05-07-09

Tuberculose Belgische gevangenen: richting Nederlandse bevolking

 

Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd 

De Nederlandse parlementsleden weten dat er een ernstig risico bestaat dat de Belgische gevangenen die naar Nederland worden gedeporteerd, de Nederlandse bevolking via haar gevangenispersoneel aan tuberculosebesmettingen blootstelt.

Maar blijkbaar wegen de 90 miljoen Euro's die de Nederlandse regering jaarlijks voor de verhuur van haar gevangenis aan de Belgische regering zal ontvangen, niet op tegen het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse burgers...

----------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 2 juli 2009
Onderwerp: Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd
Aan: k.leunissen@eerstekamer.nl, mar.ger@wxs.nl, f.leijnse@eerstekamer.nl, janlaurier@eerstekamer.nl, m.y.linthorst@chello.nl, l.kneppersheijnert@eerstekamer.nl, rlinden2@home.nl, r.kuiper@eerstekamer.nl, tkox@sp.nl, ejansedejonge@home.nl, w.huijbregts@oosterhout.nl, anne-wil@duthler.nl, s.tenhorn@eerstekamer.nl, hkb@live.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, agoijert@hotmail.com, h.franken@eerstekamer.nl, j.a.m.hendrikx@worldonline.nl, f.e.van.kappen@freeler.nl, c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, h.tenhoeve@eerstekamer.nl, P.H.J.Essers@uvt.nl, j.w.m.engels@rug.nl, simonvandriel@hetnet.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, jean.eigeman@hccnet.nl, ha.doek@tiscali.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, a.broekers@law.leidenuniv.nl, abroekers@planet.nl, m.l.bemelmans-videc@eerstekamer.nl, rm.aerdt@wxs.nl, gbiermans@deloitte.nl, r.dboer@eerstekamer.nl, Edward.Asscher@asscher.nl, postbus@eerstekamer.nl, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, t.thissen@eerstekamer.nl, griffier@eerstekamer.nl, warmolt.deboer@eerstekamer.nl, DYildirim@solidara.nl, m.westerveld@uva.nl, fjm.werner@chello.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, g.devries-leggedoor@home.nl, i.y.tan@chello.nl, h.c.m.vedder@eerstekamer.nl, k.dvries@eerstekamer.nl, g.h.terpstra@planet.nl, avliegenthart@sp.nl, j.sylvester@eerstekamer.nl, joyce@spiritorganisatieadviesbv.nl, p.swenker@eerstekamer.nl, tslagter@planet.nl, keesslager@hetnet.nl, t.strik@eerstekamer.nl, e.schuurman@eerstekamer.nl, p.rehwinkel@eerstekamer.nl, gerard.schouw@nicis.nl, ibijl@wgs.nl, S.Schaap@tip.nl, han.noten@wanadoo.nl, p.w.l.russell@eerstekamer.nl, n.quik-schuijt@eerstekamer.nl, j.meens@erasmusmc.nl, u.rosenthal@cot.nl, paulpeters@sp.nl, reuten@eerstekamer.nl, harms@bmg.eur.nl, f.lagerwerfvergunst@eerstekamer.nl, p.meurs@eerstekamer.nl, ameul@xs4all.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@nd.nl, radionieuws@nos.nl, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>,


Cipiers gevangenis Lantin staken voort tot morgen


Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft beslist zijn
stakingsactie, die maandagnamiddag begon, voort te zetten tot vrijdag
15 uur. De protestbeweging is het gevolg van ongerustheid rond
tuberculose die in april en mei de kop opstak in de penitentiaire
instelling. Dinsdagochtend pleegden de vakbonden en de directie
overleg en werd een ontwerpakkoord bereikt. Dat werd echter door 68
procent van het personeel verworpen.

Enkele dagen geleden onderging een cipier van de gevangenis een
chirurgische ingreep waarbij een deel van de long werd weggenomen. De
cipiers van Lantin vermoeden dat er een verband bestaat tussen de
operatie en het tbc-probleem in de gevangenis.

Akkoord verworpen
De staking wordt morgen in principe stopgezet om 22 uur. Morgen was
ook een basisoverlegcomité gepland tussen de directie en de vakbonden.
Die bijeenkomst vond echter dinsdagochtend al plaats, en het personeel
verwierp het ontwerpakkoord.

"Op lokaal niveau is er vooruitgang geboekt", aldus Didier Breulheid,
een afgevaardigde van ACV-Openbare diensten. "De actiemiddelen van de
directeur van de gevangenis van Lantin blijven echter beperkt. We
zullen dus brieven naar de centrale administratie sturen, maar dat
alles dreigt maanden in beslag te zullen nemen. En het personeel eist
nu een antwoord."

