09-04-09

Zwaar zieke gevangenen: Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 9 april 2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Dokter Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Zieke gevangenen - Marcel Vervloesem

Ik heb u reeds verschillende malen geschreven omtrent het feit dat Marcel Vervloesem sinds de door u geregelde transfert naar de gevangenis van Leuven die op een vreemde manier mislukte (10 dagen geleden), geen medicatie meer krijgt.

Buiten drie pilletjes (terwijl hij voor zijn opsluiting 12 medicamenten per dag kreeg) heeft Marcel geen enkele medicatie meer.
Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt.
Toen u met directeur Decandelaere (dezelfde directeur waarmee u de transfert 'regelde') besliste om Marcel om 'medische redenen' van het Medisch Centrum in de gevangenis te Brugge, in een cel van sectie 35 op te sluiten (waarbij hij geisoleerd werd), werd zijn medicatie ook plotseling stopgezet.
Marcel die toen al ernstige hartproblemen had (het was een paar weken voor zijn hartoperatie in het AZ Sint-Jan), werd niet alleen geisoleerd maar door Decandelaere, die sinds twee weken op pensioen is, ook zwaar onder druk gezet.
Zoals u weet, riep Decandelaere Marcel op zijn bureau en dreigde met 'nog meer tuchtmaatregelen' indien Marcel de Werkgroep Morkhoven niet kon dwingen om bepaalde gezegdes over uw collega Dokter Van Mol van het Internet te halen.
De Werkgroep wenste niet toe te geven aan deze chantage omdat Dokter Van Mol, als directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verantwoordelijk is voor de verkeerde gegevens in het medisch rapport over Marcel.
Marcel werd vervolgens weer terug naar het Medisch Centrum overgeplaatst en u liet hem (zoals dit na al de operaties het geval was) terug in de cel steken van de gedetineerde die destijds alles onderkakte en die dag en nacht tegen zichzelf en de muren praat.
Waarschijnlijk ziet u dit als een vorm van revalidatie...
Op een bepaald moment wilde Marcel naar de rokerskamer gaan omdat hij als niet-roker geen enkele andere keuze heeft gezien dit het enige zaaltje is wat er bestaat.
In tegenstelling tot voordien, mocht hij dat niet wat er op wees dat de tuchtmaatregelen tegen Marcel gewoon bleven doorgaan in het Medisch Centrum.
Marcel die doodsbang was dat hij opnieuw geisoleerd zou worden en die onder enorme druk (en zonder medicatie) had gestaan, trok toen als een soort wanhoopsdaad de serum-kabeltjes uit.
Een dienstdoende verpleegster maakte daarvan onmiddellijk een tuchtrapport op terwijl alle tuchtmaatregelen willekeurig genomen werden.
Marcel moest voor de tuchtcommissie verschijnen die besliste dat hij een maand lang geisoleerd zou worden en enkel het bezoek van zijn familie op bezoek mocht krijgen (zijn dochter uit Herentals dus die zich met haar drie kinderen nauwelijks kan verplaatsen).
Deze bezoeken moesten achter glas gebeuren.
Gelukkig nam Marcel's advocaat toen een initiatief waardoor de Raad van State besliste dat deze tuchtmaatregelen onmiddellijk moesten opgeheven worden.

Om terug te komen op de medicatie van Marcel, kan ik u vertellen dat u op de hoogte bent van de stopzetting van zijn medicatie omdat u dit een tiental dagen geleden, in het bijzijn van Marcel geleden, bevestigde nadat u op de computer was gaan zien.

Marcel heeft ook geen medicatie meer die zijn (voor 60% werkende) nieren moeten beschermen alhoewel deze medicatie door de nierspecialist van het AZ Sint-Jan voorgeschreven was.

Hij krijgt ook onvoldoende insuline omdat zijn suikerspiegel enkele dagen geleden op 400 stond. Dat is 4 x zoveel als normaal en is, zeker na zijn hartoperatie van 4 weken geleden, levensgevaarlijk. Als chirurg die verbonden is aan het AZ Sint-Jan te Brugge, moet u hiervan op de hoogte zijn.

Sinds de zogezegde transfert naar de gevangenis van Leuven waarbij de medicatie plots werd stopgezet, kreeg Marcel geen cardioloog meer te zien.
Zijn bloeddruk wordt niet gemeten terwijl dat voor zijn opsluiting iedere dag gebeurde.

Zijn bloed wordt, sinds de zogezegde transfert, ook al niet meer getrokken terwijl Marcel -zoals u weet- ook een paar maal wegens kanker werd geopereerd en men bloedarmoede bij hem vaststelde (vandaar ook de bloedtransfusies die hij enkele maanden geleden in het AZ Sint Jan kreeg).
Als medisch specialist weet u dat men aan het bloed kan zien of er al dan niet sprake is van kankercellen.

Sinds zijn operatie werd Marcel maar een zestal keren voor de revalidatie en de kinesitherapie opgeroepen. De revalidatie en de kinesitherapie zou 'wegens de paasvacantie' ook niet meer doorgaan.

Omdat ik vrees dat Marcel, zonder de voor hem noodzakelijke medicatie, gewoon zal doodgaan, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onmiddellijk (en voor het te laat is) te willen opnemen. U moet dus ook niet proberen om Marcel door de stopzetting van zijn medicatie en door middel van een medisch rapport als 'voldoende gezond om opgesloten te blijven' te omschrijven!

Het kan ook niet dat u Marcel door de stopzetting van zijn medicatie (waardoor hij weet dat men hem wil laten sterven en tot stervens toe opgesloten wil houden) tot een wanhoopsdaad of euthanasie drijft.

U bent een geneesheer en als hoofdgeneesheer bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de mensen die in de gevangenis van Brugge zijn opgesloten.
Er wordt niet van u verwacht dat u de mensen laat sterven of tot zelfmoord en euthanasie drijft!

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS.
Deze brief wordt u ook nog per aangetekende post toegezonden.
Een kopie van deze brief wordt tevens per aangetekende post naar justitieminister De Clerck verzonden vermits de Minister in zijn brief dd. 25.3.09 aan Marcel beweert dat zijn 'medische situatie op een normale wijze wordt opgevolgd'.


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

14:02 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwaar zieke gevangenen dokter luc proot |  Facebook |

06-04-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort wordt langzaam vermoord


soins_intensifs_002De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem die met de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar die als een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' gedurende 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd.

Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met een zware ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Het is schandelijk dat hartpatiënten zoals Marcel Vervloesem die bovendien zwaar diabeet zijn, nierproblemen hebben, talrijke operaties ondergingen (waarvan een vijftal gedurende de laatste paar maanden) tot stervens toe in onze gevangenissen worden gepropt terwijl justitieminister De Clerck zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen en op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

Het is tevens onaanvaardbaar dat de Belgische regering haar eigen wetten (waaronder de wet Dupont en de strafuitvoeringswet) niet respecteert en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt.
Het wordt dan ook tijd dat de Belgische Staat door het Europees Hof van de Rechten van de Mens opnieuw veroordeeld wordt.

In België bestaat er wel een Liga voor Mensenrechten maar die herhaalt met VLD-parlementslid Fons Borginon en een aantal Vlaamse kranten alleen maar dat de rechten van de gevangenen 'dank zij de nieuwe wet Dupont (uit 2004) eindelijk gerespecteerd worden'.

De Vlaamse Gemeenschap die tevens verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezondheid van haar gevangenen, neemt haar verantwoordelijkheid terzake niet op.

De Koning die van de Werkgroep Morkhoven 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort ontving en deze 'voor onderzoek' aan justitie liet overmaken, zwijgt terwijl (zoals ook de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde) de cd-roms spoorloos verdwenen zijn.
Hij verleende vorig jaar meer dan 1000 graties maar vindt het te veel om te antwoorden op het gratieverzoek dat de advocaat van Marcel Vervloesem reeds 7 maanden geleden indiende. Het is alsof de Koning op de dood wacht van de zwaar zieke Vervloesem zodat dit dossier in de doofpot kan gestoken worden.

- Gevangenen/rechten - Prisonniers/droits - Prisoners/rights
- België/Europees Hof - Belgique/Court européenne - Belgium/European Court
- Zandvoort netwerk/réseau/network


mailmail-1mail-2BriefMarcel.31.3.09P4.mail-3

11:16 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderen sexueel misbruik moord |  Facebook |

05-04-09

Zieke gevangenen: Brief aan Premier Van Rompuy


herman_vanrompuykinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 3 april 2009

Premier Herman Van Rompuy
Hoevestraat 41
1640 Sint-Genesius-Rode

Geachte Premier,

Betreft: Brief Minister De Clerck - Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer

Ik kreeg een bericht dat Uw oude emailadres niet meer valabel was.

Hierbij onze brief aan justitieminister De Clerck waaruit U duidelijk kan opmaken dat er gevangenen in de gevangenis van Brugge vermoord en/of tot zelfmoord gedwongen worden.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

---------------

Kopie: droit fondamental, hoofdredactie demorgen, redactie belga, redactie trouw, redactie parool, guy swennen, patrik vankrunkelsven, crombe, s themont, christophe collignon, alain courtois, hugo coveliers, christine defraigne, geert lambert, philippe mahoux, carine russo, helga stevens, martine taelman, h vandenberghe, anke vandermeersch, tony van parys, s bouarfa, yves buysse, jurgen ceder, dirk claes, collas bernard, jose daras, de bethune, delperee, destexhe, josy dubie, kapompole, nahima lanjri, philippe monfils, p moureaux, jean paul procureur, f roelants duvivier, schelfhout, joris vanhauthem, elke tindemans, vanlerberghe, andre vannieuwkerke, marc verwilghen, paul wille (al de genoemde parlementsleden zetelen in de commissie justitie van de Senaat)


Brussel, 2 april 2009

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)

Geachte Heer Minister,

Betreft: Gevangenis van Brugge - Marcel Vervloesem

Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op vrijdag 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

Deze zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich toen in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde aan de gevangenis maar vertrok weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andereziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd, mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem dieuiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009 te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.
Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer.
Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet.
Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden verschillende malen met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van 3 weken geleden), voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie driemaanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken, is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt gestuurd over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar gebruiken om U zelf in te dekken.
Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschrevenhebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Maar dat is vermoedelijk als een 1 april-grap bedoeld.
Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD immers niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie,


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Premier Herman Van Rompuy
Premier Herman Van Rompuy op http://www.cdenv.be/herman-van-rompuy: 'Ik wil me inzetten voor een efficiënt en menselijk bestuur in Vlaanderen en Brussel. Er moet een ander beleid komen dat gebaseerd is op waarheid, algemeen belang, respect en de moed om de toekomst veilig te stellen. Mensen moeten opnieuw vertrouwen kunnen hebben in de overheid en de verantwoordelijken. Zeker in een tijd van grote onzekerheid door mondialisering, vergrijzing, opwarming, onveiligheid en vereenzaming.'

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.
Het is schandelijk dat hartpatiënten zoals Marcel Vervloesem die bovendien zwaar diabeet zijn, nierproblemen hebben, talrijke operaties ondergingen (waarvan een vijftal gedurende de laatste paar maanden) tot stervens toe in onze gevangenissen worden gepropt terwijl justitieminister De Clerck zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen en op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.
Het is tevens onaanvaardbaar dat de Belgische regering haar eigen wetten (waaronder de wet Dupont en de strafuitvoeringswet) niet respecteert en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op alle mogelijke manieren schendt.

03-04-09

Gevangenis Brugge: zieke gevangenen tot zelfmoord gedwongen


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 3 april 2009

Gevangenis Brugge
tav. Dokter Proot, Hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem zonder medicatie

Ik wil u nogmaals vragen, vooraleer het te laat is, waarom Marcel Vervloesem sinds de al of niet door u gemeende transfert van 27.3.2009 naar de gevangenis te Leuven, geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt.

Slechts 5 dagen na de door het ministerie van justitie afgebelde 'transfert' die verschrikkelijk was omdat Marcel gedurende een hele dag zonder medicatie en geboeid en opgesloten in een getraliede kooi zonder venster werd rondgevoerd, kreeg Marcel opnieuw even kinesitherapie en revalidatie.
De volgende dag was die echter al opnieuw afgeschaft.
En dat drie weken na zijn zware hartoperatie !

Ik begrijp niet waarom u zich nu wegsteekt.

Als Marcel geen medicatie meer krijgt en u hem ook al de andere zaken onthoudt, zal hij zeker sterven.

Of willt u hem misschien tot een zelfmoord dwingen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie (per email): Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be, Raf Jespers raf.jespers@progresslaw.net (advocaat Marcel Vervloesem), Sarah Beweging, stefaan.de.clerck@pandora.be (minister van justitie), Ruf Nachtergaele, Willem Van den Panhuysen, ccvink, eric.ingrid.nl, WendyVervloesem (dochter Marcel Vervloesem), postmaster@droitfondamental.eu, Roelie Post, els.deloof@just.fgov.be (directrice gevangenis Brugge), hoofdredactie.demorgen.be, carla van der horst, hugo.coveliers.be (vlaams parlementslid), andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be (sp.a), antwerpen@streekkrant.be, marleen Boeykens, joris boeykens, Bert Boeykens, emmanuelle.schouten@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), meeus eric, m.dolphina.j.nl, journal@lesoir.be, johan.vandelanotte@s-p-a.be, johan.corthouts@demorgen.be, jorn.van.besauw@persgroep.be, justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be, justitieelww@cawdepapaver.be, justitiehuis.leuven@just.fgov.be, justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be, justitiehuis.brussel@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, justitiehuis.mechelen@just.fgov.be, julie.tieleman@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), Jurgen.DeMets@ministerq.be, info@laurette-onkelinx.be (ex-minister van justitie - thans minister van sociale zaken), imichiels, louishagemann.nl, Redactie van stopkindersex info.stopkindersex@gmail.com, mieke.vandenbroeck@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, cie.just@tweedekamer.nl, caw.vreemdelingenwerking@deviersprong.be, Censored31, cabinet@mod.mil.be (minister van Defensie Pieter De Crem), redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, redactie@belga.be, redactie@volkskrant.nl, redactie@nd.nl, redactie.dng@persgroep.be, redaction@rtl.be, redactie.hln@persgroep.be, redactie@bijeen.nl, redactie@vt4.be, redactie@rotterdamsdagblad.nl, vara@vara.nl, voorzitter@eerstekamer.nl

PS. Men kan Dokter Proot mailen op: Proot.Luc@pandora.be of contact opnemen met het AZ Sint-Jan te Brugge waar dat Marcel Vervloesem reeds verschillende malen geopereerd werd en waar de hartoperatie werd uitgevoerd (Dokter Proot is als chirurg verbonden aan deze kliniek): AZ Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge - Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38 - info@azbrugge.be

Gisteren werd er ook al een mail, fax en aangetekende brief naar justitieminister De Clerck gestuurd (die sinds zijn aantreden, alhoewel hij zo'n 30 kabinetsmedewerkers ter beschikking heeft, geen enkele brief beantwoordde en zich liever beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen)

Foto: Minister De Clerck, die verantwoordelijk is voor het gevangenisbeleid

02-04-09

Gevangenis Brugge - Minister De Clerck - Verzoek om dringende tussenkomst


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

From: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Date: Thu, 2 Apr 2009 08:18:05
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meerBrief per E-mail, per fax en aangetekend

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)

Geachte Heer Minister,

Betreft: Gevangenis van Brugge - Marcel Vervloesem

Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op vrijdag 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

Deze zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich toen in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde aan de gevangenis maar vertrok weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andereziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd, mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem dieuiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009 te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.
Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer.
Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet.
Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden verschillende malen met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van 3 weken geleden), voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie driemaanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken, is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt gestuurd over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar gebruiken om U zelf in te dekken.
Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschrevenhebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Maar dat is vermoedelijk als een 1 april-grap bedoeld.
Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD immers niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie,


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgt er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd blijven.

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

01-04-09

Marcel Vervloesem na hartoperatie, zonder medicatie: Brief aan AZ. Sint-Jan te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31.3.2009

AZ Sint-Jan Brugge

Geachte Heer,

Betreft: Hartoperatie Marcel Vervloesem

Enkele weken geleden onderging Marcel Vervloesem van onze vereniging die in de gevangenis van Brugge is opgesloten, een zware en riskante hartoperatie in het AZ Sint-Jan.

