloegen even door bij Marcel Vervloesem die zopas opnieuw dagenlang geisoleerd was geweest en zwaar onder druk was gezet door directeur Vandecandelaere. Marcel Vervloesem vreesde dat men hem opnieuw 24-uren-op-24-uren zou opsluiten. En daar had de tegenpartij met haar geraffineerde spelletjes nu net op gerekend.
Het regende metéén tuchtrapporten en Marcel Vervloesem moest voor de tuchtcommissie verschijnen die er natuurlijk van profiteerde om de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven vanwege hun ongewenste publicaties op het Internet, het bezoek aan Marcel Vervloesem te ontzeggen. Dit was dus een pure wraakactie. Het zegt ook iets over de chantagepraktijken binnen de gevangenissen en de manier waarop sommige leden van de gevangenisdirectie met persvrijheid omgaan.

Wat gevangenisdirecteur Vandecandelaere en zijn achterban echter vergeten, is dat zij verantwoordelijk zullen gesteld worden indien Marcel Vervloesem eerstdaags zou komen te overlijden. En ook justitieminister De Clerck zal zich moeten komen verantwoorden want hij werd zowel door de advocaat van Marcel Vervloesem als door de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde wijze van de voornoemde feiten op de hoogte gesteld.

Zowel Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), als dokter Van Mol en de gevangenisgeneesheren + directeurs weten dat Marcel Vervloesem:
- onlangs wegens een hartziekte en kanker werd geopereerd
- lijdt aan een zware vorm van suikerziekte en maar voor 60% werkende nieren heeft
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis diende te worden opgenomen (waarbij hij 1 keer gedurende 6 uren lang door middel van een hartmachine gereanimeerd diende te worden)
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren op drie weken tijd geopereerd diende te worden in het AZ Sint Jan te Brugge (waarbij hij zelfs met zijn enkel aan de operatietafel werd geboeid)
- verschillende bloedtransfusies kreeg in de gevangenis omdat zijn lichaam, misschien tengevolge van kanker, onvoldoende rode bloedcellen aanmaakt
- wekenlang aan een nierdialysetoestel in het AZ Sint-Jan te Brugge lag
- al bijna twee maanden lang behandeld wordt voor de infectie van een gapende open wonde in zijn linkerlies
- regelmatig serum krijgt toegediend
- thans een insulinepomp moet dragen
- een ongewoon hoge bloeddruk heeft wat zijn kans op een hartinfarct verhoogt
- eigenlijk zo snel mogelijk twee hartoperaties (lekkende hartkleppen en verstropte leidingen) zou moeten ondergaan die er misschien niet meer zullen komen omdat men hem, ondermeer door het opmaken van een foutief medisch rapport dat hem geen enkel vooruitzicht biedt, in een bijna totale auto-destructieve richting heeft gedreven (euthanasie,). De vooraf geregiseerde tuchtmaatregel dwingt Marcel Vervloesem nog verder in die richting zodat men eerder van een als zelfmoord vermomde moord zou kunnen spreken.

Er waren reeds talrijke mysterieuze overlijdens en zogezegde zelfmoorden in de gevangenis van Brugge die steeds vergezeld gingen van de mededeling dat justitie een 'onderzoek zou instellen' (zonder dat men er achteraf nog iets van hoort).
Enkel jaren geleden begonnen enkele koerdische activisten een hongerstaking in de gevangenis van Brugge omdat zij in de ondergrondse cachotten gefolterd werden (24 uren-op-24-uren-isolatiecel, geen contact met de buitenwereld, geen bezoek, geen briefwisseling, dag en nacht een folterend licht, om de vijf minuten wakker gemaakt, naaktfoullieringen enz.)
De rechter deed tot drie maal toe uitspraak in deze zaak maar de gevangenisdirectie mocht het gerechtelijke vonnis telkens naar de prullenmand verwijzen. Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van de minister van justitie die wel direct klaar staat als er gevangenen vanwege procedurefouten worden vrijgelaten.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat de Brugse gevangenis vaak met Guantanamo wordt vergeleken waar gevangenen, zonder rekening te houden met de Conventie van Génève, gefolterd worden.
De Belgische justitie heeft reeds beslist om nog meer speciale cellen en folterkamers te laten bouwen. Die zijn immers zeer bruikbaar in tijden dat het economisch slechter gaat.
Er is ook voorzien in een tweede Guantanamo op Belgisch grondgebied nadat de nederlandse regering liet verstaan dat zij niet bereid was om een deel van de 10.000 Belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

Kopie: Mter Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem - Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V- Vlaamse Christen-Democraten) - ...