Geen antwoord
Het personeel van Lantin staakt dus, zoals aanvankelijk voorzien,
voort tot vrijdag 15 uur, "zelfs als iedereen heel goed weet dat we
die dag geen antwoord zullen krijgen", benadrukt Breulheid. De
vakbondsvertegenwoordiger preciseerde nog dat ze "niemand zullen
verhinderen aan het werk te gaan". (belga/adv)

De Morgen, 2/07/09 18u38


http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

Commentaren

Vlaams Parlement Vraag nr. 70 van 29 januari 2002
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Tbc-preventie – Gevangenissen


Veel cipiers in de gevangenissen, in het bijzonder in de Antwerpse gevangenis, zijn bijzonder beducht voor tbc-besmetting en eisen meer maatregelen om tbc-besmetting te voorkomen.
Enige tijd geleden hebben ze de minister van Justitie gedagvaard om preventieve maatregelen te vragen.

1. Preventieve maatregelen zijn een Vlaamse bevoegdheid. Heeft de minister kennis van deze problematiek ? Heeft er overleg plaatsgehad betreffende deze problematiek met de federale minister van Justitie? Wat is het resultaat van dit overleg ?

2. Welke preventieve maatregelen gelden er vandaag om tbc-besmetting in de Vlaamse gevangenissen te voorkomen ? Wat is de kostprijs van deze maatregel ?

3. Heeft de minister een idee van het aantal
tbc-besmettingen in de Vlaamse gevangenissen ?

-----------------

Antwoord

1. De preventieve gezondheidszorg is inderdaad
een Vlaamse bevoegdheid. De preventieve
maatregelen of de preventie als dusdanig zijn
echter breder dan de georganiseerde preventieve
gezondheidszorg.
Zowel de uitrusting van de gevangenissen, d e
ruimten, het aantal personen die erin verblijven,
de omstandigheden als het gezondheidstoezicht
zijn de bevoegdheid van de federale minister
van Justitie. Het gezondheidstoezicht in de gevangenis wordt uitgeoefend door de gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie. Hetarbeidsgeneeskundig toezicht wordt uitgeoefend door de Arbeidsgeneeskundige Dienst
( AGD) van de federale overheid ( AGD : Administratieve Gezondheidsdienst – red.).
De bron- en contactopsporing bij tuberculose in
de gevangenissen wordt echter uitgevoerd door
de Vereniging van Respiratoire Gezondheidszorg
en Tuberculose (VRGT), die onder toezicht
staat van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
Ik heb inderdaad kennis van deze problematiek.
Tijdens de kersvakantie is er een overleg geweest
tussen de bevoegde diensten van verschillende
betrokken ministeries, waaronder het Ministerie
van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid
en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij werden de volgende zaken overeengekomen.

Zo de politieagenten die instaan voor het binnenbrengen van nieuwe gedetineerden in de gevangenis menen dat betrokken personen wegens
verdachte symptomen of wegens de leefsituatie
van de aangehoudenen, verdacht zijn op
tuberculose, dan kan steeds onmiddellijk voor
de opname in de gevangenis een radiografie in
een plaatselijk ziekenhuis genomen worden.
Zowel voor deze foto als voor het vervoer van
deze personen naar een ziekenhuis is een budget
uitgetrokken. Thans worden met de diverse
ziekenhuizen afspraken gemaakt.
Er wordt verder onderzocht en overlegd met de
plaatselijke gevangenissen om gedetineerden
die pas binnenkomen, tot na een eerste radiografie gescheiden te houden van derden. In elke gevangenis zal verder een radiografietoestel geplaatst worden. Streefdoel is om de radiografieën binnen de week na opname te nemen en af te lezen. Dit zal gebeuren door de diensten van de VRGT.
De AGD of de arbeidsgeneeskundige dienst
van de overheid zal instaan voor het medisch
onderzoek van de werknemers van de gevangenissen . Jaarlijks zal er via de VRGT een huidtest(tuberculinetest) bij deze werknemers worden uitgevoerd . Zo nodig kan de frequentie worden opgedreven.

2. Het voorkomen van een besmetting is een combinatie van tal van elementen, waaronder de
voorafgaande gezondheidstoestand van de gedetineerden , de kans op ziekte binnen de populatie van gevangenen, het aantal contacten binnen de gevangenis, de besmettingskans per contact , de vroegtijdigheid van detectie van de gevallen , het nemen van individuele beschermingsmaatregelen en de mate van efficiënte behandeling van eventuele patiënten.