Afgelopen vrijdag, 27.3.2009, ging hij op transfert naar de gevangenis te Leuven. Dat was tenminste het plan dat ondermeer door Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als chirurg verbonden aan het AZ Sint-Jan, was uitgewerkt.

De transfert ging na een telefoontje echter niet door en Marcel Vervloesem toerde een hele dag met de transfertwagen rond. Hij kreeg daarbij geen medicatie.

Nog opmerkelijker is het feit dat Marcel Vervloesem sinds zijn terugkomst op 27.3.2009 in de gevangenis te Brugge, nog altijd geen medicatie krijgt terwijl hij ook zwaar suikerziek is en zijn suikerziekte totaal gedestabiliseerd is.

Hij heeft alleen drie pilletjes per dag, waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol. Verder zou hem geen enkele medicatie worden voorgeschreven.
Hij krijgt sinds de geblokkeerde transfert ook geen revalidatie en kinesitherapie meer terwijl het AZ Sint-Jan dit drie maanden lang had voorgeschreven.

Ik contacteerde hierover herhaaldelijk Dokter Proot maar deze reageerde niet.

Morgen wordt Marcel Vervloesem naar Antwerpen gevoerd om er een rechtszaak bij te wonen.
Afstand: 200 kilometers.

Wij maken ons ernstige zorgen over deze verplaatsing omdat zijn gezondheidstoestand nog altijd zeer slecht is en hij alles behalve van de hartoperatie hersteld is.
Wij weten ook dat bepaalde mensen hem liever dood zouden willen zien.
Zal Marcel Vervloesem morgen nog altijd geen medicatie (waaronder de noodzakeijke insuline) krijgen ? Wordt hij opnieuw gedurende urenlang geboeid opgesloten in een kleine getraliede kooi zonder venster ?

Mag ik u verzoeken om ervoor te zorgen dat uw patiënt Marcel Vervloesem die in het AZ Sint Jan meermaals geopereerd werd en er ook de zware hartoperatie onderging, op een normale medische manier en zonder gevaar voor zijn leven te creëren, wordt behandeld ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

31-03-09

België: onmenselijke behandeling van zieke gevangenen


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31 maart 2009

Gevangenis Brugge
De heer Luc Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - verplaatsing naar Antwerpen op 1.04.2009

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Marcel morgen voor de burgerlijke afhandeling van zijn zaak naar het hof van beroep te Antwerpen gebracht worden.

Hij doet dit omdat hij wil vermijden dat de rechter en/of de PSD hem achteraf zouden kunnen verwijten dat hij er niet naartoe is gegaan.

Ik vraag mij af of u dit als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge wel verantwoord vindt.
Om het nog eens te herhalen: Marcel moest amper drie weken geleden een zware hartoperatie ondergaan waarvan hij alles behalve hersteld is. Zijn suikerspiegel is bovendien alles behalve gestabiliseerd.
En nu zou hij morgen dus naar het hof van beroep te Antwerpen gevoerd worden !
Dat zal dan waarschijnlijk op dezelfde manier als de afgelopen zaterdag gebeuren. En dat over een afstand van 200 kilometer !

Zoals u weet, werd Marcel bij de geblokkeerde transfert naar de gevangenis 'Leuven Centraal' van de afgelopen zaterdag, ook al gedurende de hele dag geboeid en zonder enige medicatie met de transfertwagen rondgereden terwijl hij in feite een revalidatie op het Medisch Centrum zou moeten krijgen. Na deze transfert kreeg hij (buiten 3 pilletjes, waarvan 1 voor het hart en 1 voor de cholesterol) zelfs geen enkele medicatie meer.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

Zieke gevangenen in België: vermoord of tot zelfmoord gedreven


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 30.3.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Dokter Proot, Hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik werd enkele uren geleden opgebeld door Marcel Vervloesem die na zijn geblokkeerde transfert naar de gevangenis te Leuven, nu 3 dagen geleden, waarop hij een hele dag geboeid werd en zonder medicatie bleef, totaal geen kinesitherapie of revalidatie meer krijgt in de gevangenis van Brugge.

U weet toch dat hij drie weken geleden een zware en riskante hartoperatie onderging ?
Of bent u dat misschien vergeten ?

Volgens de opgemaakte planning van het AZ Sint-Jan te Brugge, heeft Marcel 3 maanden kinesitherapie nodig en dat dient om ondermeer zijn borstbeen en de huid ervan die over een lengte van 40 cm is opengesneden, opnieuw aanéén te laten groeien.

Ik heb zelfs de indruk dat hij geen insuline meer krijgt voor zijn suikerziekte die compleet gedestabiliseerd is. Krijgt hij nog wel aangepaste voeding voor zijn suikerziekte ?

Het valt mij op dat iedere keer als er iets gebeurt (dat was ook na zijn hartoperatie bij zijn terugkomst in de gevangenis van Brugge deels het geval) men hem opzettelijk geen gepaste voeding of medicatie en/of zelfs geen insuline meer geeft.

Marcel vertelde mij dat hij nog maar drie pilletjes krijgt waaronder ééntje voor het hart en ééntje voor de cholesterol. Al de andere medicatie heeft men na de gruwelijke transfert naar Leuven, gewoonweg laten vallen.

Marcel zegt mij dat hij thans heel veel problemen heeft met zijn hart en met zijn suikerziekte en heeft echt de indruk dat men hem wil laten sterven.

Hij is zo gedeprimeerd geraakt door alles wat er gebeurde en zijn uitzichtloze toestand (de Psycho Sociale Dienst die zijn dossier blokkeert, het stilzwijgen van justitieminister De Clerck rond de onuitvoerbaarheid van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet enz.) dat hij bij justitieminister De Clerck, de directie van de gevangenis te Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) opnieuw een euthanasieaanvraag heeft gedaan.

Als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge bent u voor de gezondheid van de gevangenen verantwoordelijk.

Ik reken er dan ook op dat u onmiddellijk de gepaste maatregelen neemt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), Els Deloof (gevangenisdirectrice Brugge),


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

28-03-09

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 27.3.2009

Een klein jaar geleden ontstond er in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een burenruzie tussen een koppel (X) dat gedurende twee jaar een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrok en een gezin (Y) dat er al 20 jaar een woning van diezelfde maatschappij huurt.

X beweerde dat Y hun dochter had aangegeven voor zwartwerk, wat helemaal niet het geval was.

X plaatste daarop een veranda waarin honden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liepen te bassen.

Y ging beleefd vragen om de honden op een andere plaats te zetten omdat hun 77-jarige zieke moeder van het gebas niet kon slapen.

X plaatste daarop een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen.

Y zette een paar plantjes tegen de Berlijnse muur en bij het begieten van de plantjes vielen er enkele druppeltjes op Rambo, een nauwelijks zichtbaar hondje van 20 centimeters hoog.

X begon daarop luidruchtig te roepen en te tieren dat zij 'er alles ging aan doen om Y uit zijn woning te laten zetten'.

Zoals in de wijk de gewoonte is, startte X met een petitiecampagne waarin zij Y van 'lawaaihinder' beschuldigde. Zij kreeg daarbij de steun van enkele buren en de wijkagent die met de petitie metéén naar de Geelse Bouwmaatschappij stapten.

De Geelse Bouwmaatschappij nam de klachten metéén ernstig alhoewel er geen bewijzen van lawaaihinder waren. Zij stuurde een sociaal assistente en de wijkagent naar Y om een einde aan de zogenaamde lawaaihinder te maken. Over de lawaaihinder van X en de klachtindienende buren die anoniem wensten te blijven, werd er niet gesproken.

De Geelse Bouwmaatschappij die van in den beginne geloofde dat Y schuldig was, zei op een bepaald moment dat zij de klachten 'beu' was.

Zij startte met een gerechtelijke procedure om het huurcontract van Y te ontbinden.

Doordat de Geelse Bouwmaatschappij zich partijdig opstelde in deze zaak, wordt Y met uitzetting bedreigd en de inmiddels 78-jarige zieke moeder die volledig bedlegerig is geworden, op straat te worden gezet.

De leefbaarheidsproblemen in sociale woonwijken zijn al meermaals in het Vlaams Parlement aan bod gekomen.

Sociale woonwijken blijven leefbaar als de mensen goed samenleven en gezonde interacties hebben met elkaar.

Als er mensen op een onrechtmatige wijze een sociale woning toegewezen krijgen, zoals in het geval van X, dan is de kans echter groot dat zij ook andere voordelen op een onrechtmatige wijze trachten te bekomen.

Het is echter onaanvaardbaar dat bewoners die al 20 jaren zonder problemen in de wijk woonachtig zijn, daarvoor door hun Sociale Woonmaatschappij worden aangeklaagd en uit hun huis worden gezet.

19-03-09

De problemen met de skynetblogs zijn opgelost


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 19 maart 2009

Klantendienst Belgacom Skynet

Geachte Heer,

Enkele dagen geleden bleek het onmogelijk te zijn om commentaren op de skynetblogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te plaatsen doordat er geen letters verschenen bij het plaatsen van een commentaar. Men is verplicht om die letters over te typen als men zijn commentaar of reactie gepubliceerd wil zien.
Zelfs de Skynet-klantendienst bleek om dezelfde reden onbereikbaar te zijn zodat wij genoodzaakt waren om deze problemen in een open brief aan de Skynet-klantendienst, rechtstreeks op onze skynet-blogs te publiceren.
De problemen werden snel opgelost, waarvoor nogmaals onze dank.
Nog even aanstippen dat deze problemen zich voordeden na een korte publicatie over de Fortis-zaak en rond de persoon van Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis.

Sinds gisteren merkten wij dat de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/), geblokkeerd werden.
Dit is merkwaardig omdat wij voordien nauwelijks problemen met onze skynet-blogs hebben gehad en omdat, om die specifieke functies te blokkeren, men vrij goed op de hoogte moet zijn van de codes die Skynet voor haar blogs gebruikt.
De tellers blijken nog altijd te zijn geblokkeerd.
De problemen met de tellers onstonden na de publicatie van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge. Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt immers al verschillende maanden in mensonterende omstandigheden opgesloten.
Hij werd namelijk op een paar maanden tijd, een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd en bevindt zich, na zijn zware hartoperatie, op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden. Het personeel op deze afdeling is correct maar kan niet optreden indien er zich onverhoeds problemen zouden voordoen met Marcel Vervloesem die -naast hartpatiënt- ook zwaar suikerziek is, aan kanker werd geopereerd, bloedarmoede heeft, over nieren beschikt die maar voor 60% werken, al maandenlang met een open wonde rondloopt enz.
Als hij in die omstandigheden in de gevangenis blijft, zal hij er dus zeker sterven.
Maar de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet zou doorzenden.
De penitentiaire dienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie te Brussel, maakte dan weer een verkeerd medisch rapport op over zijn gezondheidstoestand.
Dan is er nog artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet die geblokkeerd worden omdat justitieminister De Clerck in gebreke zou blijven.
En tenslotte is er de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie die een maandenlange achterstand heeft in de afwerking van haar dossiers.
Op die manier wordt het hele reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem geblokkeerd, worden zijn aanvragen voor een verlofregeling onmogelijk gemaakt, kan er niets beslist worden omtrent zijn voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen, kan hij geen begeleiding volgen op de Universitaire kliniek te Antwerpen zoals dit door dokter Cosyns werd voorgesteld enz.
Alles wordt geblokkeerd en alles lijkt erop te wijzen dat men de zieke actievoerder in de overvolle gevangenissen van minister De Clerck wil doen overlijden of, tengevolge van zijn uitzichtloze situatie, zelfmoord wil laten plegen.
Het is niet gezegd hoelang Marcel Vervloesem onder de genoemde omstandigheden nog in de gevangenis zal kunnen overleven. Zelfs buiten de gevangenis zijn er weinig toekomstperspectieven alhoewel we erin geslaagd zijn om zijn woning, waaruit men hem -zoals in 2005- wilde drijven, te behouden.
Alsof dit nog niet genoeg is, stelden wij vast dat zijn briefwisseling weer voor een deel wordt achtergehouden.

Marcel Vervloesem is niet de enige gevangene die onder die omstandigheden in de gevangenis-vergeetput verdwijnt.
Tal van zieke gevangenen worden op dezelfde manier behandeld. Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
We vroegen justitieminister De Clerck waarom hij geen oplossing zoekt voor dit probleem omdat de minister altijd steen en been klaagt over zijn de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.
Waarom discrimineert minister De Clerck die liever in een dure BMW rondrijdt, ook honderden gevangenen ?
Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht bijvoorbeeld al na één dag gevangenisstraf naar huis gaan en wacht daar op zijn electronisch enkelbandje (dat er waarschijnlijk nooit zal komen omdat de minister er geen werk van laat maken).
Michel Nihoul werd, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen, op een voorbeeldige manier behandeld. Zijn dossier werd niet geblokkeerd en hij mocht al snel van allerlei gunstmaatregelen genieten.
Dat bewijst dat deze zaak politiek gebonden is en dat gevangenen met goede politieke contacten (wat automatisch ook goede relaties met de magistratuur inhoudt) op een extra goede behandeling en een snelle vrijlating of een vrijlating op grond van gezondheidsproblemen kunnen rekenen.

In de hoop dat de problemen met de skynetblogs snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Tijdens het opmaken van deze brief die bij het versturen geblokkeerd werd, liet de Klantendienst van Belgacom Skynet ons weten dat er zich gisteren een technisch probleem voordeed waardoor de tellers blokkeerden en dat er ondertussen voor een oplossing was gezorgd.

We danken de Klantendienst van Belgacom Skynet voor haar snelle service.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

18-03-09

AZ Sint-Jan Brugge: patiënten vastgeketend aan de operatietafel


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Mensenrechten in België - Droits de l'homme en Belgique - Human Rights in Belgium

Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: els.deloof@just.fgov.be
Cc: Vlaamse Liga Voor Mensenrechten - info@mensenrechten.be, Redactie van stopkindersex - info.stopkindersex@gmail.com, justitieminister (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) - stefaan.de.clerck@pandora.be, persagentschap Belga - antwerpen@belga.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, Algemeen Dagblad - ad@ad.nl, Sarah Beweging - sarahbeweging@skynet.be, carla van der horst, Censored31, Maria D.J - Nederland, Willem Van den Panhuysen, persagentschap Belga - dirk.bulkmans@belga.be, Helsen Peter - Wendy Vervloesem, L.F. Hagemann - Nederland, hubert.brouns@vlaamsparlement.be, imichiels, vpro.nl, net5.nl, sbs6.nl, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Jo Reymen - acteur, journal@lesoir.be, kro@omroep.nl, Verberght Kathleen - secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be, hoofdgeneesheer gevangenis Brugge Luc Proot - Proot.Luc@pandora.be, luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be, Ruf Nachtergaele, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nrc.nl, justitiedienst - onthaal@cawdepoort.be, Prinses de Croÿ - droitfondamental.eu, Europees Parlement - Roelie Post, redactie@parool.nl, persagentschap Belga - redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, hoofdredactie@demorgen.be, Premier België (CD&V) - herman.van.rompuy@telenet.be, Ministerie Vlaamse Gemeenschap - kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, Socialistische Partij Nederland - spfractie@tweedekamer.nl, tros@tros.nl, ex-justitieminister (CD&V) - Commissie Justitie Senaat - tony.van.parys@skynet.be, ambassade - uae-embassy@skynet.be, vermist@tros.nl, advocatenbureau Raf Jespers - verbeke.lawfirm, europees parlement - wpauwels@europarl.eu.int, nederlands kamerlid - w.huijbregts, kamerlid (VLD) - yolande.avontroodt@dekamer.be, avocatenbureau Raf Jespers - zohra.othman, Commissie Justitie Senaat - zoe.genot@ecolo.be, Chinese ambassade - human rights China - zhou_zhicheng@mfa.gov.cn

Gevangenis Brugge
t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,

Mevrouw Poupard, woonachtig te Bordeaux, heeft de pijama die zij aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zond en die door de gevangenis van Brugge geweigerd en zogezegd teruggezonden werd, nog altijd niet ontvangen.

