12-03-09

Onmenselijke en vernederende behandeling


soins_intensifs_002De Werkgroep Morkhoven kreeg geen enkele reactie op haar schrijven aan Mter Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten (zie kopie hiervan in bijlage).
Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem en zelf lid van de Liga voor Mensenrechten, liet enkele weken terug nog weten dat hij zijn collega/vriend Jos Vander Velpen reeds tweemaal over de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, gesproken had maar toen de Werkgroep bij de Liga voor Mensenrechten informeerde, bleek men echter van niets te weten.
De Werkgroep Morkhoven nam vervolgens terug contact op met Jespers en vroeg hem of hij Vander Velpen nu inderdaad gesproken had en of de Liga voor Mensenrechten aandacht wenste te besteden aan het dossier Vervloesem.
Jespers antwoordde echter niet op deze vraag.

De Werkgroep Morkhoven vindt het merkwaardig dat zij, inzake de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, nooit rechtstreeks antwoord krijgt van de Liga voor Mensenrechten.
De Liga voor Mensenrechten die met het VN-Comité tegen folteringen een rapportje opmaakte over de folteringen in de Belgische gevangenissen, reageerde ook al niet op de langdurige isolaties van Marcel Vervloesem; de voortdurende tuchtmaatregelen en pesterijen; het bewust verwaarlozen van Marcel Vervloesem's medische toestand; de problemen met het bezoekrecht en de briefwisseling; het vastketenen aan de operatietafel, rolstoel, medische toestellen, ziekenwagenbrancard, ziekenhuisbed enzoverder.
Zij liet aan bepaalde mensen weten dat zij 'niet rond individuele dossiers werkt' terwijl Mter Vander Velpen en Mter Jespers zich wel hebben ingezet voor de koerdische actievoerders die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd en die vervolgens met een hongerstaking waren begonnen.
Wat deze zaak helemaal te gek maakt, is dat Mter Vander Velpen enkele dagen voor dat Marcel Vervloesem zich aanbood in de gevangenis van Turnhout, uitriep dat de vrijlating van de Koerden een 'overwinning was voor de democratie'. Hij noemde de beslissing van de rechter van het hof van beroep te Antwerpen 'het beste bewijs dat onze rechtsstaat wel degelijk functioneert'.
Misschien zond Vander Velpen, als dank voor de uitspraak, wel een tuiltje bloemen aan de voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen. Wie weet...

Zoals gezegd, wordt er geen enkele brief van de Werkgroep Morkhoven door de Liga voor de Mensenrechten beantwoord, zelfs niet als het over structurele problemen binnen de gevangenissen gaat.
Komt dit misschien omdat de Liga voor Mensenrechten door de Vlaamse overheid ondersteund wordt en er bepaalde afspraken werden gemaakt met justitie ?

Marcel Vervloesem ligt nu al een week lang opnieuw, als een hond, met een ijzeren ketting aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend in het AZ Sint-Jan te Brugge terwijl hij enkele dagen geleden (vlak na zijn riskante hartoperatie) zelfs te zwak was om zich te bewegen of een fles water op te pakken.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge en als geneesheer verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans voor de operatie laten verstaan dat men dit bij deze opname 'zou vermijden'. Maar ja, sommige beloftes worden snel gedaan en weer even snel vergeten...

Het betreft hier echter nogmaals een onmenselijke en vernederende behandeling en omdat noch de Liga voor Mensenrechten, noch justitieminister De Clerck, noch Mter Jespers, noch de leden van de Commissie Justitie van de Senaat op deze mensonterende praktijken reageren, heeft de Werkgroep maar een klacht ingediend bij het VN-Comité tegen Folteringen en bij verschillende Europese instanties.