De maatregelen die genomen zijn, zijn opgesomd
in het antwoord op vraag 1. De totale
kostprijs moet verder worden verrekend. Een
deel van de gemaakte engagementen is gratis en
wordt gedragen door de bestaande diensten,
verder is er een budget voorhanden afhankelijk
van de noden en wordt er per test een bedrag
van 6 euro bestemd voor de VRGT.

3. In België zijn in 1996 twaalf gevallen vastgesteld bij gevangenen, dertien in 1997, elf in 1998, vijfentwintig in 1999 en negentien in 2000. Tussen maart 2000 en november 2001 zag men in de gevangenis van Antwerpen drie gevallen van open longtuberculose bij gedetineerden. De verdere controle-onderzoeken bij het personeel leverden tweeëntwintig positieve tuberculinetesten op. Een aantal personen werd doorverwezen voor verdere chemoprofylaxe en bij één personeelslid werd een gesloten longtuberculose vastgesteld.
Dit alles gaf aanleiding tot heel wat onrust en
angst en tot het bijsturen van de preventiemaatregelen op het niveau van het arbeidsgeneeskundig toezicht, het vroegtijdig ontdekken van gevallen en het screenen van personen met verdachte symptomen.

Gepost door: Yves | 05-07-09

Reageren op dit commentaar

Belgische gevangenissen: Oost-europese toestanden

Overvolle gevangenissen in Oost-Europa zijn broeinesten van de dubbele epidemie van HIV/aids en tuberculose.


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vormt dit een gevaar voor de Europese volksgezondheid.

Personeel, bezoekers en ex-gedetineerden verspreiden tuberculose buiten de gevangenis.

De WHO hield hierover donderdag een conferentie in Noordwijkerhout.

Een op de tien Oost-Europese gevangenen heeft tuberculose en een op de vijftien is besmet met HIV, het virus dat aids veroorzaakt.

Veel gedetineerden hebben een verhoogd risico op HIVbesmetting door druggebruik en HIV-patien zijn gevoelig voor besmetting met tuberculose.

Minder volle gevangenissen, een snelle diagnose en goede behandeling moeten de verspreiding van tuberculose voorkomen.

Ook bepleit de WHO verstrekking van condooms en schone spuiten om de verspreiding van HIV tegen te gaan.


23.10.2004, De Volkskrant

Gepost door: Yves | 05-07-09

Reageren op dit commentaar

Medische zorgen in gevangenis ontoereikend
Brugge, dinsdag , 11/8/2009. In de gevangenis van Brugge is veel minder medisch opgeleid personeel aan het werk dan zou moeten. Er zouden 28 verplegers aan het werk moeten zijn in de medische omkadering, maar in werkelijkheid zijn er dat maar 22.

Kamerlid Sabien Battheu (Open VLD) ging na hoeveel verpleegkundigen er aan de slag zijn in de Belgische gevangenissen en daaruit blijkt dat ook Brugge op dit vlak zwaar ondermand is. Sommige andere gevangenissen, zoals die van Ieper, hebben echter helemaal geen verplegers in dienst.

“Uit het antwoord dat ik van minister van Justitie Stefaan De Clerck mocht ontvangen blijkt dat slechts drie vierden van de voorziene personeelsformatie is opgevuld (144 van de 195)”, zegt Lahaye-Battheu. "Er zijn in gevangenissen zelfs verplegers via interimbureaus aan het werk, die snel afhaken omwille van de moeilijke arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden."

Brugge

"Ondanks het feit dat de gevangenis van Brugge qua verplegend personeel ook onderbezet is, valt de toestand daar eigenlijk nog mee", zegt Sabien Battheu. "Er loopt een samenwerkingscontract met het AZ Sint-Jan voor medische hulpverlening zie de gevangenis zelf niet aankan, waardoor er vrij efficiënt kan ingespeeld worden op tijdelijke noden in de gevangenis. Dergelijke PPS formules zouden ook elders moeten worden toegepast."

Klachten

Toch zijn er over de medische dienstverlening in Brugge ook heel wat klachten. Onlangs nog werd door de Franse onderzoeksjournalist Serge Garde aangetoond dat medische dossiers werden gemanipuleerd, ondermeer in het geval van Marcel Vervloesem. Zelfs gevangenisdokter Luc Proot had het onlangs in De Morgen nog over de ethische problematiek van terminale patiënten in de gevangenis.

(FN-Eigen Berichtgeving)


LINK:

Gepost door: Yves | 12-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.