31-05-09

Dood van een activist: Minister De Clerck was op de hoogte


OK.tralies.tuin.59760Brussel, 31 mei 2009

Gevangenis Brugge
ter attentie van Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw,

U weet waarschijnlijk wel hoe slecht het thans gesteld is met Marcel Vervloesem nadat de directie hem maandenlang aan het lijntje heeft gehouden met de Psycho Sociale Dienst (PSD) en tenslotte negatief adviseerde met de mededeling dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield' (wat precies één dag voor zijn noodzakelijke opname in het AZ te Brugge gebeurde). De directie is dus met justitieminister De Clerck mede verantwoordelijk als er iets met Marcel Vervloesem die er (nogmaals gezegd) thans zeer slecht aan toe is, gebeurt.

Ik heb intussen vernomen dat de PSD en directie ervoor hebben gezorgd dat de sociaal assistente van het ministerie van justitie die bij Jacqueline de Croÿ een enquête moest verrichten, te laat verwittigd werd. Zij werd pas op 21 april (terwijl Marcel Vervloesem zijn aanvragen op 5 maart 2009 deed en het personeelscollege op 7.5.2009 plaats vond) op de hoogte gebracht.
Daardoor kon er geen beslissing worden genomen en de zaak weer uitgesteld worden.

De PSD wist ook al de overdracht van het gerechtelijk dossier vanuit Antwerpen te vertragen en weigerde een kopie aan te vragen bij de advocaat van Marcel Vervloesem die dit spontaan voorstelde.

Ik heb nu vernomen dat de PSD en de directie ook de Universitaire Instelling te Antwerpen die een begeleiding voorstelde opzettelijk te laat verwittigd heeft zodat de directie die graag spelletjes met weerloze gevangenen speelt, ook daarin negatief kon adviseren.

Het schijnt dat er al heel wat klachten tegen de PSD in Brugge geweest zijn en dat de rotte appels uit de PSD naar de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie werden overgeplaatst van waaruit men alle dossiers mede blokkeert.

Ik diende een tijdje geleden een klacht in bij u omdat u het gevangenisreglement liet overtreden.
Een pijama van Patricia Poupard uit Frankrijk, die als geschenk voor Marcel Vervloesem was bedoeld, werd immers zogezegd teruggestuurd terwijl hij had moeten gedeponeerd worden en in de kelder had moeten opgeslagen worden. Het feit dat mevrouw Poupard de pijama nooit heeft weergezien, laat veronderstellen dat hij door iemand van de gevangenis werd ingepikt. Ik vraag u nogmaals om een onderzoek terzake te laten instellen.

Ik meld u verder dat er heel wat brieven van de dochter en kleindochter van Marcel Vervloesem werden achtergehouden. Dat gebeurde waarschijnlijk ook met andere brieven. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik heb u daarvan reeds verschillende malen op de hoogte gebracht maar u wenst het gevangenisreglement blijkbaar niet te laten respecteren.

De postzegels en briefomslagen die door Patriza Tabanelli vanuit Italië naar Marcel Vervloesem werden opgezonden werden, om onbegrijpelijke reden, in de kelder gedeponeerd, tesamen met een doos geschenken voor Marcel Vervloesem.

Het verbaast mij helemaal niet dat er zoveel zelfmoordgevallen in de gevangenis van Brugge plaats vinden of dat mensen zoals Marcel Vervloesem die, vanwege hun gezondheidstoestand al niet veel levensverwaching meer hebben, er tot wanhoopsdaden worden gedwongen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: Minister Stefaan Declerck, Sarah Beweging, Baart Els (kabinet De Clerck), Andre Vannieuwkerke (vlaamsparlement), belga, Agnes Kant, bart aerts, Ilse Van de Wiele, drsmkat, fractie cdenv vlaamsparlement, gvaredactie, knack, Wendy Vervloesem, hvandenberghe (senaat), Raf Jespers, redactie dng

17-05-09

zieke gevangenen in België: Marcel Vervloesem blijft medicatie en medische behandeling weigeren


soins_intensifs_002OPEN BRIEF

Brussel, 17 mei 2009

Beste mensen,

Gisteren stond de bloeddruk van Marcel in de gevangenis te Brugge, op 22, wat in zijn geval levensgevaarlijk is.

