28-03-09

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 27.3.2009

Een klein jaar geleden ontstond er in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een burenruzie tussen een koppel (X) dat gedurende twee jaar een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrok en een gezin (Y) dat er al 20 jaar een woning van diezelfde maatschappij huurt.

X beweerde dat Y hun dochter had aangegeven voor zwartwerk, wat helemaal niet het geval was.

X plaatste daarop een veranda waarin honden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liepen te bassen.

Y ging beleefd vragen om de honden op een andere plaats te zetten omdat hun 77-jarige zieke moeder van het gebas niet kon slapen.

X plaatste daarop een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen.

Y zette een paar plantjes tegen de Berlijnse muur en bij het begieten van de plantjes vielen er enkele druppeltjes op Rambo, een nauwelijks zichtbaar hondje van 20 centimeters hoog.

X begon daarop luidruchtig te roepen en te tieren dat zij 'er alles ging aan doen om Y uit zijn woning te laten zetten'.

Zoals in de wijk de gewoonte is, startte X met een petitiecampagne waarin zij Y van 'lawaaihinder' beschuldigde. Zij kreeg daarbij de steun van enkele buren en de wijkagent die met de petitie metéén naar de Geelse Bouwmaatschappij stapten.

De Geelse Bouwmaatschappij nam de klachten metéén ernstig alhoewel er geen bewijzen van lawaaihinder waren. Zij stuurde een sociaal assistente en de wijkagent naar Y om een einde aan de zogenaamde lawaaihinder te maken. Over de lawaaihinder van X en de klachtindienende buren die anoniem wensten te blijven, werd er niet gesproken.

De Geelse Bouwmaatschappij die van in den beginne geloofde dat Y schuldig was, zei op een bepaald moment dat zij de klachten 'beu' was.

Zij startte met een gerechtelijke procedure om het huurcontract van Y te ontbinden.

Doordat de Geelse Bouwmaatschappij zich partijdig opstelde in deze zaak, wordt Y met uitzetting bedreigd en de inmiddels 78-jarige zieke moeder die volledig bedlegerig is geworden, op straat te worden gezet.

De leefbaarheidsproblemen in sociale woonwijken zijn al meermaals in het Vlaams Parlement aan bod gekomen.

Sociale woonwijken blijven leefbaar als de mensen goed samenleven en gezonde interacties hebben met elkaar.

Als er mensen op een onrechtmatige wijze een sociale woning toegewezen krijgen, zoals in het geval van X, dan is de kans echter groot dat zij ook andere voordelen op een onrechtmatige wijze trachten te bekomen.

Het is echter onaanvaardbaar dat bewoners die al 20 jaren zonder problemen in de wijk woonachtig zijn, daarvoor door hun Sociale Woonmaatschappij worden aangeklaagd en uit hun huis worden gezet.

Commentaren

Klachten Geelse Bouwmaatschappij: Brief Vlaamse Overheid
Brussel, 12 mei 2009

Onderwerp: antwoord op vraag aan 1700

U heeft een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij?

1) U kan met deze klacht terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

De Vlaamse ombudsdienst heeft o.a. als opdracht:

- het onderzoeken van klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en haar ambtenaren
- het formuleren van voorstellen en adviezen op basis van zijn bevindingen
- het melden van overtredingen van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers aan de voorzitter van het Vlaams Parlement

Contactgegevens:

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Websites: http://www.vlaamseombudsdienst.be

----

2) U kan uw klacht ook uiten bij het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen. Hij is o.a. bevoegd voor de (sociale) huisvesting.

Contactgegevens:

Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel

Telefoonnummer: 02 552 65 00
Faxnummer: 02 552 65 01

Website:
http://www.ministermarinokeulen.be/

Graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten
Team 1700
Elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 19 uur op het gratis nummer 1700
Website en e-mail: www.vlaanderen.be

------------------------------------------------------------------------

Dit antwoord heeft een algemeen informatief karakter. U kunt er geen rechten aan ontlenen. 1700 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u ondervindt door het gebruik van de verstrekte informatie.

antwoord op:
Gisteren mailde ik de onderstaande brief, gericht aan heer Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die directeur is van de Geelse Bouwmaatschappij en Schepen is voor Woonbeleid in Geel, naar de Geelse Bouwmaatschappij.

Kopie van deze brief was gericht aan een aantal ministers en voorzitters van commissies in kamer en senaat.

Tot mijn verwondering kreeg ik het bericht in mijn mailbox dat mijn mail 'SPAM, HTML-code of reclameboodschappen bevatte en in quarantaine was geplaatst'.