Marcel Vervloesem wist ons te zeggen dat hij geen briefwisseling meer uit Italië heeft ontvangen.
Ik heb geinformeerd. De Italianen hebben minstens één maal per week een brief naar Marcel gezonden.
Daaruit blijkt dus dat er opnieuw (voor de zoveelste keer) iets misloopt met de briefwisseling en het huishoudreglement van de gevangenis dus overtreden wordt.

Verder begrijp ik niet waarom de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge er maar niet in slaagt van haar rapport over Marcel Vervloesem af te maken zodat zijn reclasseringsdossier en verlofaanvragen totaal geblokkeerd worden.
De PSD zei dat het hof van beroep van Antwerpen haar nog een gerechtelijk dossier moet opzenden. Maar ik heb de indruk dat het altijd iets anders is en dat men de afwerking van het rapport opzettelijk laat aanslepen.
Willen de gevangenisdirectie en de penitentiaire diensten van het ministerie van justitie nu werkelijk dat Marcel in de gevangenis van Brugge overlijdt ?

Ik heb Marcel enkele dagen geleden nog gezien. Alhoewel hij nog maar pas een 9 uren durende hartoperatie achter de rug had, plaatste men hem, na hem 2 dagen lang in het medisch centrum van de gevangenis opgenomen te hebben, reeds opnieuw op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan worden opgevolgd. Ik vraag mij af of dit wel verantwoord is.
Direct na zijn terugkomst uit het hospitaal, werd Marcel -zoals gewoonlijk- weer in de cel gestoken waarop een gedetineerde verblijft die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die op één of andere manier psychologische hulp nodig heeft.
Is dat niet een beetje schandalig ?

Doordat Marcel een maand lang in een isoleercel van het medische centrum te Brugge werd opgesloten en men hem sindsdien (en na elke operatie) steeds opnieuw in de cel steekt waarop die hulpbehoevende man zit, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het medisch centrum van de gevangenis te Brugge die als een 'supermoderne gevangenis' staat omschreven, onvoldoende cellen en personeel ter beschikking heeft. Vandaar dat ik justitieminister De Clerck en enkele parlementsleden daar vandaag over ga aanschrijven.

En nog iets om te besluiten: ik heb gezien dat Marcel over een lengte van bijna 40 centimeter boven zijn borstbeen, werd 'opengesneden'. Zijn linkerbeen is bijna volledig omwindeld omdat men voor de operatie ook aders uit zijn been heeft gebruikt.
Zijn suikerspiegel blijkt nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en dat zal wel niet alleen het gevolg geweest zijn van het feit dat men op het medisch centrum 'vergeten' was om hem diabetische voeding te geven.
Wat doet iemand die er zo slecht aan toe is (en dan spreek ik nog niet over zijn nierproblemen, de bloedarmoede en de open wonde waarmee hij al maanden kampt) eigenlijk nog in de gevangenis ? Waarom doen de gevangenisdirectie en de PSD bovendien al het mogelijke om een voorlopige vrijlating op basis van gezondheidsredenen te voorkomen ? Waarom verhinderen zij de reclassering en de reintegratie van Marcel Vervloesem ? Waarom wordt de verlofregeling al maandenlang geblokkeerd ? Waarom laten de gevangenisdirectie en de PSD niet toe dat Marcel Vervloesem zich op de Universitaire kliniek van Antwerpen kan laten begeleiden zoals door professor-psychiater Cosyns onlangs werd voorgesteld ? Waarom maakte de penitentiaire dienst van Dokter Van Mol een verkeerd rapport op omtrent zijn medische toestand ? Waarom deze onmenselijkheid ? Waarom dit sadisme ? Waarom wil men Marcel Vervloesem ten allen koste in de gevangenis laten overlijden ? Maakt dit deel uit van jullie gevangenisbeleid ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

17-03-09

Gezondheidszorg: Stefaan De Clerck is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool


soins_intensifs_002Minister van Justitie Stefaan De Clerck is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik geworden.
Bedoeling van de Eurometropool is dat de drie regio's nauw samenwerken en problemen aanpakken op vlak van ondermeer mobiliteit, arbeid en gezondheidszorg.

Dank zij De Clerck zal de gezondheidszorg en de gezondheid van de gevangenen binnen de drie regio's er ongetwijfeld op verbeteren.
De minister laat namelijk toe dat gevangenen aan operatietafels en, vlak na een zware operatie, met een zware ketting aan hun ziekenbed worden vastgeketend.

De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, die veroordeeld werd na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en 8 kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, werd niet alleen 8 dagen en nachten lang op een mensonterende manier aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de medische toestellen enz. in het AZ. Sint-Jan te Brugge geketend. De minister heeft namelijk ook besloten dat Marcel Vervloesem niettegenstaande zijn zorgwekkende gezondheidstoestand (een 5-tal operaties en spoedopnames in enkele weken tijd, suikerziekte, nierproblemen, infectie, kanker enz.), tot stervens toe in de gevangenis moet worden opgesloten.
Minister De Clerck zorgt er zelfs voor dat Marcel Vervloesem geen beroep kan doen op artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet.

Door een aantal zieke gevangenen te laten overlijden, hoopt de minister de door hemzelf veroorzaakte 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen te kunnen oplossen...


Kortrijk - Stefaan De Clerck, huidig minister van justitie, en tot eind vorig jaar ook burgemeester van Kortrijk, is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik. Hij is verkozen voor twee jaar, en is meteen de eerste Belg die de Eurometropool voorzit.

Hij volgt Martine Aubry op, zij is burgemeester van Rijsel, en boegbeeld van de socialisten in Frankrijk.

Bedoeling van de Eurometropool is dat de drie regio's nauw  samenwerken en problemen aanpakken op vlak van ondermeer mobiliteit, arbeid en gezondheidszorg. De algemene vergadering werd een goed jaar geleden geïnstalleerd in Kortrijk. Ze bestaat uit 84 leden en die vertegenwoordigen samen 14 overheden.

16.3.2009 - Regionieuws Kortrijk


LINKS:

- Stefaan De Clerck, voorzitter Eurometropool
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Tortures et suicides (2)


soins_intensifs_002Bruxelles, 9 mars 2009

Enchaîné à l’hôpital St Jean de Bruges

Marcel Vervloesem est si faible qu’il ne parvient pas à soulever un verre d'eau ; si faible qu’il ne s’était pas aperçu avoir un pied encerclé d'une fine menotte, attachée à une lourde chaîne de métal telle que celle-ci, d'environ 1.5 cm de large. Il sort d'une opération à coeur ouvert pour cautériser quatre blessures à ses valves cardiaques. Il est sous oxygène, trempé de fièvre. Des spasmes le défigurent et des toussotements le font suffoquer de temps à autre. L'hôpital et lui sont victimes de la guerre entre les médecins qui veulent soigner les prisonniers et le ministère de la justice veut réprimer les "dissidents".

----------

Les fausses erreurs judiciaires russes ont meilleure presse, peut-être du fait que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, basée à Strasbourg, y accorde plus d'importance. Elle est intervenu trois fois en deux ans, dont en décembre dernier, pour demander la libération de Vasily Alexanian de sa prison russe, mais n'a pas encore trouvé le temps de se pencher sur la procédure d'urgence de Marcel Vervloesem en près de sept mois.

Le belge a dénoncé l'industrie des images de torture et de pornographie d'enfants, impliquant un haut magistrat français. Il a alors été condamné pour des viols que la médecine le reconnaît incapable d’avoir exécuter. Le russe avait dénoncé le vol d'une compagnie pétrolière par un montage financier. Il a alors été emprisonné pour fraude et blanchiment d'argent.

Marcel Vervloesem et Vasily Alexanian ont été victimes des mêmes parodies de justice, puis incarcérés en dépit d’un état de santé qui ne leur permettait pas de survivre à la prison. Ils ont tout deux le cancer. Ils ont tout deux fait des grèves de la faim et sont devenus momentanément aveugles. Moscou et Bruxelles ont déclaré identiquement, que l'état de santé de leur prisonnier respectif, "ne justifiait pas l'hospitalisation". Ils ont tout deux finalement été hospitalisés dans des états critiques et enchaînés à leur lit d'hôpital.

La presse et les organismes humanitaires ont dénoncé "le système répressif poutinien" soviétique, mais pas le belge. Elle dénonce largement les dérives judiciaires en URSS, qui anéantissent ceux qui font barrage à l'enrichissement de personnes peu scrupuleuses. Le système est identique: le droit constitutionnel est nié, pour éliminer les gêneurs, en les déclarant coupables des faits qu'ils reprochent à la partie adverse. Les victimes russes sont qualifiées de prisonniers politiques en honneur à la guerre froide, alors que les européennes sont qualifiées de "victimes d’erreurs judiciaires", si elles atteignent Strasbourg.

Les Sénateurs belges répondent que la politique ne peut rien faire. Seule une instance supérieure peut aider.
Malheureusement, l’embouteillage judiciaire à Strasbourg cause un important retard aux affaires européennes.
Certains de ces dossiers ont été rejetés, sans même avoir été ouvert, de manière à ce que beaucoup de victimes pensent inutile d'en faire les frais.

En attendant, Vasily Alexanian serait un horrible personnage qui a volé le pauvre peuple russe, selon la presse soviétique, mais un malheureux prisonnier politique "enchaîné comme un animal", selon la presse internationale. Marcel Vervloesem, qui a apporté plus de 100.000 photos de pornographie et torture d'enfants à la justice, est qualifié de "chasseur de pédophiles 'autoproclamé' et "violeur d'enfants", en cachant son état de santé et 37 pièces absentes au dossier judiciaire. Seule une de ses six hospitalisations d'urgence a été relayée, en rajoutant "que son avocat ne pouvait pas confirmer s'il était aux soins intensifs." Le silence a été maintenu sur les menottes à la table d'opération. Le silence sera à présent maintenu sur les chaînes.

En Russie au moins, à en croire l'avocate de Vasily Alexanian, les gardiens de prison ont le droit d'enlever les chaînes des prisonniers hospitalisés quand ils reçoivent des visites. Ce n'est pas le cas en Belgique, où seuls les gardiens de prisons peuvent apparaître embarrassés des conditions délirantes que le Ministère de la justice impose aux prisonniers.

L'homme responsable de la taille des chaînes utilisées pour attacher les prisonniers aux lits d'hôpitaux est le Docteur Van Mol, médecin chef de toutes les prison belges, sous l'autorité directe du Ministre de la Justice: Stefaan De Clerck. C'est une manière très originale d'engager la campagne électorale pour les prochaines élections !


CONTACT:

N'hésitez pas à lui envoyer une carte postale, car ça le soulagera de savoir que sa vie n'a pas été écourtée en vain:
Gevangenis Brugge (Prison de Bruges)
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgique)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Belgique)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Réseau Zandvoort

09:34 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prisons belges torture et suicides |  Facebook |

15-03-09

Tortures et suicides


soins_intensifs_002Un jeune détenu se suicide à Moulins

Mineur, il avait déjà été incarcéré plusieurs fois. Cent quinze détenus se sont suicidés en 2008, un chiffre en augmentation par rapport à 2007 et 2006.

Un détenu récidiviste de 17 ans s'est suicidé à la maison d'arrêt de Moulins (Allier), vraisemblablement par pendaison. Son corps a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi dans sa cellule individuelle.

Le jeune détenu était incarcéré dans le quartier des mineurs depuis quelques jours seulement, en raison d'une révocation de sa peine avec sursis. «Il a déjà connu l'incarcération plusieurs fois», a précisé une source judiciaire, sans préciser l'affaire au terme de laquelle le mineur avait été condamné.

La direction régionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne, jointe par l'AFP, a répondu ne «pas communiquer» au sujet des suicides. En raison du nombre de suicides commis depuis le début de l'année, l'administration pénitentiaire ne donne plus de détails sur ces cas.

Au cours des quinze premiers jours de l'année 11 détenus ont mis fin à leurs jours selon l'administration pénitentiaire, contre six en janvier 2008. Un chiffre contesté par l'Observatoire international des prisons (OIP) qui dit avoir répertorié 13 suicides en quinze jours et s'est alarmé d'un taux de suicide en détention «le plus élevé» d'Europe.

L'administration pénitentiaire avait reconnu le 15 janvier que la progression du nombre de suicides en prison constituait une «situation préoccupante», dans un contexte de surpopulation carcérale record dénoncée depuis des mois par syndicats et associations.

Cent quinze détenus se sont suicidés en 2008, un chiffre en augmentation par rapport à 2007 et 2006, selon le bilan de l'administration pénitentiaire, qui ne précise pas la part des mineurs parmi ces suicidés.

Certains cas avaient fait cependant grand bruit en 2008, comme celui d'un mineur suicidé dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Meyzieu (Rhône) en février ou celui d'un adolescent de 16 ans en octobre à Metz.

Le Sénat a adopté la semaine dernière la réforme pénitentiaire, qui vise à mettre les prisons françaises en conformité vec les normes européennes.

Société 14/03/2009
http://www.liberation.fr/societe/0101555419-un-jeune-detenu-se-suicide-a-moulins
(Source AFP)


Photo: 'Marcel Vervloesem est si faible qu’il ne parvient pas à soulever un verre d'eau; si faible qu’il ne s’était pas aperçu avoir un pied encerclé d'une fine menotte, attachée à une lourde chaîne. Il sort d'une opération à coeur ouvert pour cautériser quatre blessures à ses valves cardiaques. Il est sous oxygène, trempé de fièvre. Des spasmes le défigurent et des toussotements le font suffoquer de temps à autre.' (Source: http://www.droitfondamental.eu/)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be

13-03-09

Mensenrechten België: onmenselijke en vernederende behandelingen


soins_intensifs_002Omdat mensen zoals Marcel Vervloesem van onze vereniging, soms slechter behandeld worden dan beesten, schreven we ook naar de Nederlandse dierenpartij...

---------

11 maart 2009

Geachte mevrouw,

Betreft: Marcel Vervloesem wéér geketend op ziekenhuisbed !

Hartelijk dank voor uw email. Uw vraag over Marcel Vervloesem hebben wij in goede orde ontvangen.

Als Partij voor de Dieren richten we ons vooral op onze speerpunten, namelijk zaken die te maken hebben met dierenwelzijn, natuur en milieu. Op deze terreinen is veel belangrijk werk te verzetten, en daaraan werken wij met man en macht. Andere onderwerpen voor zover die niet in ons verkiezingsprogramma aan de orde komen, beoordelen wij per geval wanneer die in de kamer aan de orde komen.

Als relatief kleine politieke partij zijn we niet altijd in de gelegenheid ons grondig te verdiepen in dossiers die geen direct verband houden met onze speerpunten. Uiteraard streven we er wel naar om – indien mogelijk - goedgefundeerde standpunten over diverse onderwerpen te formuleren. De vraag die u ons stelt over Marcel Vervloesem kunnen we echter tot onze spijt nog niet beantwoorden.

In algemene zin is het zo dat mededogen, duurzaamheid en opkomen voor de zwakkeren de uitgangspunten zijn van ál onze standpunten - ook als deze niet direct zijn gerelateerd aan dierenwelzijn, natuur en milieu.

We hopen dat u begrip hebt voor het feit dat wij uw vraag niet inhoudelijk kunnen beantwoorden. Graag wijzen we u wel op ons beginselprogramma en ons verkiezingsprogramma, waarin we 220 maatregelen voorstellen die goed zijn voor dier, mens, natuur en milieu. U vindt beide programma’s op onze website http://www.partijvoordedieren.nl

Met vriendelijke groet,

Roza Vink
Partij voor de Dieren


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

17:30 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem partij voor de dieren |  Facebook |

12-03-09

Onmenselijke en vernederende behandeling


soins_intensifs_002De Werkgroep Morkhoven kreeg geen enkele reactie op haar schrijven aan Mter Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten (zie kopie hiervan in bijlage).
Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem en zelf lid van de Liga voor Mensenrechten, liet enkele weken terug nog weten dat hij zijn collega/vriend Jos Vander Velpen reeds tweemaal over de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, gesproken had maar toen de Werkgroep bij de Liga voor Mensenrechten informeerde, bleek men echter van niets te weten.
De Werkgroep Morkhoven nam vervolgens terug contact op met Jespers en vroeg hem of hij Vander Velpen nu inderdaad gesproken had en of de Liga voor Mensenrechten aandacht wenste te besteden aan het dossier Vervloesem.
Jespers antwoordde echter niet op deze vraag.