Zoals gewoonlijk, beloofde dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die evenveel goed als kwaad verricht, in een lang gesprek dat er volgende week 'een vergadering' zou zijn en dat er 'contact zou opgenomen worden met de hoofddokter van het ministerie van justitie'.
Hij had een collega gebeld die zich 'kwaad had gemaakt' over het feit dat de sociale enquête te Brussel niet tijdig klaar was geweest (terwijl de Psycho Sociale Dienst de enquetrice waarschijnlijk opzettelijk te laat verwittigde).

Marcel werd uitgenodigd op het bureau van de directie die 10 dagen na haar beraad, het penitentiair verlof van Marcel afwees en Marcel's dochter ervan beschuldigde 'onvoldoende van haar vader te houden' enzoverder (waarna Marcel de medicatie en de medische behandeling verbrak).
De directie die op die manier de wanhoopsdaad (hoe moet men het anders noemen) van Marcel uitlokte, zit nu natuurlijk met de schrik dat Marcel eerstdaags zal overlijden omdat hij zich ook niet meer met spoed in het ziekenhuis wil laten opnemen.

Men probeerde ook weer te stellen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD), na 8 maanden, 'tenslotte haar best heeft gedaan om haar eindrapport af te krijgen'.
Maar ja, we kennen dit spelletje al. Als de PSD niet verantwoordelijk was, dan zal er wel een andere dienst in gebreke gebleven zijn terwijl er over de politieke verantwoordelijkheid en de nalatigheden van minister De Clerck (de blokkering van de artikels 72 e.v., het beloofde 'onderzoek' door het Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen, de beloofde aanwijzing van dokter Distelmans aangaande de euthanasieaanvraag van Marcel, de schending van artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,) natuurlijk gezwegen wordt.

Maar Marcel heeft er schoon genoeg van en hij wil dat men hem nu gerust laat.
'Ze mogen ermee doen wat ze willen maar het is nu voldoende geweest. Ik blijf mijn medicatie en medische behandeling weigeren. Er komt toch geen oplossing en mijn leven heeft op die manier toch geen enkele zin meer', aldus Marcel.
Hij heeft besloten om alleen zijn bloeddruk nog te laten opmeten, meer niet.

Marcel wil ook geen bloedverdunner meer wat de kans op een trombose (bloedklonters) erg groot zou maken.
Anderzijds is die bloedverdunner (Marcomar) ook een zeer gevaarlijk medicament, zeker als men de dosis steeds opdrijft zonder dat men iets aan de hartproblemen (die onstonden na een onbegrijpelijke wekenlange onderbreking van medicatie en behandeling) weet te verhelpen.

Het rapport van de PSD is een grote nul gebleven. Het is noch boter, noch vis en in feite is er niets mee aan te vangen.
Het beslaat 26 bladzijden en een 40-tal bijgevoegde kopies van reeds bestaande teksten.
En daarvoor had men dus 8 maanden tijd nodig en werden alle dossiers en bijéénkomsten ('psycho-sociale begeleiding' via dokter Cosyns en de Universiteit van Antwerpen, penitentiair verlof, 'reintegratie en reclassering', electronisch toezicht, directieraad, personeelscollege...) dus geblokkeerd !