Ik zou willen dat de Vlaamse Overheid de methodes die door de Geelse Bouwmaatschappij worden goedgekeurd om bewoners uit hun huizen te zetten, ernstig onderzoekt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Brussel, 12 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Bij de Vlaamse Ombudsdienst werd er drie klachten inzake de Geelse Bouwmaatschappij ingediend.

De Vlaamse Ombudsdienst deelde ons mede dat zij de eerste klacht zou onderzoeken.

Op onze tweede klacht omtrent Minister Keulen die nooit reageerde op onze klacht maar ons, na een half jaar en op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij een gerechtelijke procedure voor de vrederechter was gestart, mededeelde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke onderzoeken', kregen we geen antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

Onze derde klacht werd pas ingediend. Wij wachten op een antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

In de hoop dat de Vlaamse toezichthoudende Overheid zich niet enkel beperkt tot automatische doorverwijzingen, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Brussel, 21 mei 2009

Geachte Heer,

Al mijn klachten inzake de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij, blijken door de Vlaamse Ombudsman te zijn afgewezen.

De Vlaamse Ombudsman laat mij verstaan dat het slechts om individuele zaken gaat en er dus geen algemeen probleem bestaat.
Verder wijst hij op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem (geen familie van dit gezin) voor de vrederechter bepleit.
Het wordt duidelijk dat de Vlaamse Ombudsman er zich van af tracht te maken door te stellen dat hij 'niet kan tussenkomen in gerechtelijke geschillen'.
De vrederechter heeft echter enkel de bevoegdheid om zich uit te spreken over de eis van de Geelse Bouwmaatschappij maar kan geen onderzoek voeren (en kan zich niet uitspreken) over klachten rond corruptie en wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij.
Hij kan ook geen onderzoek voeren en uitspraken doen over klachten inzake nalatigheden van een bevoegde minister (in casu Minister Keulen).
Dat is, normaal gezien, de taak van de Vlaamse Ombudsman.

Ik contacteerde opnieuw Minister Keulen (VLD) die mijn klacht maandenlang onbeäntwoord liet en dan, zoals de Vlaamse Ombudsman, kwam aandraven met het argument dat hij zich 'niet kan mengen in rechtszaken'.

Marc Mahieu, de adjunct-kabinetschef van Minister Keulen, heeft mij na een felle woordenwisseling laten weten dat hij het gesprek rond het geknoei in het toewijzen van sociale woningen, niet meer wil verderzetten.
Ik wil echter niet dat de Minister de afsluiting van het gesprek door zijn adjunct-kabinetschef, aanwendt om dit dossier zonder onderzoek te laten afsluiten. Dat zou iets te gemakkelijk zijn.
Minister Keulen moet rekening houden met de Vlaamse Wooncode en er op toezien dat er niet geknoeid wordt met het toewijzen van sociale woningen.

Het kan niet dat huurders van sociale woningen, door middel van roddels, petities en bepaalde politieke relaties van hun buren uit hun woning worden gedreven !
Het is eveneens onaanvaardbaar dat deze petities steeds uitgaan van een persoon die goed bevriend is met een ex-bestuurder van de Geelse Bouwmaatschappij die thans in Herentalse gemeenteraad zetelt !
Ook dit is in strijd met de bepalingen in de Vlaamse Wooncode.

Als de Minister dergelijke zaken door de vingers ziet, dan wordt de toewijzing van sociale woningen een kwestie van vriendjespolitiek en corruptie en dan kan elke huurder van een sociale woning van vandaag op morgen door enkele goed georganiseerde verdachtmakingen van buren die goede politieke contacten onderhouden (alsook met de directie van een Vlaamse woonmaatschappij), uit zijn woning gezet worden.
Dit zal de woonzekerheid van de huurders zeker niet ten goede komen en het leven van de mensen die (zonder politieke dienstverlening) werkelijk recht hebben op een sociale woning, onmogelijk maken.

Laat mij nog even vermelden dat de nieuwe buurman van het gezin Breughelmans-Vervloesem, waarvan ik in mijn vorig schrijven sprak, directeur is/was van een bouwmaatschappij en dat hij het gezin Breughelmans ervan beschuldigde van zijn dochter voor zwartwerk te hebben aangegeven.
De man stelde vervolgens, zoals ook in een ander geval al gebeurde, met enkele buren een petitie op waarin hij zijn buren van 'lawaai-overlast' beschuldigde en liet deze petitie door de wijkagent als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overmaken.
Op het voorstel van een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij om 'samen met zijn buren rond de tafel te gaan zitten', wilde hij niet ingaan.
In de plaats daarvan stapte hij naar de vrederechter om het conflict verder op te drijven.
Uiteindelijk stapte ook de directie van de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter en vroeg zij om het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem te kunnen verbreken. Volgens de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was het probleem 'niet op te lossen en lag de schuld daarvan bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder'.
De vrederechter hield gelukkig het hoofd koel en houdt vermoedelijk rekening met de ware achtergronden van deze zaak en met zijn verzoenende taak in dergelijke geschillen.