De Werkgroep Morkhoven vindt het merkwaardig dat zij, inzake de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, nooit rechtstreeks antwoord krijgt van de Liga voor Mensenrechten.
De Liga voor Mensenrechten die met het VN-Comité tegen folteringen een rapportje opmaakte over de folteringen in de Belgische gevangenissen, reageerde ook al niet op de langdurige isolaties van Marcel Vervloesem; de voortdurende tuchtmaatregelen en pesterijen; het bewust verwaarlozen van Marcel Vervloesem's medische toestand; de problemen met het bezoekrecht en de briefwisseling; het vastketenen aan de operatietafel, rolstoel, medische toestellen, ziekenwagenbrancard, ziekenhuisbed enzoverder.
Zij liet aan bepaalde mensen weten dat zij 'niet rond individuele dossiers werkt' terwijl Mter Vander Velpen en Mter Jespers zich wel hebben ingezet voor de koerdische actievoerders die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd en die vervolgens met een hongerstaking waren begonnen.
Wat deze zaak helemaal te gek maakt, is dat Mter Vander Velpen enkele dagen voor dat Marcel Vervloesem zich aanbood in de gevangenis van Turnhout, uitriep dat de vrijlating van de Koerden een 'overwinning was voor de democratie'. Hij noemde de beslissing van de rechter van het hof van beroep te Antwerpen 'het beste bewijs dat onze rechtsstaat wel degelijk functioneert'.
Misschien zond Vander Velpen, als dank voor de uitspraak, wel een tuiltje bloemen aan de voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen. Wie weet...

Zoals gezegd, wordt er geen enkele brief van de Werkgroep Morkhoven door de Liga voor de Mensenrechten beantwoord, zelfs niet als het over structurele problemen binnen de gevangenissen gaat.
Komt dit misschien omdat de Liga voor Mensenrechten door de Vlaamse overheid ondersteund wordt en er bepaalde afspraken werden gemaakt met justitie ?

Marcel Vervloesem ligt nu al een week lang opnieuw, als een hond, met een ijzeren ketting aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend in het AZ Sint-Jan te Brugge terwijl hij enkele dagen geleden (vlak na zijn riskante hartoperatie) zelfs te zwak was om zich te bewegen of een fles water op te pakken.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge en als geneesheer verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans voor de operatie laten verstaan dat men dit bij deze opname 'zou vermijden'. Maar ja, sommige beloftes worden snel gedaan en weer even snel vergeten...

Het betreft hier echter nogmaals een onmenselijke en vernederende behandeling en omdat noch de Liga voor Mensenrechten, noch justitieminister De Clerck, noch Mter Jespers, noch de leden van de Commissie Justitie van de Senaat op deze mensonterende praktijken reageren, heeft de Werkgroep maar een klacht ingediend bij het VN-Comité tegen Folteringen en bij verschillende Europese instanties.

Intussen werd bekend dat Marcel Vervloesem over enkele dagen al terug naar het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zal overgebracht worden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom Mter Jespers zo laks blijft in deze kwestie.
- Het medisch rapport dat door de ministriële dienst van dokter Francis Van Mol over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt, bleek bijvoorbeeld volledig onjuist te zijn. Mter Jespers schreef weliswaar enkele keren naar dokter Van Mol maar deze zaak wordt nu stilgezwegen. Minister De Clerck die door de Werkgroep Morkhoven terzake schriftelijk werd gecontacteerd, vindt deze werkwijze binnen zijn diensten blijkbaar normaal want ook hij vond het niet de moeite om te reageren. Dit maakt ongetwijfeld deel uit van zijn 'Masterplan' voor Justitie.
- Het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge over Marcel Vervloesem, wordt al maandenlang geblokkeerd. Een paar weken geleden beweerde de PSD dat zij haar rapport niet kon afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen zijn en alwaar Marcel Vervloesem tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld), het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem niet zou kunnen doorzenden. De zaak zal geblokkeerd blijven omdat de PSD en het hof van beroep te Antwerpen nog nooit van een 'kopieermachine' hebben gehoord. Ook deze zaak wordt op de lange baan geschoven en als het rapport eindelijk af zou geraken, zal men weer een half jaar mogen wachten omdat de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van Justitie, een enorme achterstand kent in haar dossiers.
- Verder zijn er nog artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. Die wetsartikelen kunnen niet uitgevoerd worden omdat minister De Clerck nalaat om het Koninklijk Besluit terzake te laten tekenen. Mter Jespers verklaarde een maand geleden dat hij de minister zou laten dagvaarden als hij in gebreke blijft maar ook daarvan is niets meer te horen. Marcel Vervloesem riskeert daarmee zijn aanvraag tot zijn verlofregeling te missen.
Mter Jespers verklaarde op 4.11.2008 in een interview met een bepaalde krant ook al dat de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank in de zaak Vervloesem, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. We zijn nu 4 maanden verder en er is nog niets gebeurd. Dat zegt voldoende.

Het stilzwijgen rond al deze zaken bevalt de Werkgroep Morkhoven niet. Het is immers niet geweten hoelang Marcel Vervloesem die op enkele maanden tijd reeds een vijftal operaties moest ondergaan, die zwaar suikerziek is, die aan kanker werd geopereerd en bloedarmoede heeft, wiens nieren maar voor 60% werken, die al 4 maanden een open wonde aan zijn rechterlies heeft die maar niet wil genezen enzoverder, enzoverder... nog zal leven.
De Morkhoven-activist hoort met zijn huidige gezondheidstoestand trouwens niet in de gevangenis thuis. Justitieminister De Clerck die perfect van dit dossier op de hoogte is en ook vernomen heeft dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren, weet dat. Maar misschien wacht de minister gewoon het overlijden van Marcel Vervloesem af zodat hij zich niets meer van de mensenrechtenschendingen en het overtreden van de Europese Verdragen betreffende de Rechten van de Mens in de zaak Vervloesem hoeft aan te trekken.
België dat zopas opnieuw wegens foltering van een gevangene werd veroordeeld, ziet de Europese Verdragen trouwens als een 'hoop brol'.
En ze hebben gelijk want voor de Europese politieke leiders in Brussel is een Verenigd Europa alleen maar interessant voor zover het geld opbrengt.

De Belgische politici zitten tevens in zoveel stinkende zaakjes betrokken dat hun sympathie op de eerste plaats uitgaat naar figuren zoals Michel Nihoul die reeds na enkele maanden gevangenisstraf van allerlei gunsten kon genieten.

------------

Brussel, 18.1.2009

Liga voor Mensenrechten
t.a.v. de heer Jos Vander Velpen, Voorzitter

Geachte Heer Vander Velpen,

Marcel Vervloesem werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge gefolterd en mishandeld.

Hij is ongeneeslijk ziek (kanker, hartziekte, suikerziekte enz.) en door zijn behandeling in de gevangenis tot een levend wrak gereduceerd.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, voor zijn opsluiting, de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier op het gerechtshof te Turnhout en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken.

De dienst van dokter Van Mol, de adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die in rechtsstreeks contact staat met justitieminister De Clerck, heeft een verkeerd medisch rapport over Marcel Vervloesem opgemaakt en verschafte uw collega Mter Jespers die maandenlang op het medische dossier moest wachten, onvolledige en foute gegevens.

Op 1.2.2008 start Marcel Vervloesem met een euthanasieprocedure die in feite niets meer dan een, tengevolge van zijn uitzichtloze toestand, gedwongen zelfmoord is.

Mag ik om uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak en u mogen vragen om geen onderscheid te willen maken tussen de koerdische activisten die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd, en Marcel Vervloesem die eveneens werd gefolterd (isoleercellen, geen contact met medegevangenen, naaktfouillering, vastgeketend aan de operatietafel, eindeloze pesterijen, wekenlang geen medische verzorging) ?

Laat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mee werd onderschreven, folteringen en mensonwaardige opsluitingen van terminaal zieke patiënten in gevangenissen, toe ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: 'Intensieve zorgen' - Marcel Vervloesem werd reeds vanaf de eerste dag van zijn hartoperatie (4 overbruggingen, 2 lekkende hartkleppen) in het AZ Sint-Jan te Brugge, met zijn linker-enkel aan het ziekenhuisbed vastgeketend terwijl hij volledig buiten bewustzijn was en er dag en nacht twee cipiers de ziekenkamer bewaken.

10-03-09

AZ Sint-Jan Brugge: familieleden van patiënten krijgen geen informatie


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380OK.hartMarcel.mailkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Antwerpen, 10 maart 2009

Gevangenis Brugge
Dokter Proot
hoofdgeneesheer

Geachte heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - AZ Sint-Jan Brugge

Ik heb zopas nog contact gehad met Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem.

Het schijnt dat zij aan geen enkele informatie kan geraken over de zorgwekkende toestand van haar vader.

Dat is toch niet normaal te noemen !

Worden de ouders, kinderen en familieleden van patiënten in het AZ Sint-Jan te Brugge allemaal op deze manier behandeld ?

Indien Marcel Vervloesem nu op sterven moest liggen, verneemt Wendy Vervloesem dat dan pas na zijn dood ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: raf.jespers.advocaat.Marcel.Vervloesem.progresslaw, els.deloof.gevangenisdirectrice.just.fgov.be, stefaan.declerck.justitieminister.just.fgov, tsalon.cawdepoort, jwb.cawdepoort, gezinsconsult.cawdepoort, delane.cawdepoort, cgso.cawdepoort, debrug.cawdepoort, bw.cawdepoort, bezoekhuis.cawdepoort, onthaal.cawdepoort, Maatschappelijke.begeleiding.brugge, filip.lersberghe, Guido.Maertens, buurtwerk.sint-jozef.brugge, patrick.anthone.brugge, Buurtwerk.st-pieters.brugge, buurtwerk.zeebrugge.brugge, fgp.brugge, kinderrechtswinkel, jac.cawdepoort, cbj.brugge.vlaanderen, henk.debbaut.wvc.vlaanderen, binnenland.standaard, kinderrechtenhuis.vzw, redactie.dng.persgroep, gvaredactie, redactie.belga, redactie.parool.nl, kinderrechten.vlaamsparlement, redactie.nu.nl, antwerpen.belga, radionieuws.vrt, vermist.tros.nl, redactie.webwereld.nl, KRW.Koepel.kinderrechtswinkel, droitfondamental.eu, Roelie Post, Ruf Nachtergaele, ccvink.it, eric.ingrid.nl, Helsen Peter.Wendy.Vervloesem, Maria D.J..nl, marleen Boeykens, Bert Boeykens, joris boeykens


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's: Logo Stop Kindersex, Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor het gevangenisbeleid, hart

08-03-09

Justitieminister De Clerck: akkoord met folterpraktijken in ziekenhuizen


YuanXiangfan_1ZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Brussel, 8.3.2009

Vanmorgen sprak ik met J. nog over het feit dat Marcel die zijn hartoperatie nauwelijks overleefd heeft en gisteren niet eens in staat was om een fles water op te pakken en water in zijn plastieken bekertje te gieten, opnieuw met een zware ketting aan zijn ziekenbed is vastgelegd terwijl er dag en nacht twee bewakers bij hem zijn.
Die ketting is zo dik dat men er zelfs een mensetende pitbull aan kan vastmaken.
Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge die als chirurg ook verbonden is aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans beloofd dat het dag en nacht vastketenen (aan bedden, brancards, rolstoelen, geneeskundige toestellen en zelfs aan operatietafels) zoals dit tijdens de vorige operaties gebeurde, voorgoed zou afgelopen zijn...

Ik zei Marcel die soms nauwelijks in staat was om te spreken en er zich niet eens bewust van was dat hij weer als een beest lag vastgeketend (hij kan zich zelfs niet omdraaien in zijn bed indien hij dat zou willen), dat ze hem waarschijnlijk ook aan zijn doodskist zullen vastketenen als het zo ver gekomen is.

We hebben hier te maken met regelrechte folterpraktijken en het wordt tijd dat deze praktijken op internationaal vlak als folterpraktijken worden erkend en de Belgische Staat hiervoor wordt veroordeeld.
De Belgische Staat overtreedt zelfs haar eigen wetten. De Wet Dupont zegt immers dat een gevangene 'recht heeft op dezelfde medische verzorging als daarbuiten'. Folteringen die lichamelijke en geestelijke letsels kunnen veroorzaken, zijn daar niet inbegrepen.

Het vastketenen van zieke gevangenen in kritische toestand aan ziekenhuisbedden en operatietafels in België, doet veel denken aan de martelpraktijken in China die men de "ijzeren stoel" noemt. Daarbij worden ook de armen, polsen, benen en enkels vastgebonden. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.

Marcel werd bij de vorige operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 8 dagen en nachten vastgeketend en kon bijna niet bewegen. Men liet ook het licht constant op zijn kamer branden zodat hij bijna niet kon slapen en zich nauwelijks van zijn operatie kon herstellen.
De ketening veroorzaakte een ondraaglijke pijn aan zijn enkel en tenslotte verkoos hij om voortijdig terug naar zijn cel in de gevangenis gevoerd te worden.

De gevangenisdirectie van Brugge, Dokter Proot als hoofdgeneesheer van de gevangenis, en dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid valt van justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), zijn verantwoordelijk voor deze toegepaste marteltechnieken.

Volgens het ministerie van justitie zou het vastketenen van gevangenen die zware hartoperaties hebben ondergaan en nauwelijks in staat zijn om te bewegen, moeten verhinderen dat zij plotseling uit hun bed springen en gaan vluchten.
Maar die uitleg is gewoon potsierlijk.
Marcel werd op woensdag 4 maart 2009 aan zijn hart geopereerd (4 overbruggingen, twee lekkende hartkleppen, vlakbij de aorta). Op donderdag 5 maart 2009 en vrijdag 6 maart 2009 was hij volledig buiten westen. Vandaar dat elk bezoek eergisteren geweigerd werd. Gisteren, zaterdag 7 maart, was hij voor het eerst werkelijk bij kennis.
Marcel vertelde ons gisteren dat hij zich van de operatie niets meer herinnerde en dat hij gisteren had vernomen dat het reeds zaterdag was.
Bij het binnenkomen van de kamer zagen wij iemand die nauwelijks in staat was om te bewegen; aan een vijftal medische toestellen gekoppeld was; enorm opgezwollen was (hoofd, nek, borst); koorts had; spasmen in het gezicht vertoonde; bij momenten slokdarmproblemen had; totaal uitgeput en verzwakt was; nauwelijks kon spreken en enorm veel pijn had.
De zware enkelboei waarmee hij aan het ziekenhuisbed was geklonken, was dus op geen enkele wijze te verantwoorden.

Het is jammer dat men op de Liga voor de Mensenrechten, het VN-Comité tegen Folteringen en Amnesty International niet kan rekenen. Zij maken wel mooie rapportjes op die de pers halen maar lijken zich verder niets aan te trekken van de mensenrechtenschendingen in België en de andere europese landen.

Enkele positieve punten bij ons bezoek aan Marcel in het AZ Sint-Jan te Brugge:
- het onthaal van een verpleegster op de 4de verdieping (Intensieve)
- de bewakers die zich correct gedroegen en zich op geen enkele wijze opdrongen
- de kamer die piekfijn in orde was

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


450px-TM-Torture_chairZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Toegepaste Marteltechniek IJzeren Stoel

Mevrouw Yuan Xiangfan was een Falun Gong beoefenaar uit het district Ruyang in de provincie Henan. Ze werd in 2001 ontvoerd naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Henan. Sindsdien heeft ze hongerstakingen gehouden en geprotesteerd tegen haar ontvoering en illegale opsluiting.
Naast opsluiting, is mevrouw Yuan voortdurend gemarteld door de bewakers en gevangenen. Op 9 december 2002 werd de familie van mevrouw Yuan ingelicht en gevraagd of ze haar van het Shibalihe werkkamp naar huis wilden brengen omdat zij zich op de rand van de dood bevond.
Mevrouw Yuans toestand was kritiek en voorbij enige medische hulp en ze stierf op 8 september 2003.