------

CONTACT:

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be
Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Gevangenis Brugge, Justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge

10-01-09

Behandeling van zieke gevangenen: België


christus16.12.08gevangTurnhout.mail patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om bij de Nationale Orde van Geneesheren (alhoewel die eerder geneesheren beschermt dan dat ze iets om patiëntenrechten geeft) klacht neer te leggen tegen dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie.
Men kan ook klacht indienen bij justitieminister De Clerck.

Van Mol is namelijk de man die de medische rapporten voor de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie opmaakt die over de vrijlating van gevangenen op basis van gezondheidsredenen moet beslissen. Hij is ook verantwoordelijk voor de medische verzorging (of verwaarlozing) in de gevangenisssen.

In het geval van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, valselijk beschuldigd werd, maakte dokter Van Mol een verkeerd medisch rapport op en verschafte hij verkeerde gegevens aan de advocaat van Marcel Vervloesem.
In zijn rapport staat ondermeer dat Marcel Vervloesem 'zelf schuldig is' aan zijn hopeloze medische toestand. Over de hartziekte, kanker, zware suikerziekte (en operaties) die Marcel Vervloesem voor zijn opsluiting in de gevangenis had, wordt er niet gesproken.
Zelfs over de verschillende spoedopnames die het gevolg waren van de medische verwaarlozing in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, wordt er in het rapport niets gezegd.
Ook de 3 operaties op 3 weken tijd, de bloedtransfusies (3 liters bloed op 6 dagen tijd) en de wekenlange nierdialyses in het AZ. Sint-Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem zelfs aan de operatietafel werd vastgeketend, komen niet ter sprake.
Geen woord over het feit dat Marcel Vervloesem (tengevolge van zijn kanker waarschijnlijk) geen rode bloedcellen meer aanmaakt.
Geen woord over de vuistgrote wonde in Marcel Vervloesem's linkerles die nog steeds niet is dichtgegroeid.
Marcel Vervloesem die nooit rookte en een hekel had aan rokers in zijn huis, wordt in het rapport van Van Mol zelfs een 'roker' genoemd !

Van Mol zou kunnen beweren dat hij 'verkeerd werd ingelicht' maar de Werkgroep Morkhoven gelooft dat niet omdat Van Mol, zoals hij dat in 2002 in het geval van een andere gedetineerde reeds deed, bewust ontkende dat Marcel Vervloesem aan de operatietafel werd geketend.

Van Mol vond het blijkbaar ook goed dat Marcel Vervloesem in het AZ. Sint Jan te Brugge, 8 dagen en nachten aan zijn ziekenhuisbed werd vastgeketend.
Hij was akkoord met het feit dat Marcel Vervloesem gedurende wekenlang, zonder contact met zijn medegevangenen, in een onverluchte isoleercel van het medisch centrum te Brugge werd opgesloten. Marcel Vervloesem mocht deze cel niet verlaten.

Wie tenslotte, heeft Marcel Vervloesem op het medisch centrum te Brugge wekenlang (voor, tijdens en na zijn operaties) in een cel laten steken met een medegevangene die wegens darmproblemen overal zijn behoefte deed en de nachtrust verstoorde omdat hij constant naar het toilet moest gaan ? Waarom kreeg deze gevangene niet de gepaste verzorging en stak men deze man met zware psychologische problemen omdat hij ook constant tegen zichzelf praat, bij Marcel Vervloesem die dringend behoefte had aan rust om van zijn operaties te recupereren ?