Maar, zoals gesteld, is het probleem daarmee niet opgelost.
Het is belangrijk dat de Vlaamse Overheid dit soort zaken onderzoekt en voorkomt dat sociale woonmaatschappijen aan vriendjespolitiek doen. Ook maffiapraktijken waarbij lokale politieke mandatarissen en wijkagenten ingeschakeld worden, moet de Vlaamse Overheid trachten te voorkomen. Tenslotte moet de Vlaamse Overheid nagaan of de Vlaamse Wooncode wel wordt gerespecteerd bij de toewijzing van sociale woningen.

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Gepost door: Yves | 22-05-09

Reageren op dit commentaar

Minister Keulen laat termijnen verstrijken
'Minister Keulen besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie'


Jan Boeykens schreef als vertrouwenspersoon van het gezin Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, verschillende keren naar Minister Keulen (VLD) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij. Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een schrijven van de Minister waarin hem werd medegedeeld dat de Minister niet kon interveniëren 'omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

De corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen waarbij bepaalde huurders door middel van roddels, petities en tussenkomsten van politieke mandatarissen + wijkagenten uit hun woningen worden gedreven, blijven daarmee bestaan.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden...

-----------------------------------------

Brussel, 3 april 2006

Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio

DE LIBERALE VRIJHEDEN VAN MINISTER KEULEN WETTIGEN EEN WILLEKEURIG ONTSLAG VAN EEN WERKNEMER

Op grond van het decreet van 28 april 1993 heeft het Vlaams Gewest een bijzonder toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Minister Keulen als Minister van Binnenlandsbestuur, weigerde middels ‘stilzitten van bestuur’ om wettelijk op te treden tegen een onterecht ontslagbesluit van de Stad Diest.

Hierdoor wordt een personeelslid onterecht bestraft.

Op 28 november 2005 besloot de gemeenteraad van Diest om Mevrouw B.B., aangesteld als administratief medewerker te ontslaan wegens ongunstige proeftijdbeoordeling.
Overeenkomstig artikel 6 van het decreet d.d. 28 april 1993, het toezichtdecreet op de gemeenten, stelde mevrouw B.B. via haar syndicale organisatie de ACOD hiertegen beroep in. Dit beroep werd ontvankelijk verklaard door de Vlaamse Gemeenschap.

Op 30 januari 2006 werd mevrouw overeenkomstig de voorziene procedure in het toezichtdecreet gehoord in het bijzijn van haar raadsman van de ACOD.

Op 8 februari werd door de heer Guido Decoster, Directeur-Generaal bij de Vlaamse Gemeenschap, als bijlage met een schrijven, een ontwerp Ministerieel Besluit overgemaakt dat stelt dat:

- het Stadsbestuur van Diest gehandeld heeft in strijd met haar eigen statuut;
- het Stadsbestuur van Diest zich schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding en dat het zorgvuldigheidsbeginsel ten gronde geschonden werd;
- het ontslag ongewettigd is.

De ACOD stelt vast dat na politieke tussenkomst vanwege de VLD van Diest bij het kabinet van Minister Keulen, de Minister besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie.

De ACOD stelt vast dat door dit ‘stilzitten’ van de Minister, een wettelijk voorzien systeem dat garanties moet bieden aan het personeel inzake degelijke personeelsbesluitvorming van lokale besturen, wordt uitgehold.

De ACOD gebruik makend van haar prerogatieven inzake syndicale overleg vroeg de Minister om uitleg in het Vlaams Onderhandelingscomité, het Comité C1. De Minister weigerde tot op heden om hier op in te gaan.

Voor de ACOD getuigt de houding die Minister Keulen inneemt van weinig respect voor de representatieve vakbonden en in het bijzonder voor het personeel.

De ACOD stelt vast dat het principe van Nieuwe Politieke Cultuur nog steeds niet doorgedrongen is, noch bij Minister Keulen, noch bij de plaatselijk VLD van Diest.

Door deze schandalige houding komt er een vroegtijdig einde aan de tewerkstelling en carrière van een gemotiveerd personeelslid.

Mil Luyten
Federaal Secretaris

---

Kopie: Vlaamse Ombudsman,

Gepost door: Yves | 22-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.