-----------

Mevrouw Yuan Xiangfan stierf op de vroege leeftijd van 38 jaar. Voordien werkte ze in de Ruyang District Drukkerij in de provincie Henan.

De politie ontvoerde mevrouw Yuan Xiangfan in februari 2002 in Beijing toen ze probeerde haar grondwettelijk recht uit te oefenen door middels een beroep op te komen voor Falun Gong. De politie voerde haar terug af naar de provincie Henan en sloot haar op in de Ruyang districtsgevangenis zonder gerechtelijk proces. Daar dwong het personeel haar te knielen voor een lange tijd om te trachten haar geloof in Falun Gong op te geven. Toen mevrouw Yuan weigerde hierop in te gaan, werd ze voor drie hele dagen en nachten aan wat de "ijzeren stoel" genoemd wordt, geketend.
Haar armen, polsen, benen en enkels waren ook vastgebonden aan de "ijzeren stoel" zodat ze helemaal niet kon bewegen tijdens de foltering. Gedurende het proces van foltering, kwam het Henan Provinciale Departement, de Ruyang districtsgevangenis inspecteren. Om het bewijs van illegale marteling te verbergen, brachten de bewakers haar van kamer naar kamer gedurende de inspectie. Dus vele medegevangenen en Falun Gong beoefenaars waren getuige van de ondraaglijke pijn waarin mevrouw Yuan verkeerde, en allen konden het niet helpen te huilen.

[De foltering in de "IJzeren Stoel" wordt vaak gecombineerd met de persoon ervan te weerhouden te eten drinken, slapen en het toilet te gebruiken. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.]


KAARTJES - OP VERZOEK VAN MARCEL VERVLOESEM NAAR:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35 Cel 61
Legeweg 200
8200 Sint-Andries Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)

CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

06-03-09

AZ Sint-Jan Brugge verhindert bezoek aan Marcel Vervloesem


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380DoofpotpolitiekBelgiëAZSint-JanBruggeisoleertMarcelVervloesem

Omdat Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie onderging, van Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, de toelating had gekregen om vier verschillende bezoekers (waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven) te ontvangen, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag contact op met de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan te Brugge. De dienstdoende geneesheer-flik zei hem -zoals dit bij de vorige operaties in het AZ. Sint-Jan ook reeds het geval was- dat hij echter 'geen Marcel Vervloesem kende'.

Toen Jan Boeykens hem mededeelde dat Marcel Vervloesem van Dokter Proot, die tevens verbonden is aan het AZ. Sint-Jan, de toelating had gekregen om zijn bezoek te ontvangen en dat men daarvoor met de dochter van Marcel Vervloesem de nodige afspraken had gemaakt, antwoordde de geneesheer-flik hem dat 'HIJ daar de baas was' en dat men 'naar het Penitentiair Complex te Brugge (PCB) moest bellen'.

Jan Boeykens belde dus braafjes naar de gevangenis te Brugge alwaar men hem mededeelde dat de gevangenis inderdaad de toelating tot bezoek moet geven en dat de dokter 'niets gezegd had'.
Toen Jan Boeykens zei dat dokter Proot met de bezoekregeling had ingestemd en daarvoor een speciale lijst had opgesteld, deelde men hem mede dat men hem 'zou trachten door te verbinden met de directie'.
Jan Boeykens kreeg iemand van de P.A. aan de lijn die bevestigde dat er inderdaad vier personen, waaronder Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, op de lijst stonden. De man beloofde dit aan het AZ Sint-Jan te zullen doorgeven alhoewel het feit dat Wendy Vervloesem en een nederlands koppel gisteren zonder problemen bij Marcel Vervloesem op bezoek konden gaan, bewees dat de bezoekerslijst reeds was doorgegeven geweest.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar de geneesheer-flik van de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan die, voor dat Jan Boeykens een enkel woord kon zeggen, riep dat hij 'bij zijn eerste beslissing bleef'.
Jan Boeykens zei hem dat hij, zoals gevraagd, naar de gevangenis had gebeld alwaar men hem had bevestigd dat men -tesamen met drie andere personen- op de bezoekerslijst stond. Jan Boeykens vroeg of het AZ. Sint-Jan misschien een andere bezoekerslijst had.
De man wenste daar echter niet op te antwoorden en riep dat hij 'orders had gekregen' waarop hij met een 'Dag Mijnheer' afhaakte.

Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem bij zijn vorige operaties in het AZ Sint-Jan gedurende 8 dagen en nachten aan zijn ziekenbed, een rolstoel, allerlei medische apparaten, de ziekenwagenbrancard en de operatietafel vastgeketend. Dag en nacht bleef het licht bij hem branden zodat hij niet behoorlijk kon slapen en herstellen. De bewakers bleven overal bijstaan, zelfs tijdens het wassen, en begaven zich met een groene chirurgen-overall in de operatiekamer.
Het verblijf was een echte hel voor Marcel Vervloesem die dagenlang niemand op bezoek mocht hebben.

Jan Boeykens diende hiervoor een klacht in bij de ziekenhuisdirectie die deze zaak met een kort nietszeggend schrijven van de ombudsdienst 'oploste'.

Ook justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) werd van deze folterende en vernederende behandeling van zeer ernstig zieke gevangenen in het AZ Sint-Jan op de hoogte gebracht. De minister antwoordde echter niet.
Nadat Vandeurzen vanwege de Fortisgate had moeten aftreden, werd aan justitieminister De Clerck (CD&V) gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar deze handelswijze en het feit dat het geneeskundig rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verkeerdelijk werd opgesteld.
Maar ook De Clerck deed, zoals dat tevens het geval is met de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, alsof hij niets gezien of gehoord had. Waarschijnlijk maakt dit deel uit van zijn ingenieus 'masterplan'.
Ook op andere gebieden doen Justitieminister De Clerck en het ministerie van justitie (en met name het hof van beroep te Antwerpen alwaar de 7 kinderporno-cd-roms verdwenen zijn) al het mogelijke om het dossier rond Marcel Vervloesem te blokkeren.
Gerechtelijke documenten zijn zogezegd niet ter beschikking zodat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge haar rapport niet kan afmaken; de Minister wil de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet niet laten tekenen (verzoeken terzake van Vervloesem's advocaat aan de Minister blijven onbeäntwoord) en de Minister doet niets om de achterstanden van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie op te lossen zodat Marcel Vervloesem en tal van andere gevangenen al een half jaar lang tevergeefs het antwoord op het door hen ingediende verzoek afwachten. We spreken dan nog niet van de Wet Dupont die sinds 2004 de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl dit niet het geval is.


Man1.fetch-15Belgiëiseeneuropesedoorgangshaveneneencentrumvankinderhandel

KAARTJES NAAR MARCEL VERVLOESEM:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)


CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

FOTO'S:

- Logo STOP KINDERSEX !
- een lichtjes paranoïa kijkende De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.
Omdat De Clerck met zijn diensten de fraude die er in dit dossier werd gepleegd, ten allen koste wil dichtdekken, dreigde hij onmiddellijk met 'gerechtelijke stappen' toen de Nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' bekend maakte dat zij een website, met daarop de verblijfplaatsen van Belgische pedofielen, wilde openen.
Door de Werkgroep Morkhoven te provoceren, zoals nu weer het geval is, proberen bepaalde topmagistraten ook de aandacht van hun malafide praktijken en van de jarenlange doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort af te leiden.
Het is echter dank zij hun kinderachtige provocaties dat iederéén op de hoogte blijft want het persagentschap Belga en de Vlaamse pers die Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken, zwijgen op dit ogenblik. Daar mag men enkel nieuws van verwachten indien Marcel Vervloesem tengevolge van de pesterijen na zijn hartoperatie overleden is.

05-03-09

Marcel Vervloesem: operazione riuscita! - comunicato stampa


coeur_005Bruxelles, 5.3.2009

comunicato stampa

l'operazione al cuore dell'attivista Morkhoven Marcel Vervloesem, il rivelatore del caso pedocriminale di zandvoort, è riuscita bene.

Marcel Vervloesem ha infatti avuto 4 interventi riparativi al cuore e non si è ancora svegliato.

Il gruppo WM inviava un piccolo ringraziamento al dokter Proot, capo della direzione di bruges, con la domanda di trovare abbastanza rapidamente possibile una soluzione alla situazione di MV che con le circostanze attuali (malattia cardiaca, problemi renali, diabete, metastasi, 6 operazioni in qualche mese solo) non può più restare in prigione.

Il problema di questo caso è che il ministro de clerck e il ministero della della giustizia (specialmente con la corte d'appello di anversa dove sono spariti i 7 cd-di pedopornografia del caso Zandvoort ) restano bloccati col dossier.

---------

Inviate delle cartoline a:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

03-03-09

Marcel Vervloesem: opération à coeur ouvert N°4


mailMarcel Vervloesem est hospitalisé ce 3 mars 2009, pour subir sa quatrième opération à cœur ouvert, la première de deux, qui lui ont été préconisée en octobre 2008. Elle avait été retardée par une gangrène, contractée en prison faute de soin utile, en l’attente que la Cour Européenne des Droit de l’Homme ne le libère de crimes qu’il était physiquement incapable d’exécuter, notamment en raison de l’état de son cœur.

Ses recherches sur la criminalité organisée menaient constamment à des éléments nouveaux sur les bas-fonds de la prostitution où se rejoignent la pédopornographie, trafic d’armes, de drogue et d’êtres humains, sectes et escroqueries massives, à travers des galeries d’arts, des institutions pour enfants des bonnes œuvres et services sociaux, qui tourbillonnent vers les hautes sphères, via les couloirs des palais de Justice.

Les romans qui décrivent des maffieux sympathiques à la gâchette trop facile, le pacte du sang et la loi du silence qui se paye par la mort de celui qui la brise, ont pris une toute autre apparence. Les rafales de mitraillettes ont été remplacées par les fausses erreurs judiciaires. Les "repentis" sont des victimes ou témoins, qu'un juge envoie en prison, pour un diamant, un tableau de valeur, ou une faveur à un ministre.

Le schéma judiciaire identique permet de prévoir la prochaine étape du sort réservé à Marcel : la vente publique de tous les biens qu’il acquis avec son épouse défunte pour leur fille pour "dédommager" les fausses victimes. Ils sont quatre jeunes, actuellement tous majeurs. L'un a assuré avoir porté une fausse plainte sous la menace ; un autre lui a demandé pardon pour en avoir fait de même ; un troisième, suite à cette affaire, est tombé dans la drogue dure et un quatrième dont le tribunal a reconnu que ses parents avaient été payés pour porter une fausse plainte.
Les juges décideront le lendemain de l'opération, l’échéance à laquelle ils déshériteront Wendy Vervloesem, avant que l’Europe ne puisse innocenter son père. Il sera alors trop tard pour qu'elle puisse retrouver un souvenir de ses parents.

La menace vient des autorités, et non des maffias. Tous ont appris que soutenir Marcel amenait à de sérieux problèmes. Le jeune qui a rétracté ses accusations a été condamné à la maison de redressement jusqu’à sa majorité, tandis que celui qui n’a rien osé dire, est laissé libre de faire ses trafics, pour se payer ses doses de cocaïne. Celui qui a admis que neuf plaignants et lui-même avaient été payés, a été menacé de voir ses enfants enfermés en institution. D’autres sont menacés de perdre leurs logements sociaux.

Marcel est d’avantage un héro à la prison de Bruges, où les hommes sont durs et ne craignent pas les autorités. Ils sont marqués par des conditions de détentions les plus lourdes de Belgique. Certains ont été bernés par la presse à pédos, d’autres pas.

- Ah, Vervloesem, le pédophile, dit un prisonnier.
- Tu répètes ça et je te casse la gueule, explose un autre.
- Allez, Laurent, dit le premier interloqué.
- Ce n’est pas un pédophile, c’est un activiste, et il est ici pour avoir dénoncé un magistrat déculotté, identifié sur une photo avec un garçon de onze ans, lui a-t-il répondu furieux.

Le premier est parti confus. Il est revenu à Marcel. Il lui a demandé pardon et donné un bloc de papier, pour qu’il puisse continuer à écrire ses mémoires.

Petit à petit, tous les criminels les plus craints de Belgique découvrent le magistrat déculotté… "zonder onderbroek", disent-ils en Flamand. Ils saluent le courage de Marcel dans son combat pour la protection de l’enfance, en lui offrant une orange, un kiwi ou un yogourt tous les jours. Les gardes ne sont pas plus dupes.
Un homme dans un tel état de santé n’est maintenu en prison que pour raison politique. Ils lui donnent les portions des prisonniers envoyés au cachot: double dose de soupe et de croquettes.

Le Dr Van Mol, médecin chef de toutes les prisons belges, a estimé qu’il pouvait très bien être soigné en prison. Certains pensent qu’il n’osera plus mettre sa vie en danger. Il n'a pourtant pas jugé utile de le faire soigner à l'hôpital, d’une blessure qui saigne continuellement depuis trois mois, sachant qu'il doit subir une opération particulièrement délicate, près de la aorte. Il a décidé de sa convalescence en prison, en l’attente de la deuxième opération… pour régler la surpopulation carcérale et le défaut de moyen pour les soins de santé aux prisonniers !

"Là-bas, ce ne sont pas des psychologues qu'il faut envoyer, mais des sociologues ou des ethnologues...", comme dirait Didier Beauvais, ancien président de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Douai concernant la pédophile dans le Nord de la France.

Marcel s'en va, préparé à la mort et terriblement triste d'être si loin de ceux qu'il aime. L'opération de ses métastases en 2006, avait déjà été l'occasion d'une tentative de meurtre, par une infirmière qui lui avait sciemment injecté des overdoses d'insuline durant trois jours. L’hôpital, la justice et la presse avaient réagi en fermant les yeux sur un crime. Il sera opéré dans un autre hôpital, par d’autres médecins qui semblent très attentifs, mais ne peuvent pas garantir sa sécurité, parce que ce sont les autorités belges qui veulent sa mort.

Vous pouvez lui envoyer une carte postale à l’hôpital St Jean de Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgique)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Marcel Vervloesem: open-heart operations N°4


mailMarcel Vervloesem is hospitalized this March 3, 2009, to undergo his fourth open-heart operations, the first of two that were recommended in October 2008. It had been delayed by gangrene, contracted in prison by lack of useful medical treatment, in waiting that the European Court of the Human Right releases him, of crimes which he was physically unable to carry out, among which, due to the state of his heart.

His research on organized criminality has constantly been leading to new elements on the hollows of prostitution, where joins paedopornography, trafficking of weapons, of drugs and of human beings, sects and massive swindles, throughout art galleries, institutions for children, private charities and social services, which are whirling towards the higher realms, via the corridors of law courts.

The novels which describe sympathetic gangsters too quick at the trigger, the pact of blood and the law of silence whose breach is paid by death, have taken a very different appearance. The gusts of machine-guns where replaced by false miscarriages of justice. The "repented criminals" are victims or witnesses that judges send in prison, for a diamond, a valuable painting, or a favour to a minister.

The identical legal diagram makes it possible to predict the next stage of the fate reserved to Marcel: the public sale of all the belongings that he has acquired with his late wife for their daughter to "compensate" false victims.
They are four young men, now all major of age. One ensured to have carried a false complaint under threat; another asked him forgiveness for having done the same; a third one, following the case, fell into hard drugs; and a fourth one of whom the court has recognized that his parents had been paid to carry a false complaint. The judges will decide the day following the surgery, about the expiry to which they will disinherit Wendy Vervloesem, before Europe Court may clear her father. It will then be too late for her to be able to get a souvenir of her parents.

The threat comes from the authorities, and not from the Mafias. All learned that to support Marcel brings to serious problems. The young man who had retracted his charges was condemned to the reformatory until he was major of age, while that who did not dare to say anything is left free make his traffics, to treat to his cocaine doses. The one who admitted that nine plaintiffs and him had been paid to file false complaints, was threatened to see his children locked up in an institution. Others are threatened to lose their social housing.

Marcel is more of a hero in the prison of Bruges, where men are tuff and do not fear the authorities. They are marked by the most heavy detention conditions of Belgium. Some were fooled by the paedo press, others not.