Een 'geneesheer' die gezworen heeft dat hij de eed van Hippocrates en de deontologische code van de Orde van Geneesheren zou respecteren en die dergelijke overtredingen begaat, moet dringend aan een tuchtonderzoek onderworpen worden. Voor dergelijke mensen is er geen plaats binnen de Penitentiaire Gezondheidsdienst van justitieminister Declerck.

Kopie: Justitieminister Declerck, Orde van geneesheren, Penitentiaire Gezondheidsdienst

Dien een klacht in over deze schandalige toestanden in de Belgische Gevangenissen bij:

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(Tel.: 02 542 80 11)
Website: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Orde van geneesheren
Nationale Raad
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 BRUSSEL
Tel.: 02.743.04.00
Fax : 02.735.35.63
e-mail: ordomedic@skynet.be

Penitentiaire Gezondheidsdienst
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

Foto: voor de gevangenis in Turnhout

21:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: behandeling zieke gevangenen belgie |  Facebook |

Guantanamo Brugge: Hopeloze toestand voor zwaar zieke Marcel Vervloesem


Gevangenis van Brugge

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem die wegens de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd.

-------

Brussel, 8 januari 2009

Beste Wendy,

Zoals je zegt, heeft je vader nu een andere cel gekregen. Dat zal wel het gevolg zijn van ons schrijven en het feit dat ik nu opnieuw die europese parlementsleden gecontacteerd heb.
Minister De Clerck en konsoorten zijn er blijkbaar niet erg gerust in.
België is trouwens al verschillende keren veroordeeld geweest wegens mensenrechtenschendingen en heeft zopas van het VN-Comité tegen Folteringen en de Liga voor de Mensenrechten een reeks scherpe opmerkingen over folteringen in de gevangenissen gekregen.

Het feit dat Marcel in het hospitaal AZ. Sint Jan te Brugge dag en nacht vastgeketend gelegen heeft (zelfs aan de operatietafel geboeid werd alhoewel dokter Van Mol dat, zoals hij in 2002 in een ander geval deed, ontkende), het feit dat men dag en nacht een folterend licht op zijn kamer liet branden en het feit dat men zijn bezoek weigerde, was op zichzelf al schokkend genoeg (zonder over al de andere mensenrechtenschendingen te spreken).

Heel wat mensen hebben toen gereageerd met de woorden: 'Wat een schande en dat in een zogezegde democratische rechtsstaat als België!'

Maar slechts weinigen hebben er bij stilgestaan dat deze folterpraktijken dagelijks in onze Belgische gevangenissen worden toegepast en dat daardoor al heel wat mensen in de gevangenissen overleden zijn of zelfmoord pleegden.

Niemand had verwacht dat men Marcel wekenlang, en ook voor en na zijn spoedopnames en operaties in het AZ Sint-Jan, nog eens opzettelijk bij een geestesgestoorde zou steken die tengevolge van een darminfectie, alles vol kakte.

Het is duidelijk dat men dit met de voortdurende valse beloftes heeft aangewend om Marcel ook geestelijk en emotioneel te kunnen kraken. Geen wonder dus dat de gevangenis van Brugge soms vergeleken wordt met Guantanamo waar men dergelijke praktijken toepast.

Wat ons bezoek van vandaag betreft: Marcel zei dat hij wel 'goede gesprekken' had met dokter Luc Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, maar anderzijds voelde hij zich 'enorm onder druk gezet'. Dat is enigszins bevreemdend want als men 'goede contacten' heeft met de hoofdgeneesheer, zou men zich juist goed moeten voelen.
Dat bewijst dat er bepaalde zaken mislopen.

Het schijnt dat dokter Proot en dokter Van Mol, geneesheer-diensthoofd van het ministerie van justitie die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg binnen onze Belgische gevangenissen, elkaar zelfs in verband met Marcel in de gevangenis van Brugge ontmoet en gesproken hebben. Men zou kunnen zeggen dat dit een dubbele reden is om tevreden te zijn.