In het rapport zou ondermeer staan dat:
- men 'voorzichtig moet zijn gezien er nog een procedure loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens'.
- Marcel totaal geen agressief gedrag vertoont (zoals we weten werd hij meerdere malen van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd alhoewel hij volgens de medische rapporten impotent was tengevolge van zijn zware suikerziekte. Het hof van beroep van Antwerpen alwaar de kinderporno-cd-roms Zandvoort verdwenen zijn, hield echter geen rekening met deze medische rapporten).
- men niet weet welke 'behandeling' men hem moeten geven.
- een residentiële begeleiding 'geen oplossing is'.
- een ambulante begeleiding onder bepaalde voorwaarden en controle 'misschien' wel een oplossing zou zijn.
- men de positieve punten in het verslag van dokter Cosyns niet serieus moet nemen.
- men er 'niet zeker van is of Marcel een pedofiel is' en dat 'dit betwistbaar is' (Marcel werd trouwens nooit in een speciale afdeling voor sexuele delinquenten opgesloten).
- Marcel 'geen risico vormt voor de kinderen van zijn dochter' (zoals we weten brak de PSD en de directie van de gevangenis te Brugge de dochter van Marcel totaal af en de directie beweert dat Marcel een 'gevaar voor de slachtoffers betekent')
- men 'niet weet of hij nu voor zijn persoonlijkheidsproblemen of voor zijn twijfelachtige pedofilie moet behandeld worden'.
- dat de 'behandeling van Marcel een uitdaging voor het therapeutisch net van voorzieningen in Vlaanderen is' (iets waarin Child Focus dat zich geen laars van de slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort aantrok, uitermate 'gespecialiseerd' is)

Over de beschuldigingen ('folteringen en verkrachtingen') van zijn halfbroer-aanklager die 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en intussen benoemd werd tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zou in het PSD-verslag niet meer worden gesproken.
Men zou er alleen over de 4 roddels en beschuldigingen uit 2005 inzake 'folteringen en verkrachtingen' spreken (die kwamen er nadat de leugendetectortest had uitgewezen dat Marcel ten opzichte van de beschuldigingen van zijn halfbroer en diens vrienden, de waarheid had gesproken).

Er staat in het rapport niets over de positieve resultaten van de test met de leugendetector waarvoor geen enkel zogezegd slachtoffer wenste opgeroepen te worden.
In het PSD-verslag zou er voorts geen letter weer te vinden zijn over de gezondheidstoestand van Marcel (hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, kanker, spoedopnames en operaties).
Er zou enkel een levensbeschrijving met een bijzondere aandacht voor zijn jeugdjaren gegeven zijn.

De PSD zou nu nog 'wachten op een verslag uit Brussel' (hetzelfde Brussel dat het dossier steeds geblokkeerd heeft en dat met haar telefoontje naar de gevangenisdirectie van Turnhout, destijds verantwoordelijk was voor de wekenlange opsluiting van Marcel in een isoleercel van het medisch centrum te Brugge).

Marcel hecht echter geen enkel geloof meer aan de beloftes die hem worden gedaan en de holle woorden van minister De Clerck.
Het is immers duidelijk dat De Clerck die zich tegenover de Nederlandse regering bekloeg over de 'overbevolkte gevangenissen' in België, de zwaar zieke gevangenen in België, als een soort extra-bestraffing, tot hun laatste adem in de gevangenis opsluit en hij ze daardoor tot zelfmoord dwingt.

We bereiden ons nu volop voor op een rechtszaak tegen De Clerck en zoeken er ook specialisten inzake het europeese en internationaal strafrecht bij te betrekken.

Jan

Kopie van deze brief naar: Baart Els (kabinet De Clerck), bezoekhuis.cawdepoort, binnenbuitenlandredactie.mgl.nl, Buurtwerk.st-pieters.brugge, bureau.christenunie.nl, S.Buma.tweedekamer.nl, buurtwerk.zeebrugge.brugge, buurtwerk.sint-jozef.brugge, burgemeester.kortrijk (De Clerck), buurtreporter, Commissie Justitie tweedekamer.nl, leclea, controverse.rll, johan.corthouts.demorgen, chris.denijs.vrt.be, cabinet.mod.mil.be, carine.tkint, caw.slachtofferhulp.deviersprong, gpj, dirk.bulkmans.belga, Deloof Els (Gevangenis Brugge), ddw.belga, dezondag.ant.streekkrant, dagziekenhuis.azbrugge, debrug.cawdepoort, delane.cawdepoort, Redactie Het Vrije Volk, e.schuurman.eerstekamer.nl, ejansedejonge, federaalombudsman, eo.omroep.nl, Euro-Ombudsman, epp-ed.europarl, epdenhaag, epletters ...


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO'S

° De Vlaamse kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen'), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
- het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
- de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
- het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
- het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
- de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge 'nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen'.
- het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
- de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar enidrapport.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren heeft gedaan.
- de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
- de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts...
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem's zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.