- Ah, Vervloesem, the paedophile, said a prisoner.
- You repeat that and I knock you out, exploded another.
- Well, Laurent? said the first one disconcerted.
- He is not a paedophile, he is an activist, and he is here for having denounced an underpants-less magistrate, identified on a photograph with an eleven year old boy, he answered furious.

The first one left confused. He came back to Marcel, said sorry and gave him a block of paper, so that he can continue to write his memoirs.

Gradually, all the most feared criminals of Belgium discover the underpants-less magistrate… "zonder onderbroek", they call him in Flemish. They salute the courage of Marcel in his fight for the child welfare, by offering him an orange, a kiwi or a yoghourt every day. The wardens have not either been fooled. A man in such health condition is only maintained in prison for political reason. They give him the portions of the prisoners sent to the dungeon: double dose of soup and croquettes.

Dr. Van Mol, chief consultant of all the Belgian prisons, estimated that he could very well be treated in prison. Some think that he will no more dare to put his life in danger. He however did not find important to have him healed in a hospital of a wound which has been continuously bleeding for three months, knowing of tomorrow’s particularly delicate surgery, close to the aorta. He decided of his convalescence in prison, pending the second operation… to regulate the prison overpopulation and the defect of means for the health care to the prisoners!

"Over there, it is not psychologists that are necessary to be sent, but sociologists or ethnologists… ", as would say Didier Beauvais, former president of the Chamber of the instruction of the Court of Appeal of Douai concerning paedophilia in the North of France.

Marcel goes, prepared with dead and terribly sad to be so far from those he loves. The surgery of his metastases in 2006, had already been the opportunity of an attempted at murder, by a nurse who had knowingly injected him overdoses of insulin during three days. The hospital, Justice and the press had reacted by closing the eyes. He will be operated in another hospital, by other doctors who seem very attentive, but cannot guarantee his security, because in fact, the Belgian authorities encourage his murder.

You can send him a postcard at Hospital St John of Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgium)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Marcel Vervloesem: operazione a cuore aperto n.4


mailMarcel Vervloesem è stato ricoverato in ospedale questo 3 marzo 2009, per subire la sua quarta operazione a cuore aperto, la prima di due, di cui l'altra prevista nell' ottobre 2008. Questa era stata posticipata per una cancrena, conseguente in prigione e non prevista dopo la coronarografia, nell'aspettativa che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non lo liberasse dai crimini di cui era fisicamente incapace di compiere, soprattutto, tra l'altro, per lo stato del suo cuore.

Le sue ricerche sulla criminalità organizzata conducevano inevitabilmente ad elementi nuovi dei bassi fondi della prostituzione dove confluiscono la pedopornografia, il traffico di armi, di droga e di esseri umani, sette e imbrogli alla grande, per mezzo di gallerie d'arte, istituzioni per bambini di "opere pie" e servizi sociali, che volteggiano verso le alte sfere, attraverso i corridoi dei palazzi di giustizia.

I romanzi che descrivono i mafiosi simpatici dal grilletto troppo facile, il patto di sangue e la legge del silenzio che si paga con la morte di colui che l'infrange, hanno preso tutt'altra apparenza. Le raffiche delle mitragliette sono state rimpiazzate dai falsi errori giudiziari. I "pentiti" sono delle vittime o testimoni, che un giudice mette in prigione, per un diamente, un quadro di valore, o per un favore ad un ministro.

Lo schema giudiziario identico permette di prevedere la prossima tappa della sorte riservata a Marcel : la vendita pubblica di tutti i suoi beni che lui ha acquisito con la sua sposa ora morta per la loro figlia, per "risarcire" le false vittime. Queste sono quattro,attualmente tutte maggiorenni. Uno ha assicurato di aver sporto denuncia sotto minaccia ; un altro gli ha chiesto perdono per aver fatto lo stesso ; un terzo, a seguito di queste angherie, è caduto nella dipendenza dalla droga pesante ed un quarto di cui il tribunale ha riconosciuto che i genitori erano stati pagati per sporgere una falsa denuncia. I giudici decideranno dopodomani dall'operazione, la scadenza nella quale toglieranno l'eredità a Wendy Vervloesem, prima che l'Europa possa dichiarare suo padre innocente.
Sarà allora troppo tardi perchè lei possa riavere un ricordo dei suoi genitori.

La minaccia arriva dalle autorità e non dai mafiosi. Tutti ormai hanno imparato che sostenere Marcel conduce a seri problemi. Il giovane che ha ritrattato le sue accuse è stato condannato ad entrare in un riformatorio fino alla maggior età, tanto che quello che non ha osato dire nulla è lasciato libero di fare i suoi traffici, per pagarsi le sue dosi di cocaina.
Quello che ha ammesso che lui ed altri nove giovani erano stati pagati, è stato minacciato di rinchiudere i suoi figli in una istituzione.Altri sono stati minacciati di perdere i loro appartamenti sociali.

Marcel è allora un eroe nella prigione di Bruges, dove gli uomini sono duri e non temono le autorità. Loro subiscono delle condizioni di vita che sono le più pesanti del Belgio. Alcuni sono stati presi in giro come pedofili, altri no.

- Ah, Vervloesem, il pedofilo, dice un prigioniero.
- Tu ripeti questo ed io ti spacco la gola, esplose un altro.
- Stai attento, Laurent? dice il primo che parla.
- Questo non è un pedofilo,ma un attivista, ed è qua per aver denunciato un magistrato senza mutande, identificato su una foto con un ragazzo di undici anni, gli ha risposto furioso.

Il primo se ne è andato tutto confuso. Poi è ritornato da Marcel. Gli ha chiesto perdono e gli ha regalato un blocco di fogli, perchè lui possa continuare a scrivere le sue memorie.

Poco a poco, tutti i criminali i più temuti del Belgio scoprono l'esistenza del magistrato senza mutande… "zonder onderbroek", dicono loro in fiammingo. Loro sono contenti del coraggio di Marcel nel suo combattimento per la protezione dell'infanzia, offrendogli un arancio, un kiwi o uno yogurt tutti i giorni. I secondini non sono più vittime di inganno. Un uomo in quello stato di salute non può essere messo in prigione se non per ragioni politiche. Loro gli regalano le porzioni dei prigionieri messi in segregazione: doppia dose di zuppa e di polpette.

Il Dr Van Mol, medico capo di tutte le prigioni belghe, ha valutato che lui poteva ben essere curato in prigione. Certuni pensano che lui non oserà più mettere la sua di vita in pericolo. Lui non ha ritenuto opportuno farlo curare in ospedale, di una ferita che sanguina in continuazione dopo tre mesi dall'intervento, sapendo che lui deve subire ancora un intervento delicato, vicino all'aorta. Lui ha deciso per la sua convalescenza in prigione, nell'attesa del secondo intervento… il tutto per regolamentare la sovrapopolazione carceraria ed la mancanza di mezzi per le cure della salute ai prigionieri !

"Là-in carcere, non ci sono psicologi da inviare per supporto, ma solo sociologi o etnologi ...", come dirà Didier Beauvais, anziano presidente della camera dell’istruttoria della Corte d'appello di Douai concernente la pedocriminalità nel Nord della Francia.

Marcel se ne va, pronto a morire e terribilmente triste di essere lontano da coloro cui vuole bene. L'operazione sulle sue metastasi nel 2006, era già stato un tentativo di farlo fuori, da una infermiera che gli aveva coscientemente iniettato una overdose di insulina per tre giorni consecutivi. L’ospedale,la giustizia e la stampa avevano reagito a ciò chiudendo gli occhi e le orecchie. Lui sarà operato in un altro ospedale, da altri medici che sembrano molto più attenti, ma non possono garantirne la sua sicurezza, perchè le autorità belghe incoraggiano il suo assassinio.

Voi potete inviare una cartolina all'ospedale St Jean de Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgio)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

13-02-09

Gevangenis Brugge: Patiënten worden eerst doodgepest alvorens geopereerd te worden


BruggeWAW.6a00d8341c50dd53ef01053677d1eb970c-800wikinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 13.2.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. de heer Luc Proot
Hoofdgeneesheer Gevangenis Brugge
8200 Sint-Andries-Brugge
(België)

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - tuchtstraffen en pesterijen als voorbereiding op hartoperaties

Zoals u weet, was de situatie van uw patiënt gedurende de laatste paar weken weer wat gunstig geëvolueerd doordat hem allerlei beloftes waren gedaan en omdat men, door een beslissing van de Raad van State, verplicht was geweest om de onterechte tuchtsancties die men tegen hem had genomen, terug op te heffen.

Vandaar ook dat hij een beetje was losgeraakt uit de wanhopige situatie waarin men hem systematisch door middel van eindeloze pesterijen en tuchtstraffen had gedreven.

Het is om die reden ook dat hij voorlopig afzag van zijn verzoek tot euthanasie en akkoord was om over een paar weken de door u voorgestelde hoogdringende hartoperaties te ondergaan.

Omdat de Werkgroep Morkhoven hoopte dat het nu eindelijk de goede kant zou uitgaan, was zij de laatste dagen ook wat minder scherp uitgevallen naar de directie van de gevangenis van Brugge.

Het heeft helaas niet mogen baten.

Zoals te verwachten was, liet de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie), die een maand lang niets meer van zich liet horen, gisteren verstaan dat haar rapport over uw patiënt 'bijna klaar' was maar, voegde zij er fijntjes aan toe, 'we kunnen niet meer verder omdat het hof van beroep te Antwerpen ons het gerechtelijk dossier van mijnheer Vervloesem niet wil overmaken'.

Zoals dit de voorbije maanden herhaaldelijk het geval was, zal de PSD die waarschijnlijk werd opgericht om gevangenen systematisch dood te pesten, morgen weer met een ander verzinsel afkomen.

Het is dan ook niet te verbazen dat wij gisteren een totaal gedemoraliseerde Marcel Vervloesem aantroffen terwijl alles nu juist in de goede richting leek te evolueren.

Het spijt mij dan ook dat ik u op uw verantwoordelijkheid als hoofdarts van de gevangenis van Brugge moet wijzen.

Het heeft immers geen enkele zin en het is bovendien riskant dat u patiënten hartoperaties laat ondergaan terwijl u weet dat zij enkele weken voor die operaties, opgejaagd en gedemoraliseerd worden.

U bent reeds maandenlang op de hoogte van de geneeskundige toestand van uw patiënt en u weet ook dat de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, het geneeskundig rapport dat voor de Dienst Individuele Gevallen bedoeld was, trachtte te vervalsen.

U weet dat Marcel Vervloesem hart- en suikerziek is, dat zijn nieren nog maar voor 60% werken, dat hij aan spiersterfte lijdt, dat hij op enkele weken tijd 5 maal met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge (waaraan u als arts verbonden bent) moest opgenomen en geopereerd worden enzoverder.

Ik verzoek u dan ook om uw verantwoordelijkheid als hoofdarts in deze op te nemen en ervoor te zorgen dat Marcel Vervloesem onder de beste omstandigheden en niet na wekenlange pesterijen die hem psychisch en lichamelijk volledig slopen, op de operatietafel terecht komt.

Alleen op die wijze kan hij overleven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie: stefaan.declerck.just.fgov, eric.ingrid.nl, hoofdredactie.demorgen, ccvink.it, antwerps.pershuis, christel breugelmans, m.dolphina.j.nl, carla van der horst, drsmkat.klokkenluiders.nl, deschamphelaere.senators, elke.tindemans.senaat, L.F. Hagemann.nl, F.Halsema.tweedekamer.nl, annemie.van.de.casteele.vlaams.parlement, Raf Jespers progresslaw, redactie.parool.nl, Wendy Vervloesem, rtbf, Redactie van stopkindersex, Liga Voor Mensenrechten, Roelie Post nl., redactie.nederlandsdagblad


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond de Morkhoven-onderzoekers Gina Bernaer en Marcel Vervloesem een studie maakten. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen.

06-02-09

Gevangenis Brugge: medische verzorging


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 6.2.2009

Luc PROOT
A.Z. St Jan
Department Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde
Ruddershove 10
8000 Brugge

Geachte Heer Proot,

Mag ik u, gezien u hoofdgeneesheer bent van de gevangenis van Brugge, er op wijzen dat de wonde in de linkerlies waarvoor Marcel Vervloesem nu bijna een paar maanden geleden met spoed in het Sint-Jan opgenomen en geopereerd moest worden (en waarvoor u een week geleden antibiotica voorschreef) bij ons bezoek van gisteren, sinds 2 dagen niet meer verzorgd werd ?

Ook zijn bloeddruk werd sinds twee dagen niet meer genomen terwijl dit tengevolge van zijn ernstige hartproblemen, waarvoor twee opéénvolgende operaties worden voorzien, urgent is.

Ik begrijp ook niet waarom men Marcel Vervloesem opnieuw in een gesloten afdeling van een niet-medische dienst alwaar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden, heeft opgesloten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be


Antwoord van Dokter Proot:

Beste,

Patiënt werd door mij deze middag gezien.
De wonde ziet er goed uit en zal verder verzorgd worden.

Ik heb enkele weken terug na overleg met de Heer Vandecandelaere voor De heer Vervloesem een cel alleen gevraagd om medische redenen. Deze cel was alleen ter beschikking op een gesloten afdeling. De heer Vervloesem was hiermede akkoord zolang hij maar rust kreeg. Hij blijft op deze afdeling evenwel onder de supervisie van de medische dienst.

De heer Vervloesem verzekerde mij deze morgen dat het een rustige afdeling, dat hij gerust gelaten wordt en zich er beter voelt dan op het medisch centrum.

Dr. Luc Proot

-------

Geachte Heer Proot,

Toch nog een vraagje.

Is het niet mogelijk om hem naar een meer open afdeling te verplaatsen ?

Het betreft hier tenslotte toch geen Marc Dutroux (of erger zelfs want zelfs de journalisten krijgen geen toelating om hem te bezoeken).

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

-------

Geachte Heer Proot,

Er zijn nog een aantal zaken die mij van het hart moeten.

Als gespecialiseerde arts weet u beter dan wie ook dat mensen zoals Marcel Vervloesem (geopereerd voor hart en kanker, zwaar suikerziek, nieren die slechts voor 60% werken, de voorbije maanden reeds 5 maal met spoed in het ziekenhuis opgenomen en 4 maal geopereerd terwijl hij nog 2 hartoperaties zou moeten ondergaan), helemaal niet in de gevangenis thuishoren en zeker niet in een volledig gesloten afdeling waar dat er geen medische voorzieningen zijn.

Ik vraag mij bovendien af waarom er nog steeds geen onderzoek is gebeurd naar het foutieve medische rapport dat door de dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, over de medische toestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt.

Mag ik u dan ook verzoeken om uw verantwoordelijkheid als hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, op te willen nemen en u noch door de gevangenisdirectie, noch door justitie onder druk te laten zetten ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-------

Brussel, 7.2.2009

Geachte Heer Proot,

U schreef mij dat u enkele weken terug, na overleg met gevangenisdirecteur Vandecandelaere en om medische redenen, een cel alleen gevraagd had voor De heer Vervloesem en dat deze cel alleen ter beschikking was op een gesloten afdeling.
U zei dat De heer Vervloesem hiermede akkoord ging zolang hij maar rust kreeg.
Maar u vergeet er wel bij te zeggen dat hij gedurende de eerste dagen 24-uren-op-24-uren geisoleerd werd (waarmee hij niet akkoord ging).
U vergeet ook te melden dat gevangenisdirecteur Vandecandelaere hem toen bij hem geroepen heeft en toen eiste dat bepaalde uitspraken over Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, van het Internet zouden verdwijnen, zoniet zouden er 'nog meer tuchtmaatregelen worden genomen'. Kort daarop moest Marcel Vervloesem voor de tuchtcommissie verschijnen.

Maken het 24-uren-op-24-uren opsluiten in een isoleercel en het chanteren en bedreigen van zwaar zieke patiënten, misschien deel uit van de moderne geneeskunde ?