De cel op zichzelf is inderdaad een verbetering maar er is echter één probleem. Zij bevindt zich niet in het medisch centrum en er is maar 1 bewaker voor 30 gevangenen.
Indien er 's nachts iets onverwacht men Marcel zou gebeuren, kan men hem dus 's morgens dood weervinden in zijn cel. En zoals je weet, acht dokter Proot de kans op een hartinfarct erg reëel. Vandaar ook dat hij de hartoperaties zo snel mogelijk zou willen uitvoeren.

Het is totaal onverantwoord dat men Marcel naar een andere sectie heeft overgebracht terwijl men op het medisch centrum van de gevangenis, een speciale afdeling heeft voor mensen die moeten geöpereerd worden.
Dokter Proot en dokter Van Mol hebben wel in onderling overleg besloten om een alarmbelletje boven het bed van Marcel te installeren maar dat betekent geen oplossing.
Op de eerste plaats moet Marcel bij een hartinfarct nog in staat zijn om op het knopje van de alarmbel te duwen. Op de tweede plaats moet het alarmbelletje feilloos functioneren.
Op de derde plaats moeten de verpleging en de geneesheer van wacht van het medisch centrum in de gevangenis, tijdig arriveren. Op de vierde plaats moeten ze hem tijdig naar het medisch centrum kunnen brengen waar dat de nodige medische toestellen staan om zijn leven te redden. Op de vijfde plaats moet men hem tijdig met de ambulancediensten naar het ziekenhuis kunnen overbrengen om hem -zoals een dikke maand geleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout gebeurde- door middel van een hartmachine en een beademingsapparaat te reanimeren.

Marcel heeft dus alle redenen om ongerust te zijn.
Vandaar dat hij ons vroeg om hem overmorgen opnieuw te komen opzoeken.

Hij vroeg ook dat jij en/of Peter en de andere mensen van onze groep hem de volgende week regelmatig willen komen bezoeken. Zo kan deze verontrustende situatie mee opgevolgd worden.

Ik vind het onbegrijpelijk dat ervaren artsen zoals dokter Proot en dokter Van Mol die tenslotte al jarenlang werkzaam zijn in het gevangeniswezen, hun medische verantwoordelijkheid in deze niet wensen op te nemen. En ik begrijp nog minder hoe zij op het idee zijn gekomen om een risicopatiënt zoals Marcel die dringend zware hartoperaties moet ondergaan, in een cel buiten het medisch centrum op te sluiten.
Dit gaat mijn petje werkelijk te boven.
Maar ja, tegenwoordig schrik ik nergens meer van.
Een zwaar zieke persoon (hart, suikerziekte, kanker,) onschuldig in de gevangenis opsluiten; hem vervolgens wekenlang in een onverluchte isoleercel opsluiten zonder dat hij enig contact heeft met zijn medegevangenen; hem zonder zijn medisch dossier naar een andere gevangenis overbrengen; hem zonder medische zorg laten terwijl hij vanwege de schommelingen van zijn suiker direct in een hospitaal zou moeten opgenomen worden; het zover laten komen dat hij niet meer kan gaan omdat zijn benen en voeten vol met water zitten; hem na een viertal dagen reeds uit het ziekenhuis ontslaan terwijl men 6 uur nodig had om hem te reanimeren; hem 8 dagen en 8 nachten lang aan zijn ziekenhuisbed, rolstoel en operatietafel ketenen; gedurende 8 nachten lang een folterend licht op zijn ziekenkamer laten branden; hem, zonder rekening te houden met zijn uitzichtloze gezondheidstoestand en zijn spoedopnames en operaties, in een cel met een geestesgestoorde plaatsen waar hij bijna niet kan slapen; een medisch rapport voor de Dienst Individuele Gevallen opmaken dat opzettelijk verkeerde gegevens bevat; hem twee weken voor zijn urgente hartoperaties op een afdeling plaatsen waarin geen medisch personeel aanwezig is enzoverder, enzoverder.