Intussen werd bekend dat Marcel Vervloesem over enkele dagen al terug naar het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zal overgebracht worden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom Mter Jespers zo laks blijft in deze kwestie.
- Het medisch rapport dat door de ministriële dienst van dokter Francis Van Mol over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt, bleek bijvoorbeeld volledig onjuist te zijn. Mter Jespers schreef weliswaar enkele keren naar dokter Van Mol maar deze zaak wordt nu stilgezwegen. Minister De Clerck die door de Werkgroep Morkhoven terzake schriftelijk werd gecontacteerd, vindt deze werkwijze binnen zijn diensten blijkbaar normaal want ook hij vond het niet de moeite om te reageren. Dit maakt ongetwijfeld deel uit van zijn 'Masterplan' voor Justitie.
- Het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge over Marcel Vervloesem, wordt al maandenlang geblokkeerd. Een paar weken geleden beweerde de PSD dat zij haar rapport niet kon afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen zijn en alwaar Marcel Vervloesem tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld), het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem niet zou kunnen doorzenden. De zaak zal geblokkeerd blijven omdat de PSD en het hof van beroep te Antwerpen nog nooit van een 'kopieermachine' hebben gehoord. Ook deze zaak wordt op de lange baan geschoven en als het rapport eindelijk af zou geraken, zal men weer een half jaar mogen wachten omdat de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van Justitie, een enorme achterstand kent in haar dossiers.
- Verder zijn er nog artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. Die wetsartikelen kunnen niet uitgevoerd worden omdat minister De Clerck nalaat om het Koninklijk Besluit terzake te laten tekenen. Mter Jespers verklaarde een maand geleden dat hij de minister zou laten dagvaarden als hij in gebreke blijft maar ook daarvan is niets meer te horen. Marcel Vervloesem riskeert daarmee zijn aanvraag tot zijn verlofregeling te missen.
Mter Jespers verklaarde op 4.11.2008 in een interview met een bepaalde krant ook al dat de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank in de zaak Vervloesem, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. We zijn nu 4 maanden verder en er is nog niets gebeurd. Dat zegt voldoende.

Het stilzwijgen rond al deze zaken bevalt de Werkgroep Morkhoven niet. Het is immers niet geweten hoelang Marcel Vervloesem die op enkele maanden tijd reeds een vijftal operaties moest ondergaan, die zwaar suikerziek is, die aan kanker werd geopereerd en bloedarmoede heeft, wiens nieren maar voor 60% werken, die al 4 maanden een open wonde aan zijn rechterlies heeft die maar niet wil genezen enzoverder, enzoverder... nog zal leven.
De Morkhoven-activist hoort met zijn huidige gezondheidstoestand trouwens niet in de gevangenis thuis. Justitieminister De Clerck die perfect van dit dossier op de hoogte is en ook vernomen heeft dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren, weet dat. Maar misschien wacht de minister gewoon het overlijden van Marcel Vervloesem af zodat hij zich niets meer van de mensenrechtenschendingen en het overtreden van de Europese Verdragen betreffende de Rechten van de Mens in de zaak Vervloesem hoeft aan te trekken.
België dat zopas opnieuw wegens foltering van een gevangene werd veroordeeld, ziet de Europese Verdragen trouwens als een 'hoop brol'.
En ze hebben gelijk want voor de Europese politieke leiders in Brussel is een Verenigd Europa alleen maar interessant voor zover het geld opbrengt.

De Belgische politici zitten tevens in zoveel stinkende zaakjes betrokken dat hun sympathie op de eerste plaats uitgaat naar figuren zoals Michel Nihoul die reeds na enkele maanden gevangenisstraf van allerlei gunsten kon genieten.

------------

Brussel, 18.1.2009

Liga voor Mensenrechten
t.a.v. de heer Jos Vander Velpen, Voorzitter

Geachte Heer Vander Velpen,

Marcel Vervloesem werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge gefolterd en mishandeld.

Hij is ongeneeslijk ziek (kanker, hartziekte, suikerziekte enz.) en door zijn behandeling in de gevangenis tot een levend wrak gereduceerd.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, voor zijn opsluiting, de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier op het gerechtshof te Turnhout en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken.

De dienst van dokter Van Mol, de adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die in rechtsstreeks contact staat met justitieminister De Clerck, heeft een verkeerd medisch rapport over Marcel Vervloesem opgemaakt en verschafte uw collega Mter Jespers die maandenlang op het medische dossier moest wachten, onvolledige en foute gegevens.

Op 1.2.2008 start Marcel Vervloesem met een euthanasieprocedure die in feite niets meer dan een, tengevolge van zijn uitzichtloze toestand, gedwongen zelfmoord is.

Mag ik om uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak en u mogen vragen om geen onderscheid te willen maken tussen de koerdische activisten die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd, en Marcel Vervloesem die eveneens werd gefolterd (isoleercellen, geen contact met medegevangenen, naaktfouillering, vastgeketend aan de operatietafel, eindeloze pesterijen, wekenlang geen medische verzorging) ?

Laat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mee werd onderschreven, folteringen en mensonwaardige opsluitingen van terminaal zieke patiënten in gevangenissen, toe ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: 'Intensieve zorgen' - Marcel Vervloesem werd reeds vanaf de eerste dag van zijn hartoperatie (4 overbruggingen, 2 lekkende hartkleppen) in het AZ Sint-Jan te Brugge, met zijn linker-enkel aan het ziekenhuisbed vastgeketend terwijl hij volledig buiten bewustzijn was en er dag en nacht twee cipiers de ziekenkamer bewaken.