Zoals ik u reeds schreef (en als geneesheer weet u dit beter dan ik), horen mensen die zo zwaar ziek zijn als Marcel Vervloesem niet in een gevangenis thuis en is het foutief opmaken van het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van Dokter Van Mol, indien er kwaadwilligheid mee is gemoeid, een ernstig misdrijf.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

10:02 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenis brugge medische verzorging |  Facebook |

29-01-09

Gevangenissen - Recht op Gezondheidszorg: Brief aan Dokter Francis Van Mol


GevangenisBrugge.P-18patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

From: Jo
To: francis.vanmol@just.fgov.be
Sent: Wednesday, January 28, 2009
Subject: Wetgeving gezondheidszorg en gezondheidsbescherming in gevangenissen.

HOOFDSTUK VII.

— Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming

Afdeling I.
— Gezondheidszorg

Art. 87.

De gezondheidszorg in de gevangenissen omvat :

1° de diensten verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt;

2° de bijdrage van de zorgverleners tot de gezondheidspreventie en de gezondheidsbescherming van het personeel en van de gedetineerden;

3° de bijdrage van de zorgverleners tot de reïntegratie van de gedetineerde in de samenleving.

Art. 88.

De gedetineerde heeft recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving en die aangepast is aan zijn specifieke noden.

Art. 89.

De gedetineerde heeft in de loop van zijn detentietraject er recht op dat de gezondheidszorg die hij voor de opsluiting in de gevangenis genoot gelijkwaardig wordt voortgezet. Hij wordt zo spoedig mogelijk na zijn opname en daarna telkens hij erom verzoekt bij de aan de gevangenis verbonden arts gebracht.

Art. 90.

De gedetineerde heeft recht op de diensten van zorgverleners met de vereiste kwalificaties in functie van zijn specifieke noden.

Art. 91.

§ 1. De gedetineerde heeft het recht het bezoek te ontvangen van een arts van zijn keuze. De vrij gekozen arts heeft de bevoegdheid om de gedetineerde met raadgeving te dienen. Na onderzoek van de gedetineerde deelt de vrij gekozen arts zijn advies betreffende diagnose, voorgestelde diagnostische onderzoeken en behandeling schriftelijk mee aan de aan de gevangenis verbonden arts. Indien de artsen, na overleg, het niet eens zijn, vragen zij, met instemming van de gedetineerde, het advies van een derde arts die zij in onderling overleg aanwijzen.

§ 2.Indien daartoe redelijke gronden bestaan kan de gedetineerde zich, op zijn verzoek, in de gevangenis laten behandelen door een vrij gekozen arts, mits toestemming van het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Het diensthoofd brengt de verzoeker binnen zeven dagen na de indiening van het verzoek schriftelijk op de hoogte van zijn met redenen omklede beslissing. Bij afwijzing van het verzoek wijst het diensthoofd hem op de beroepsmogelijkheid bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad alsmede op de termijnen waarbinnen en de wijze waarop dit beroep moet worden ingesteld.

De artikelen 165 en 166 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De Koning regelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor het bezoek en de tenlasteneming van de kosten verbonden aan het advies, aan de behandeling op advies van de vrij gekozen arts en aan de behandeling door een vrij gekozen arts. Hij bepaalt de nadere procedure bij meningsverschil tussen de artsen.

Art. 92.

§ 1. In de uitoefening van zijn rechten van patiënt kan de gedetineerde als vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 7, § 2, derde lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, enkel aanwijzen :

1° een arts van buiten de gevangenis;

2° een advocaat;

3° een door de gevangenis aangestelde of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing.

§ 2. In afwijking van artikel 9, § 3, eerste lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, kan een gedetineerde geen afschrift verkrijgen van zijn patiëntendossier. Hij kan enkel schriftelijk verzoeken een afschrift mee te delen aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon.

Art. 93.

§ 1. Wanneer een gedetineerde een medisch geïndiceerd diagnostisch onderzoek of gespecialiseerde behandeling nodig heeft waarvoor de gevangenis niet of onvoldoende is uitgerust, wordt hij op verzoek van de aan de gevangenis verbonden arts, in voorkomend geval na diens overleg met de vrij gekozen arts, overgebracht, indien nodig met medische begeleiding, naar een gespecialiseerde gevangenis, naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg.

De in artikel 91, § 3, voorziene procedure bij meningsverschil tussen de artsen is van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Zwangere vrouwen worden voor bevalling overgebracht naar een ziekenhuis.

§ 3. Zwangere vrouwen die binnen de wettelijk gestelde voorwaarden om een zwangerschapsafbreking verzoeken worden overgebracht naar een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden.

§ 4. Wanneer de gedetineerde naar een ziekenhuis of naar een instelling voor gezondheidszorg wordt overgebracht wordt dit beschouwd als een bijhuis van de gevangenis, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de zorgverstrekking.
De Koning stelt de nadere regels vast inzake de overbrenging en de bewaking.

Art. 94.

Wanneer een behandelende arts van oordeel is dat de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een gedetineerde ernstig wordt geschaad door de voortzetting van de detentie of door enigerlei daarmee verband houdende omstandigheden, meldt hij dit, met instemming van de gedetineerde, aan de directeur en aan het diensthoofd van de dienst voor gezondheidszorg bij de penitentiaire administratie.

Art. 95.

In geval van levensgevaar of overlijden van de gedetineerde draagt de directeur er zorg voor dat zijn samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, zijn naastbestaanden, diegene die met hem een feitelijk gezin vormt en desgevallend zijn voogd of voorlopige bewindvoerder en de door de gedetineerde patiënt aangewezen vertegenwoordiger daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Hij stelt hen, indien zij hierom verzoeken, in verbinding met de aan de gevangenis verbonden arts.

Art. 96.

§ 1. De zorgverleners behouden hun professionele onafhankelijkheid en hun evaluaties en beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de gedetineerde worden enkel gefundeerd op medische criteria.

§ 2. Zij kunnen niet gedwongen worden handelingen te stellen die hun vertrouwensrelatie met de gedetineerde in het gedrang brengen.

§ 3. De functie van zorgverlener is onverenigbaar met een opdracht als expert in de gevangenis

Art. 97.

§ 1. De gezondheidszorg in de gevangenissen wordt gestructureerd en zodanig georganiseerd en geïntegreerd in de gevangenisactiviteit dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden.

§ 2. De Koning stelt nadere regels vast voor de organisatie van de gezondheidszorg, voor de structuur en voor de werking van de dienst voor gezondheidszorg in de gevangenis.

Art. 98.

Er wordt een uit aan de gevangenis verbonden artsen, tandartsen en verplegers samengestelde Penitentiaire Gezondheidsraad opgericht die aan de minister adviezen verleent teneinde de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen in het belang van de gedetineerde patiënt. De Koning bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking ervan.

Afdeling II.
— Gezondheidsbescherming

Art. 99

§ 1. De gezondheidsbescherming in de gevangenissen heeft onder meer betrekking op de hygiëne, de voeding, het welzijn op het werk, de distributie van geneesmiddelen en de verwijdering van het medisch afval.

§ 2. De directeur draagt er zorg voor dat de diensten die belast zijn met de gezondheidsbescherming van personen in de vrije samenleving hun diensten kunnen aanbieden in de gevangenissen.

§ 3. De zorgverleners lichten de directeur in over de omstandigheden die niet voldoen aan de eisen van gezondheid, van hygiëne en van het welzijn op het werk.

§ 4. De aan de gevangenis verbonden arts verwittigt onmiddellijk de directeur als hij een besmettelijke ziekte of de dreiging ervan vaststelt.

Hij verwittigt tevens de directeur ingeval er maatregelen moeten getroffen worden om de zieke gedetineerde af te zonderen of om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

HOOFDSTUK VIII. — Medische en medico-psychosociale expertise

Afdeling I. — Medische expertise

Art. 100.

§ 1. De medische expertise heeft onder meer betrekking op :

1° het onderzoek en de diagnose die dwingend aan de gedetineerden kunnen worden opgelegd en die tot doel hebben duidelijkheid te scheppen over de gezondheidstoestand van de gedetineerde en de negatieve invloed daarvan op de toestand van anderen of op de gezondheid in de gevangenis;

2° het advies over de arbeidsgeschiktheid en de geschiktheid tot sporten van de gedetineerde;

3° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van een bijzondere veiligheidsmaatregel, de plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime, de opsluiting in een strafcel of de afzondering in de eigen cel als tuchtsanctie;

4° het advies over het al dan niet bestaan van medische contraindicaties voor het opleggen van dwangmiddelen, voor de handhaving van de orde, de veiligheid en de tucht in de gevangenis;

5° het advies over de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van gedetineerden na een arbeidsongeval of sportongeval in de gevangenis met het oog op de toekenning van een vergoeding;

6° inspecties van ruimtes, voorwerpen en levensmiddelen met betrekking tot gezondheid en de hygiëne.

§ 2. De medische expertise wordt uitgevoerd door adviserende artsen.

§ 3. De functie van adviserende arts is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis.

Afdeling II. —

Medico-psychosociale expertise

Art. 101.

§ 1. De medico-psychosociale expertise in de gevangenissen omvat de diensten verstrekt door experten met het oog op het stellen van een diagnose en het verlenen van adviezen in het kader van de besluitvormingsprocessen met betrekking tot onder meer :

1° het individueel detentieplan;
2° de plaatsing en overplaatsing van gedetineerden;
3° het tijdelijk verlaten van de strafinrichting;
4° de bijzondere vormen van strafuitvoering;
5° de vervroegde invrijheidstelling.
§ 2. De functie van expert is onverenigbaar met een opdracht als zorgverlener in de gevangenis


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89
(Het is reeds 5 keer op 9 dagen tijd dat men Marcel Vervloesem van cel verandert. Wil men hem, door te voorkomen dat hij zijn brieven tijdig aankrijgt, nog verder van de buitenwereld afsluiten ?)

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto: Gevangenis Brugge

25-01-09

MINISTER DE CLERCK: NOOD-OPROEP VOOR MARCEL VERVLOESEM


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 25.1.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Minister De Clerck,

Betreft: Marcel Vervloesem

Hopelijk hebt U mijn mails en aangetekende brieven in verband met de zorgwekkende toestand van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en het vervalste medische rapport over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand waarin ik U om een onderzoek vroeg, goed ontvangen.

Ik weet niet welk initiatief U inzake Marcel Vervloesem gaat nemen maar hou er wel rekening mee dat deze tengevolge van de volledig onterechte tuchtstraffen die een gevolg zijn van de weigering van de Werkgroep Morkhoven om haar artikels in verband met het geknoei omtrent het medisch rapport aan te passen, gedurende verschillende dagen geen medicatie meer neemt.
Marcel Vervloesem is momenteel afhankelijk van een insulinepomp en men had hem pas antibiotica voor een gevaarlijke infectie van de wonde in zijn linkerlies voorgeschreven (een maand geleden diende hij voor een inwendige bloeding van deze wonde met spoed opgenomen en geopereerd te worden in het A.Z. Sint Jan te Brugge).

U begrijpt ook dat terminaal zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, ongeneeslijke wonde, zware suikerziekte, insulinepomp, 5 x op 4 maanden tijd in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd, nog 2 te verwachten hartoperaties,) onmogelijk door middel van vervalste medische rapporten in de gevangenis kunnen opgesloten blijven.
Het in de gevangenis laten overlijden van terminaal zieke gevangenen is ook geen aangewezen middel om Uw probleem rond de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Volgens onze informatie zou Dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die Marcel Vervloesem persoonlijk opvolgde, nu ook 'op vacantie' zijn.

Rekenende op uw hoogdringende tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

PS. Ik zal maandag a.s. telefonisch contact opnemen met één van uw kabinetsmedewerkers alhoewel zij het misschien zijn die het dossier van Marcel Vervloesem onder Uw voorganger Jo Vandeurzen, geblokkeerd hebben.


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

23-01-09

Zieke gevangenen: folteringen, pesterijen, chantages en tuchtstraffen


GevangenisBrugge.151041743declerck300patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

TUCHTCOMMISSIE ZONDERT MARCEL VERVLOESEM VAN DE BUITENWERELD AF

Brussel, 22.1.2009

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die als onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort gedurende 11 jaar lang door de Belgische justitie werd vervolgd en tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd nadat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier had laten verdwijnen, moest vandaag voor de tuchtcommissie van de gevangenis van Brugge verschijnen.

Die besliste dat Marcel Vervloesem, zoals bij zijn 32-dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge, enkel nog maar zijn familie (zijn dochter Wendy die zich nauwelijks kan verplaatsen) op 'bezoek' kan krijgen. Marcel Vervloesem mag zijn dochter (die geen lid is van de Werkgroep Morkhoven) enkel achter een glazen wand zien en het is niet gezegd of ook zijn kleinkinderen kunnen meekomen. Er werden nog andere tuchtstraffen genomen. Marcel Vervloesem kan niemand meer telefoneren, heeft geen recht meer op briefwisseling enzoverder.
De tuchtstraffen die werden genomen, zijn niet meer dan de verderzetting van maandenlange pesterijen, de medische verwaarlozing gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting en de mensonterende behandelingen en folteringen (isoleercellen, naaktfouillering, vastgeboeid aan de operatietafel in het A.Z Sint-Jan te Brugge,). Er werden trouwens ontelbare willekeurige tuchtstraffen uit puur sadisme of als pure wraakactie voor de publicaties van de Stichting Prinses de Croÿ en/of Werkgroep Morkhoven, zonder tussenkomst van de tuchtcommissie (alhoewel dit geen verschil uitmaakt) genomen.
De volledige afsluiting van de buitenwereld, komt neer op een soort doodsvonnis voor Marcel Vervloesem die uit het bezoek van zijn vrienden juist de moed wist te putten om voor zijn rechten te blijven vechten en de wil vond om te blijven overleven alhoewel hij door het onmenselijke gevangenissysteem en de willekeurige tuchtmaatregelen die de totale vernietiging van zijn persoon beoogden, zodanig gekraakt werd dat hij steeds meer in de richting van zelfmoord en zelfs van euthanasie is beginnen te denken.

Zo werd Marcel Vervloesem enkele dagen geleden nog, omwille van de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, die een volledig foutief medisch rapport over Marcel Vervloesem opmaakte, plotseling uit zijn cel van het medisch centrum gehaald en opgesloten in een isoleercel van een afdeling die over geen enkele medische voorziening beschikt.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, zei dat het geen tuchtmaatregel betrof maar dat was het duidelijk wel want Marcel Vervloesem werd 24 uren op 24 uren, zonder enige ontspanning of afleiding, in de piepkleine isolatiecel (een 'observatiecel' genoemd) opgesloten.
Op een bepaald moment werd hij plotseling op het bureau van gevangenisdirecteur Vandecandelaere ontboden die hem ervoor waarschuwde dat er 'nog meer sancties zouden volgen' indien bepaalde gezegdes over dokter Van Mol, niet van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven verwijderd zouden worden.
De Werkgroep Morkhoven weigerde toe te geven aan deze chantage en vond niet -zoals zij justitieminister De Clerck (die zich weinig van deze zaak aantrekt) per aangetekende brief liet weten- dat het geknoei met het medische rapport over de medische toestand van Marcel Vervloesem moest dichtgedekt worden.
Kort daarop werd Marcel Vervloesem terug naar zijn cel op het medisch centrum overgebracht. Om de nuchtere waarnemer wat zand in de ogen te strooien, werd Marcel Vervloesem vanwege de 'problematische toestand met zijn suikerziekte' die men grotendeels opnieuw door middel van de chantage en de 24-uren-op -24-uren-isolatie had veroorzaakt, eerst naar een specialist gestuurd die een insulinepomp voorschreef.
Vervolgens zorgde dokter Proot ervoor dat Marcel Vervloesem antibiotica kreeg om de infectie van zijn reeds wekenlange wonde in de linkerlies te stoppen.
Het leek weer de goede kant op te gaan. Maar dan kwam de aap uit de mouw. Toen Marcel Vervloesem vroeg om naar de ontmoetingsruimte te mogen gaan (ook wel 'rokerszaaltje' genoemd omdat er geen andere ruimte ter beschikking is), werd hem dat zonder enige reden geweigerd.
De stoppen sloegen even door bij Marcel Vervloesem die zopas opnieuw dagenlang geisoleerd was geweest en zwaar onder druk was gezet door directeur Vandecandelaere. Marcel Vervloesem vreesde dat men hem opnieuw 24-uren-op-24-uren zou opsluiten. En daar had de tegenpartij met haar geraffineerde spelletjes nu net op gerekend.
Het regende metéén tuchtrapporten en Marcel Vervloesem moest voor de tuchtcommissie verschijnen die er natuurlijk van profiteerde om de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven vanwege hun ongewenste publicaties op het Internet, het bezoek aan Marcel Vervloesem te ontzeggen. Dit was dus een pure wraakactie. Het zegt ook iets over de chantagepraktijken binnen de gevangenissen en de manier waarop sommige leden van de gevangenisdirectie met persvrijheid omgaan.