Het lijkt allemaal mogelijk te zijn in onze Belgische gevangenissen. En dan spreken we nog niet over de diefstallen van de ontlastenden dossierstukken uit Marcel's strafdossier.

Het feit dat er zo'n 1500 veroordeelden (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang) met of zonder electronische enkelband thuis mogen zitten omdat onze gevangenissen 'overbevolkt' zijn terwijl zwaar zieke gevangenen wél opgesloten blijven, is totaal onrechtvaardig.
Men zou haast zeggen dat het Belgische gevangenisbeleid het werk van één of andere geesteszieke is.

Ik schrijf vandaag nog naar justitieminister De Clerck en enkele europese verenigingen en parlementsleden om de gruwelijke wantoestanden in de Belgische gevangenissen, opnieuw aan te klagen.

Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor Marcel en voor de gedetineerden die zich in dezelfde situatie bevinden.

Jan


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

01:22 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: guantanamo gevangenis brugge |  Facebook |

03-01-09

Vastgeketend aan de operatietafel


,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd''

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 3.1.2009

In bijlage volgt een bijzonder interessant artikel dat destijds in Het Nieuwsblad verscheen en waarin dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst, ontkende dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel.

Dokter Van Mol vertelt immers leugens. De Werkgroep Morkhoven vernam namelijk dat de gevangenisbewakers die Marcel Vervloesem als een geboeide misdadiger naar het operatiekwartier brachten en hem aan de operatietafel vastketenden, een groene operatieschort aantrokken. Die operatieschort is enkel bedoeld voor het chirurgisch team.
De bewakers bleven in de operatiekamer staan tot Marcel Vervloesem, tengevolge van de narcose, volledig buiten bewustzijn was (en het is mogelijk dat zij ook nadien nog, gekleed als chirurgen, in de operatiekamer bleven).

Ook uit ons schrijven van 9.12.2008 over de spoedopname van Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge, blijkt dat dokter Van Mol de slechte gewoonte heeft om leugens te verzinnen.
Wij citeren: 'Het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd, is voor Marcel Vervloesem een echte hel geweest. Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden. Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was. Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen. De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd. Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar we uit vertrouwelijke bron vernomen hebben, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt. Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.'

Dokter Van Mol liegt echter niet alleen over het vastketenen van mensen aan de operatietafel. Ook zijn medische verslagen blijken fout te zijn opgemaakt.
In zijn verslag aan bepaalde diensten spreekt hij bijvoorbeeld met geen woord over:
- het feit dat Marcel Vervloesem reeds voor zijn opsluiting in de gevangenis aan kanker geopereerd werd, een zware hartoperatie moest ondergaan en aan een zware suikerziekte leed enz. Van Mol wil de schuld van de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem namelijk bij Marcel Vervloesem zelf leggen. Vandaar dat hij de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem uitsluitend wijt aan diens honger- en (gedeeltelijke) dorststaking.
- het feit dat Marcel Vervloesem door zijn vermoedelijke tussenkomst en/of die van minister Vandeurzen, niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar wekenlang in een onverluchte isoleercel in het medisch centrum van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (met wekenlang geen recht op briefwisseling, enkel bezoek van zijn familie, geen briefwisseling, geen contact met medegevangenen, slechts korte gesprekken met zijn advocaten, slechts enkele minuten per dag uit de isoleercel voor een bloedcontrole enz.)
- het feit dat men Marcel Vervloesem ook na de beeindiging van zijn wekenlange honger- en dorststaking, zonder geneeskundig onderzoek of geneeskundige bijstand in zijn isoleercel liet liggen
- het feit dat Marcel Vervloesem na een paar weken, zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht en daar opnieuw in een onverluchte isoleercel werd gestoken waarin enkel een plastieken emmer en een bed stonden
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang zonder de nodige medische verzorging en vermoedelijk zonder voldoende insuline voor zijn suikerziekte, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten waardoor zijn suikerspiegel wekenlang op een levensgevaarlijke manier bleef schommelen en zijn voeten en benen zodanig opzwollen van het vocht dat hij tenslotte niet meer kon gaan en zijn voeten zelfs niet meer kon bewegen. Hij kreeg daarbij ook een infectie aan zijn linkerbeen.
- over het feit dat, nadat directeur Eric Geudens zei dat 'er geen enkele reden was om Marcel Vervloesem te laten opnemen', de ambulances van het Hulpcentrum 100 en van het MUG-team (dit is een ziekenwagen met een dokter en twee verplegers uit een erkend ziekenhuis met enkel medisch materiaal aan boord) met spoed moesten uitrukken om het leven van Marcel Vervloesem te redden
- het feit dat Marcel Vervloesem vervolgens naar de intensieve hulp van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vervoerd werd alwaar men hem 6 uur lang aan een hartmachine en andere toestellen moest koppelen.
- het feit dat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, die na de spoedopname te Turnhout opnieuw overgebracht werd naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge, zo erg achteruit was gegaan dat hij verschillende keren met spoed in het AZ. Sint Jan te Brugge moest opgenomen worden.
- het feit dat Marcel Vervloesem op drie weken tijd tot driemaal moest geopereerd worden in het AZ Sint Jan en dat de dokters hierbij vaststelden dat de nieren van Marcel Vervloesem totaal geblokkeerd waren
- het feit dat Marcel Vervloesem verschillende weken na elkaar voor een nierdialyse naar het AZ Sint-Jan moest gevoerd worden
- het feit dat Marcel Vervloesem 6 dagen lang een bloedtransfusie (een halve liter bloed per dag) diende te krijgen
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang moest rondlopen met een groot gat in zijn linkerlies en dat hij tengevolge van een onstelpbare bloeding aan deze wonde, tenslotte met spoed moest opgenomen en geopereerd worden.