Wat gevangenisdirecteur Vandecandelaere en zijn achterban echter vergeten, is dat zij verantwoordelijk zullen gesteld worden indien Marcel Vervloesem eerstdaags zou komen te overlijden. En ook justitieminister De Clerck zal zich moeten komen verantwoorden want hij werd zowel door de advocaat van Marcel Vervloesem als door de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde wijze van de voornoemde feiten op de hoogte gesteld.

Zowel Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), als dokter Van Mol en de gevangenisgeneesheren + directeurs weten dat Marcel Vervloesem:
- onlangs wegens een hartziekte en kanker werd geopereerd
- lijdt aan een zware vorm van suikerziekte en maar voor 60% werkende nieren heeft
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis diende te worden opgenomen (waarbij hij 1 keer gedurende 6 uren lang door middel van een hartmachine gereanimeerd diende te worden)
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren op drie weken tijd geopereerd diende te worden in het AZ Sint Jan te Brugge (waarbij hij zelfs met zijn enkel aan de operatietafel werd geboeid)
- verschillende bloedtransfusies kreeg in de gevangenis omdat zijn lichaam, misschien tengevolge van kanker, onvoldoende rode bloedcellen aanmaakt
- wekenlang aan een nierdialysetoestel in het AZ Sint-Jan te Brugge lag
- al bijna twee maanden lang behandeld wordt voor de infectie van een gapende open wonde in zijn linkerlies
- regelmatig serum krijgt toegediend
- thans een insulinepomp moet dragen
- een ongewoon hoge bloeddruk heeft wat zijn kans op een hartinfarct verhoogt
- eigenlijk zo snel mogelijk twee hartoperaties (lekkende hartkleppen en verstropte leidingen) zou moeten ondergaan die er misschien niet meer zullen komen omdat men hem, ondermeer door het opmaken van een foutief medisch rapport dat hem geen enkel vooruitzicht biedt, in een bijna totale auto-destructieve richting heeft gedreven (euthanasie,). De vooraf geregiseerde tuchtmaatregel dwingt Marcel Vervloesem nog verder in die richting zodat men eerder van een als zelfmoord vermomde moord zou kunnen spreken.

Er waren reeds talrijke mysterieuze overlijdens en zogezegde zelfmoorden in de gevangenis van Brugge die steeds vergezeld gingen van de mededeling dat justitie een 'onderzoek zou instellen' (zonder dat men er achteraf nog iets van hoort).
Enkel jaren geleden begonnen enkele koerdische activisten een hongerstaking in de gevangenis van Brugge omdat zij in de ondergrondse cachotten gefolterd werden (24 uren-op-24-uren-isolatiecel, geen contact met de buitenwereld, geen bezoek, geen briefwisseling, dag en nacht een folterend licht, om de vijf minuten wakker gemaakt, naaktfoullieringen enz.)
De rechter deed tot drie maal toe uitspraak in deze zaak maar de gevangenisdirectie mocht het gerechtelijke vonnis telkens naar de prullenmand verwijzen. Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van de minister van justitie die wel direct klaar staat als er gevangenen vanwege procedurefouten worden vrijgelaten.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat de Brugse gevangenis vaak met Guantanamo wordt vergeleken waar gevangenen, zonder rekening te houden met de Conventie van Génève, gefolterd worden.
De Belgische justitie heeft reeds beslist om nog meer speciale cellen en folterkamers te laten bouwen. Die zijn immers zeer bruikbaar in tijden dat het economisch slechter gaat.
Er is ook voorzien in een tweede Guantanamo op Belgisch grondgebied nadat de nederlandse regering liet verstaan dat zij niet bereid was om een deel van de 10.000 Belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

Kopie: Mter Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem - Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V- Vlaamse Christen-Democraten) - ...

------

CONTACT:

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be
Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Gevangenis Brugge, Justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge

10-01-09

Behandeling van zieke gevangenen: België


christus16.12.08gevangTurnhout.mail patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om bij de Nationale Orde van Geneesheren (alhoewel die eerder geneesheren beschermt dan dat ze iets om patiëntenrechten geeft) klacht neer te leggen tegen dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie.
Men kan ook klacht indienen bij justitieminister De Clerck.

Van Mol is namelijk de man die de medische rapporten voor de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie opmaakt die over de vrijlating van gevangenen op basis van gezondheidsredenen moet beslissen. Hij is ook verantwoordelijk voor de medische verzorging (of verwaarlozing) in de gevangenisssen.

In het geval van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, valselijk beschuldigd werd, maakte dokter Van Mol een verkeerd medisch rapport op en verschafte hij verkeerde gegevens aan de advocaat van Marcel Vervloesem.
In zijn rapport staat ondermeer dat Marcel Vervloesem 'zelf schuldig is' aan zijn hopeloze medische toestand. Over de hartziekte, kanker, zware suikerziekte (en operaties) die Marcel Vervloesem voor zijn opsluiting in de gevangenis had, wordt er niet gesproken.
Zelfs over de verschillende spoedopnames die het gevolg waren van de medische verwaarlozing in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, wordt er in het rapport niets gezegd.
Ook de 3 operaties op 3 weken tijd, de bloedtransfusies (3 liters bloed op 6 dagen tijd) en de wekenlange nierdialyses in het AZ. Sint-Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem zelfs aan de operatietafel werd vastgeketend, komen niet ter sprake.
Geen woord over het feit dat Marcel Vervloesem (tengevolge van zijn kanker waarschijnlijk) geen rode bloedcellen meer aanmaakt.
Geen woord over de vuistgrote wonde in Marcel Vervloesem's linkerles die nog steeds niet is dichtgegroeid.
Marcel Vervloesem die nooit rookte en een hekel had aan rokers in zijn huis, wordt in het rapport van Van Mol zelfs een 'roker' genoemd !

Van Mol zou kunnen beweren dat hij 'verkeerd werd ingelicht' maar de Werkgroep Morkhoven gelooft dat niet omdat Van Mol, zoals hij dat in 2002 in het geval van een andere gedetineerde reeds deed, bewust ontkende dat Marcel Vervloesem aan de operatietafel werd geketend.

Van Mol vond het blijkbaar ook goed dat Marcel Vervloesem in het AZ. Sint Jan te Brugge, 8 dagen en nachten aan zijn ziekenhuisbed werd vastgeketend.
Hij was akkoord met het feit dat Marcel Vervloesem gedurende wekenlang, zonder contact met zijn medegevangenen, in een onverluchte isoleercel van het medisch centrum te Brugge werd opgesloten. Marcel Vervloesem mocht deze cel niet verlaten.

Wie tenslotte, heeft Marcel Vervloesem op het medisch centrum te Brugge wekenlang (voor, tijdens en na zijn operaties) in een cel laten steken met een medegevangene die wegens darmproblemen overal zijn behoefte deed en de nachtrust verstoorde omdat hij constant naar het toilet moest gaan ? Waarom kreeg deze gevangene niet de gepaste verzorging en stak men deze man met zware psychologische problemen omdat hij ook constant tegen zichzelf praat, bij Marcel Vervloesem die dringend behoefte had aan rust om van zijn operaties te recupereren ?

Een 'geneesheer' die gezworen heeft dat hij de eed van Hippocrates en de deontologische code van de Orde van Geneesheren zou respecteren en die dergelijke overtredingen begaat, moet dringend aan een tuchtonderzoek onderworpen worden. Voor dergelijke mensen is er geen plaats binnen de Penitentiaire Gezondheidsdienst van justitieminister Declerck.

Kopie: Justitieminister Declerck, Orde van geneesheren, Penitentiaire Gezondheidsdienst

Dien een klacht in over deze schandalige toestanden in de Belgische Gevangenissen bij:

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(Tel.: 02 542 80 11)
Website: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Orde van geneesheren
Nationale Raad
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 BRUSSEL
Tel.: 02.743.04.00
Fax : 02.735.35.63
e-mail: ordomedic@skynet.be

Penitentiaire Gezondheidsdienst
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

Foto: voor de gevangenis in Turnhout

21:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: behandeling zieke gevangenen belgie |  Facebook |

Guantanamo Brugge: Hopeloze toestand voor zwaar zieke Marcel Vervloesem


Gevangenis van Brugge

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem die wegens de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd.

-------

Brussel, 8 januari 2009

Beste Wendy,

Zoals je zegt, heeft je vader nu een andere cel gekregen. Dat zal wel het gevolg zijn van ons schrijven en het feit dat ik nu opnieuw die europese parlementsleden gecontacteerd heb.
Minister De Clerck en konsoorten zijn er blijkbaar niet erg gerust in.
België is trouwens al verschillende keren veroordeeld geweest wegens mensenrechtenschendingen en heeft zopas van het VN-Comité tegen Folteringen en de Liga voor de Mensenrechten een reeks scherpe opmerkingen over folteringen in de gevangenissen gekregen.

Het feit dat Marcel in het hospitaal AZ. Sint Jan te Brugge dag en nacht vastgeketend gelegen heeft (zelfs aan de operatietafel geboeid werd alhoewel dokter Van Mol dat, zoals hij in 2002 in een ander geval deed, ontkende), het feit dat men dag en nacht een folterend licht op zijn kamer liet branden en het feit dat men zijn bezoek weigerde, was op zichzelf al schokkend genoeg (zonder over al de andere mensenrechtenschendingen te spreken).

Heel wat mensen hebben toen gereageerd met de woorden: 'Wat een schande en dat in een zogezegde democratische rechtsstaat als België!'

Maar slechts weinigen hebben er bij stilgestaan dat deze folterpraktijken dagelijks in onze Belgische gevangenissen worden toegepast en dat daardoor al heel wat mensen in de gevangenissen overleden zijn of zelfmoord pleegden.

Niemand had verwacht dat men Marcel wekenlang, en ook voor en na zijn spoedopnames en operaties in het AZ Sint-Jan, nog eens opzettelijk bij een geestesgestoorde zou steken die tengevolge van een darminfectie, alles vol kakte.

Het is duidelijk dat men dit met de voortdurende valse beloftes heeft aangewend om Marcel ook geestelijk en emotioneel te kunnen kraken. Geen wonder dus dat de gevangenis van Brugge soms vergeleken wordt met Guantanamo waar men dergelijke praktijken toepast.

Wat ons bezoek van vandaag betreft: Marcel zei dat hij wel 'goede gesprekken' had met dokter Luc Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, maar anderzijds voelde hij zich 'enorm onder druk gezet'. Dat is enigszins bevreemdend want als men 'goede contacten' heeft met de hoofdgeneesheer, zou men zich juist goed moeten voelen.
Dat bewijst dat er bepaalde zaken mislopen.

Het schijnt dat dokter Proot en dokter Van Mol, geneesheer-diensthoofd van het ministerie van justitie die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg binnen onze Belgische gevangenissen, elkaar zelfs in verband met Marcel in de gevangenis van Brugge ontmoet en gesproken hebben. Men zou kunnen zeggen dat dit een dubbele reden is om tevreden te zijn.

De cel op zichzelf is inderdaad een verbetering maar er is echter één probleem. Zij bevindt zich niet in het medisch centrum en er is maar 1 bewaker voor 30 gevangenen.
Indien er 's nachts iets onverwacht men Marcel zou gebeuren, kan men hem dus 's morgens dood weervinden in zijn cel. En zoals je weet, acht dokter Proot de kans op een hartinfarct erg reëel. Vandaar ook dat hij de hartoperaties zo snel mogelijk zou willen uitvoeren.

Het is totaal onverantwoord dat men Marcel naar een andere sectie heeft overgebracht terwijl men op het medisch centrum van de gevangenis, een speciale afdeling heeft voor mensen die moeten geöpereerd worden.
Dokter Proot en dokter Van Mol hebben wel in onderling overleg besloten om een alarmbelletje boven het bed van Marcel te installeren maar dat betekent geen oplossing.
Op de eerste plaats moet Marcel bij een hartinfarct nog in staat zijn om op het knopje van de alarmbel te duwen. Op de tweede plaats moet het alarmbelletje feilloos functioneren.
Op de derde plaats moeten de verpleging en de geneesheer van wacht van het medisch centrum in de gevangenis, tijdig arriveren. Op de vierde plaats moeten ze hem tijdig naar het medisch centrum kunnen brengen waar dat de nodige medische toestellen staan om zijn leven te redden. Op de vijfde plaats moet men hem tijdig met de ambulancediensten naar het ziekenhuis kunnen overbrengen om hem -zoals een dikke maand geleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout gebeurde- door middel van een hartmachine en een beademingsapparaat te reanimeren.

Marcel heeft dus alle redenen om ongerust te zijn.
Vandaar dat hij ons vroeg om hem overmorgen opnieuw te komen opzoeken.

Hij vroeg ook dat jij en/of Peter en de andere mensen van onze groep hem de volgende week regelmatig willen komen bezoeken. Zo kan deze verontrustende situatie mee opgevolgd worden.

Ik vind het onbegrijpelijk dat ervaren artsen zoals dokter Proot en dokter Van Mol die tenslotte al jarenlang werkzaam zijn in het gevangeniswezen, hun medische verantwoordelijkheid in deze niet wensen op te nemen. En ik begrijp nog minder hoe zij op het idee zijn gekomen om een risicopatiënt zoals Marcel die dringend zware hartoperaties moet ondergaan, in een cel buiten het medisch centrum op te sluiten.
Dit gaat mijn petje werkelijk te boven.
Maar ja, tegenwoordig schrik ik nergens meer van.
Een zwaar zieke persoon (hart, suikerziekte, kanker,) onschuldig in de gevangenis opsluiten; hem vervolgens wekenlang in een onverluchte isoleercel opsluiten zonder dat hij enig contact heeft met zijn medegevangenen; hem zonder zijn medisch dossier naar een andere gevangenis overbrengen; hem zonder medische zorg laten terwijl hij vanwege de schommelingen van zijn suiker direct in een hospitaal zou moeten opgenomen worden; het zover laten komen dat hij niet meer kan gaan omdat zijn benen en voeten vol met water zitten; hem na een viertal dagen reeds uit het ziekenhuis ontslaan terwijl men 6 uur nodig had om hem te reanimeren; hem 8 dagen en 8 nachten lang aan zijn ziekenhuisbed, rolstoel en operatietafel ketenen; gedurende 8 nachten lang een folterend licht op zijn ziekenkamer laten branden; hem, zonder rekening te houden met zijn uitzichtloze gezondheidstoestand en zijn spoedopnames en operaties, in een cel met een geestesgestoorde plaatsen waar hij bijna niet kan slapen; een medisch rapport voor de Dienst Individuele Gevallen opmaken dat opzettelijk verkeerde gegevens bevat; hem twee weken voor zijn urgente hartoperaties op een afdeling plaatsen waarin geen medisch personeel aanwezig is enzoverder, enzoverder.

Het lijkt allemaal mogelijk te zijn in onze Belgische gevangenissen. En dan spreken we nog niet over de diefstallen van de ontlastenden dossierstukken uit Marcel's strafdossier.

Het feit dat er zo'n 1500 veroordeelden (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang) met of zonder electronische enkelband thuis mogen zitten omdat onze gevangenissen 'overbevolkt' zijn terwijl zwaar zieke gevangenen wél opgesloten blijven, is totaal onrechtvaardig.
Men zou haast zeggen dat het Belgische gevangenisbeleid het werk van één of andere geesteszieke is.

Ik schrijf vandaag nog naar justitieminister De Clerck en enkele europese verenigingen en parlementsleden om de gruwelijke wantoestanden in de Belgische gevangenissen, opnieuw aan te klagen.

Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor Marcel en voor de gedetineerden die zich in dezelfde situatie bevinden.

Jan


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

01:22 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: guantanamo gevangenis brugge |  Facebook |