Dokter Van Mol spreekt in zijn rapport natuurlijk ook niet over het feit dat Marcel Vervloesem bij zijn laatste operatie in het AZ. Sint-Jan gedurende 8 dagen en 8 nachten lang vastgeketend werd aan zijn bed, zijn rolstoel en de operatietafel. Ook over de vernederende en menstonterende wijze waarop Marcel Vervloesem als een geketende misdadiger door twee cipiers door de ziekenhuisgangen werd gevoerd, komt in het rapport van dokter Van Mol niet ter sprake. Er wordt ook niets gezegd over het vastketenen aan de ziekenwagenbrancard, richting gevangenis Brugge, terwijl er twee gevangenisbewakers en een politieman aanwezig waren. Geen woord over het folterend licht dat dag en nacht in de kamer van Marcel Vervloesem in het AZ. Sint-Jan te Brugge bleef branden en hem het slapen belette.
In het rapport van dokter Van Mol staat zelfs dat Marcel Vervloesem een 'roker' is terwijl hij totaal niet rookt. Ook daarmee probeert dokter Van Mol waarschijnlijk aan te tonen dat Marcel Vervloesem zelf verantwoordelijk is voor zijn ongeneeslijke toestand.

Het zal dokter Van Mol een zorg wezen dat men een ongeneeslijke zieke tot stervens toe en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de gevangenis opgesloten houdt.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke en ongeneeslijk zieke gevangenen er op deze wijze al het slachtoffer werden van dokter Van Mol. Hoeveel mensen hebben er zich al gezelfmoord in de gevangenissen omdat zij door de fout opgemaakte rapporten van Van Mol geen enkele uitweg meer zagen ? Hoevelen zijn er die door een gebrek aan medische verzorging en foutieve rapporten over hun gezondheidstoestand, een stille dood zijn gestorven in de gevangenis ? Hoeveel families moesten er zich bij het definitief verlies van een in de gevangenis omgekomen familielid in alle stilte en zonder protest neerleggen ?
Onder de omgekomen gevangenen bevonden zich ongetwijfeld ook mensen die volledig onschuldig waren. Hoe kan het anders dat een activist zoals Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren ?

De Werkgroep Morkhoven verwacht dan ook van justitieminister Stefaan De Clerck dat hij deze zaak grondig laat onderzoeken.
Zij hoopt verder dat de minister laat uitzoeken of het inderdaad klopt dat Marcel Vervloesem dient opgeofferd te worden om de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 slachtoffertjes, in de doofpot te kunnen steken.

vzw Werkgroep Morkhoven


Het Nieuwsblad 28/06/2002

,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd'' - UZ, hoofdgeneesheer gevangenissen én advocate weerleggen kwakkel

GENT - ,,Pure nonsens, dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel'', reageren het Universitair Ziekenhuis en dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst op een bericht in Het Laatste Nieuws . Daarin stond dat Danny Talliman, die in januari in Zelzate zijn vrouw doodschoot, een levertransplantatie had ondergaan in het UZ terwijl hij met boeien vastgemaakt was aan de operatietafel.

Al worden er uiteraard bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen vooraleer gedetineerden onder narcose worden gebracht, en als ze eenmaal terug zijn uit het operatiekwartier.

Dokter Van Mol: ,,Volgens de bestaande reglementering wordt de ziekenhuiskamer waarin de gedetineerde verblijft, beschouwd als een cel van de gevangenis. Een bewaker zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet op de loop gaat of benaderd wordt door derden. Het is al gebeurd dat een gevangene vlak na de operatie het hazenpad kiest. De gevangene wordt altijd met een voetboei aan het bed vastgemaakt. Dat gebeurt niet enkel bij gedetineerden die als gevaarlijk worden bestempeld en waarbij veiligheidsmaatregelen zich opdringen.''

,,Als de patiënt/gedetineerde eenmaal onder narcose is, worden de boeien afgedaan. De bewakingsagent gaat evenmin het operatiekwartier binnen. We zouden wellicht meer last hebben met hem dan met de patiënt wanneer er een buik moet worden opengemaakt... Gevangenen die gevaarlijk zouden kunnen zijn en niet of slechts gedeeltelijk worden verdoofd, worden tijdens de ingreep doorgaans wel aan handen of voeten geboeid uit voorzorgsmaatregel. Het ziekenhuispersoneel moet per slot van rekening toch zonder risico's zijn werk kunnen doen.''

Brugge

Nathalie Arnaudts, de advocate van Danny Talliman die het bericht de wereld instuurde: ,,Mijn cliënt heeft het me zo verteld toen ik bij hem op bezoek ging in het ziekenhuis. Hij kon natuurlijk niet weten dat zijn boeien op de operatietafel zijn uitgedaan, want hij was onder narcose.''

UZ Gent liet gisteren weten dat er nog nooit gedetineerden onder narcose werden geopereerd, terwijl ze aan de operatietafel vastgeklonken waren.

Johannes Thuy, woordvoerder van minister van Justitie Marc Verwilghen: ,,Gedetineerden die een ingreep moeten ondergaan, worden meestal behandeld in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat is een volwaardig ziekenhuisje. Voor moeilijke ingrepen komen artsen van het Brugse ziekenhuis Sint-Jan over. Een levertransplantatie is echter iets helemaal anders, want er moet een orgaan worden aangevoerd en het medisch team moet groter zijn.'' (KVDS)

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra28062002_006


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit. De actievoerder die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd, wordt nu eindelijk correct behandeld in de gevangenis van Brugge maar diende daarvoor eerst, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, door een echte hel te gaan. En alhoewel hij ongeneeslijk ziek is, hebben dokter Francis Van Mol en zijn geestesgenoten van justitie besloten om hem tot stervens toe in de 'overvolle' gevangenissen van Justitieminister Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) op te sluiten.

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: ex-justiteminister Jo Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) wiens justitiebeleid (zonder te spreken over de Fortis fraudezaak) een echte flop werd en justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die zijn taak als justitieminister 'voor en met Jo Vandeurzen' wil uitvoeren.

Na de publicatie van dit bericht werden de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven geblokkeerd.

12:36 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie declerck zieke gevangenen |  Facebook |